is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 32, 08-12-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene gesloten kast (vrijgesproken omdat de commissie, aangesteld om het N. O. van Drenthe te visiteeren, niet bevoegd was in het W. gedeelte procesverbaal op te maken). In 1871 zijnde volgende diploma’s of acten van bevoegdheid uitgereikt: aan _ 9 personen als apotheker, " 19 // // hulp-apotheker, // 39 personen (waaronder 6 vrouwelijke) als leerling-apotheker. Bewijzen van met goed gevolg afgelegd examen in het litterarisch gedeelte van het hulp-apothekers-examen ontvingen 40 personen.

De ontvangsten dezer examens bedroegen ƒ 1410. De onkosten der pharmaceutische examens zijn uit de lijst niet afzonderlijk op te maken, maarde gezamenlijke reis- en verblijfkosten en presentiegelden van al de commissiën benevens andere kosten van al de examens (natuurkundige, geneeskundige, leerling-apothekers-, hulpapothekers-, apothekers- en vroedvrouwen-examens) bedroegen ƒ16457,33. Daartegen werd in het geheel ontvangen ƒ 3650, zoodat door of ten behoeve der gezamenlijke commissiën in 1871 eene som van ƒ 12807,28 is uitgegeven. *)

NIETJWJAAESREKENINGEN VAN APOTHEKERS. Bij het naderen van den tijd, dat de nieuwjaarsrekeningen worden uitgesohreven, herinneren we onze collega’s aan het voorstel, door ons voor een paar jaar gedaan, en hetwelk, naar wij vernemen, reeds door onderscheidenen is aangenomen, om die lange lijsten met gedateerde en voor het publiek onbegrijpelijke termen in te korten. Ik herinner mij nog den tijd, dat de apotheker eene therapeutische uitlegging gaf van het afgeleverde geneesmiddel (pilulae expectorantes antirheumaticae, mixtura sudoriferans laxans enz.). Dit zal wel bijna geheel in onbruik geraakt zijn en ook bij hen, die nog de gewoonte volgen van het leveren van ingevulde lange en smalle pagina’s, is het specificeeren gereduceerd tot de enkele latijnsohe benaming: pilulae, potus, pulveres enz. zonder iets meer. De apotheek is eene zaak van vertrouwen..Het publiek vertrouwt ons de bereiding der geneesmiddelen toe en moet verder met hetzelfde vertrouwen de globale berekening der geneesmiddelen afwachten. Het is onzinnig te denken, dat het publiek ons in het aantal der afgeleverde geneesmiddelen zou wantrouwen, temeer, indien wijde gelegenheid aanbieden om op speciaal verlangen een afschrift uit ons rekeningboek te verschaffen. De rekeningen der geneesheeren zijn modellen van beknoptheid en het publiek maakt hierop geen aanmerking, Waarom zou het dit bij ons doen? De tijdroovende, geestdoodende en niets nuttende arbeid van het volledig uitschrijven der apothekers-rekeningen kan naar onze meening doelmatig en ook tot tevredenheid van het publiek worden ingekort, indien men de volgende gedrukte rekeningen laat vervaardigen; *) 1° een (ter volgende nommers geven we uit dit Verslag de voornaamste bijzonderheden op uit de Verslagen der Commissiën voor de pharmacentische examens voor zoover dit aan het vroeger uit de Staatscourant ontleende ontbreekt.

Opgave (Nota) van geleverde geneesmiddelen. Aan door y....v , ajooiheLt* Gedurende het jaar 18. . • ■ , Inde maanden: . ’ _ -j 1*..: j Januari . . . J "Februari ....,! | Maart Enz. j Totaal ƒ Onderaan of ter zijde kon de volgende zinsnede dienei ook ter voldoening aan art. 17 der wet op de uitoef/ ning der artsenijbereidkunst: //Op verlangen zal de gespecificeerde rekening der ge//leverde geneesmiddelen gegeven worden.” Men heeft dan eenvoudig achter elke maand het cijfer in te vullen, hetwelk de som aangeeft van dein die maand afgeleverde geneesmiddelen. Rotterdam, 3 Deo. 1873. Weledele heer, In NO. 31 van het Pharm. Weekblad komt een artikel voor over de bereiding vanExtractum Heleniieu dergelijken, en wordt de vraag tot u gericht, of daarvoor geen gemethyleerde alcohol zou mogen gebruikt worden. Terecht wordt door u vooropgezet, dat het wettige voorschrift van gewonen wijngeest spreekt, waaraan het criterium gesteld is, //dat hij bij zachte verdamping niets mag achterlaten en daarbij geen vreemden reuk van zich mag geven.” En nu behoeft men slechts gemethyleerden alcohol bij zachte verdamping waar te ncmerl, c."- 3 overtuiging te verkrijgen, dat er wel degelijk eene ze. onaangenaam riekende en smakende stof terug blijft. ; mag daarom uw gevoelen, als antwoord op de u geste' vraag, niet stilzwijgend laten gelden, dat het gebrn van voor bedoeld einde, naar uw inzien, niet vee-, of geen nadeel kan opleveren, //dewijl van het gebezig, extrahens niets in het extract achterblijft.” Ik heb in der tijd zoowel Extractum Helenii, als Extractum Yalerianae, alsmede Oleum hyoscyami enz. beproefd met gemethyleerden alcohol te bereiden, doch ik kon de verkregen producten niet gebruiken wegens den zeer onaangenamen bijreuk, dien zij bezaten. En dit is niet te verwonderen, aangezien op de temperatuur van hei waterbad, waarbij dergelijke praeparaten moeten bereid worden en waarbij dus niet tot droog verdampt wordt, wel degelijk van dien gemethyleerden alcohol in het extract terug blijft en wel dat gedeelte, de foesel, die niet geheel vervluchtigd wordt. Deze terugblijvende foeselbestanddeelen van genoemden spiritus kunnen zeker wel eigenschappen bezitten, die niet tot de onschuldige behooren, en het praeparaat, met gemethyleerden alcohol bereid, is stellig steeds te onderkennen aan den eigenaardigen bijreuk, dien zij er aan mede deelen. Ik zou dan : ook niet aarzelen, als ik dergelijke met gemethyleerden alcohol bereide praeparaten bij winkelvisitatie waarnam, ze af te keuren. Met de opneming dezer regelen zult u verplichten enz. P. J. Haaxman. Bodegraven, 26 Nov. 72. Geachte redacteur. Naar aanleiding uwer mededeeling over Aqua lauroce-