is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 38, 19-01-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoeveel le meer dan ineen geval als het besprokene, waarin volstrekt aan geene vergissing kan gedacht worden, maar waarbij het alleen de quaestie geldt vaneen obsoleet middel en inde voorgesohreven dosis geheel onschuldig bovendien, hetwelk in verschillende kleuren voorkomt, het witgele, het roode of het lichtroode te nemen. Uit het bovenstaande blijkt voldoende, waarom ik het laatstgenoemde bezigde. Aanvaard, mijnheer de redacteur! de verzekering mijner hoogachting. A. J. N. J. Bolsius, Apotheker, ’s Hertogenlosch, 12 Januari 1873.

Moge het medegedeelde geval bijdragen om het groote nadeel te voorkomen, hetwelk onvoorzichtige uitingen van geneeskundige of apotheker voor hun beiden kunnen opleveren. Met een enkel woord was hier het misverstand opgeheven en bij nader onderzoek aan den geneeskundige gebleken, dat onze collega, in plaats van afkeuring, lof verdient voor de consciëntieuze zorg en de moeite bij het gereedmaken van zulk een weinig beteekenend recept besteed. Bed. Inde Pharrn. Zeitung wordt de wijze beschreven, waarop in Amerika de doctorstitel wordt uitgereikt. De schrijver had tot onderzoek dezer zaak een brief gericht aan het adres van //Medicus 46 Jersey England”, hetwelk in de meest gelezen dagbladen van Duitschland gevonden wordt onder eene advertentie, waarbij het op titels beluste publiek en vooral heeren apothekers, scheikundigen enz. het verkrijgen van den doctorstitel zonder examen wordt aangeboden. Hij ontving uit Jersey, dato 19 October, het – volgende antwoord : //Waarde heer, //In antwoord op uwe missive heb ik het genoegen u //mede te deelen, dat ik agent ben van het delegaat der //universiteit van Pbiladelphia, eene der beroemdste inde //Vereenigde Staten. //Ik kan u het inde latijnsche taal opgemaakte doc//torsdiploma op perkament verschaffen tegen betaling //van honorarium en onkosten, bedragende te zamen/288. »üw nader schrijven tegemoet ziende, zal ik gaarne //des verlangende, meerdere inlichtingen geven.” //Met hoogachting, [was get.] P. E. A. van de Vijver, Doctor Jurist.” //46. Kingstreet, Jersey.” De zaak behoeft geen commentaar. Alleen dit nog, dat degenen, die belust zijn om een titel op deze wijze te verkrijgen, zich moeten haasten, want het gouvernement der Vereenigde Staten heeft zich met de handeling bemoeid en poogt haar te stuiten. Vraagt men, of iemand gerechtigd is, het woordje Dr. voor zijn naam te plaatsen, wanneer hij op deze wijze een diploma verkregen heeft, dan meenen wij, dat daartegen hier te lande evenmin als in Duitschland eenig wettelijk bezwaar bestaat, maar ook, dat er geen enkel moreel of finantiëel voordeel aan verbonden is. Dit blijkt ook uiteen antwoord van den Minister van Binnenlandsche Zaken, nadat bij hem inlichting gevraagd was, toen een stedelijk en plattelands-heelmeester ' op zijn naambord den titel van doctor had geplaatst, en j dezen titel op aanmaning van den inspecteur niet wilde ver- \ wijderen. Bij schrijven van 20 Febr. 1872 werd door den Minister te kennen gegeven, dat de vraag, of iemand, i die buiten a lands den titel van doctor verkregen heeft, , vrijheid heeft dien titel hier te lande te voeren, reeds J in 1865 door hem toestemmend beantwoord was met dien verstande, dat aan dien titel geene rechten verbonden zijn. Ook de rechterlijke macht achtte het plaat- . sen van den doctorstitel voor den naam, ingevolge een 1 buitenlandsoh diploma, voor geene vervolging vatbaar. {Verzameling van stukken, betreffende het geneeskundig 1 Staatstoezicht in Nederland, 1872, blz. 22.) Persoonlijke aangelegenheden 711 Professor dr. H. Ludwig te Jena, directeur van het i chemisch-pharmaceutisch instituut aldaar, een man, die

’ door zijne wetenschappelijke onderzoekingen een welverdienden roem inde pharmaceutische wereld heeft ver[ worven, is den 7 den Januari overleden inden ouderdom L van 54 jaar. : Openlijke Correspondentie. De kennisgeving van den Minister van Koloniën, voorr komende inde Staatscourant van 17 dezer, betreiïende de opleiding van drie jongelingen tot militaire apothekers voor den dienst in Ned. Indië, zal in het volgende nommer in haar geheel worden opgenomen. ; De ondergeteekende bericht, onder hartelijke dankzegi ging, de ontvangst van de gevraagde Nos. 1 D. B. CENTEN, Uitgever. 1 J * Vereeniging van Hulp-Apothekers te Amsterdam. j Uitvoering op Zondag den 25sten Januari 1873, des avonds ten ure, , in het Lokaal Uilig en tia, ■ Ten voordeele vaneen ouden ongelukkige)! apotheker ; (zie Fharni. Weekblad N°. 83). PROGRAMMA. 1. Openingsrede door den Voorzitter. 2. Rondeau brillant, voor piano . , , Moscheles, 8. Opvoering van : WIE IS ’T? B1 ij spe 1 in drie bed rij ven. Tusschen het eerste en tweede bedrijf: 4. Eaust, voor piano Gounod. Tusschen het tweede en derde bedrijf: 5. Air Tyrolien aveo des variations brillantes, voor piano Beijer. Na het derde bedrijf: o, Martha, voor piano Elotow. pauze. 7. II trovatore (Morceau de Salon), voor piano Vbrdi. 8. Opvoering van: JOCEISSE DE VONDELING. Kluchtspel in één bedrijf. Advertentlën. Men zoekt eene FLINKE ZAAK in eene der steden der vier noordelijke provinciën overtenemen. Brieven worden ingewacht bij den Uitgever dezes, onder Letters D. N. SïöSr" Tot uitbreiding van handelsbetrekkingen in eene zaak van Chemicaliën en Drogerijen, die sinds 30 jaren gunstig bekend staat, wenscht men een JONG MENSCH te engageeren, liefst een geëxamineerd Apotheker, welke bij ambitie de geschiktheid paart, om als deelgenoot te kunnen optreden. Een Laboratorium naar den eisch van den tijd vrij wel ingericht benevens eene zeer geschikte localiteit, tot uitvoering van Commissiën, is er volledig aan verbonden. Nadere informatiën worden gegeven te Doesborgh bij de firma G. W. CAUDRI & ZOON. In eene APOTHEEK te Utrecht, waar gelegenheid bestaat de colleges waar te nemen, wordt gevraagd een LEERLING- of HULPAPOTHBKER als tweede assistent, waardoor tijd kan gegeven worden zich verder te bekwamen, INTERNE en tegen billijk salaris. Brieven franco, Letter 8., met opgave van conditiën bij den Boekhandelaar VAN DIJK, Viesteeg te Utrecht.