is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 42, 16-02-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In eene Apotheek te ’s Gravenhage verlangt \ men met Mei een bekwaam BEDIENDE. < Adres met franco brieven onder de Letter V., bij den Boekhandelaar M. J. VISSER, Iste Wagenstraat No. 37 te ’s Gravenhage. < 1 EjMgS»» Ineen Apotheek te Rotterdam wordt een TWEEDE BEDIENDE gevraagd EXTERNE. , Salaris ƒ 550. Nadere conditiën door correspondentie _ te bepalen. Adres onder Letter W,, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Leiden wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd lEMAND tot de receptuur bevoegd. Gelegenheid tot studie, wordt verschaft. Brieven franco Letters J. S., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APO T H E E K. MÉSS?65 Wordt gevraagd bij een Med. Doet. te iIPSF LANDE,' nabij Groningen, aanstonds__ of tegen Mei aanst., een mannelijke of vrouwelijke BEDIENDE door de wet bevoegd, flink recepterende, van goed zedelijk gedrag, tegen billijk salaris, met of zonder kost en inwoning. Reflecterenden vervoegen zich in persoon of met franco brieven, Letters F. G., aan het Bureau der Prov. Gr on. Courant. een bediende tot de receptuur bevoegd, verlangt tot aan Mei GEPLAATST te worden. A !res franco brieven Letter A„ bij den Boekhandelaar H. R. VAN ELK, te Dordrecht. CTMgjw». Bij \v. A. CARON & ZOON, te Tiel, voorhanden eene partij versch gedroogde FLOR. CHAfVSM. VULG. te verkrijgen tegen een zeer billijken prijs, bij niet minder dan 12| Kilo. GAST- .i ZIIIKKMHIS TE DORDRECHT. Ongehuwde personen, die in aanmerking wenschen te komen voor de, door het vragen van ontslag van den tegenwoordigen titularis vacerende, betrekking als APOTHEKER van het Gast-of Ziekenhuis alhier, kunnen zich voor den éérsten Maart 1873 schriftelijk met overlegging hunner bescheiden vrachtvrij aanmelden. Aan deze betrekking is eene jaarwedde van/950. benevens vrije kost, inwoning, bewasschen en geneeskundige hulp verbonden, met bepaling dat in het salaris van eenen inwonenden Apothekers-bediende zal moeten worden voorzien. Inlichtingen zijn bij den tweeden ondergeteekende te bekomen. Regenten van voornoemd gesticht, E. W. FANGMAN, Regent- Voorzitter. Dordrecht, A. A. OBREEN, 8 Februari 1873. Secretaris-Rentmeester.

KiïgtS* Te ’s Gravenhage wordt tegen April of «r*» Mei a.s. gevraagd: Een geëxamineerd Apotheker, om aan het hoofd eener soliede zaak te staan INTERN met ruim salaris. Adres: Letter Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEKER EN HULP-APOTHEKER. In het Groot Zieken Gasthuis te ’s Hertogenbosch bestaat gelegenheid tot plaatsing vaneen APOTHEKER en een HULP-APOTHEKER, ongehuwd, tegen genot van vrije woning, voeding en salaris. Ter bekoming van inlichtingen vervoege men zich bij het Collegie van Regenten der Godshuizen te ’s Hertogenbosch. Bij Miedcma en van Aalst, Apothekers te Arnhem, bestaat gelegenheid tot het plaatsen van eenen LEERLING, en van eenen LEERLING-APOTHEKER, die zich wenscht te bekwamen voor het Hulp-Apothekersexamen. Aan beiden zal, bij geregeld onderwijs, tijd tot studie gegeven worden. Brieven franco. Tot de leverantie van 1° qualiteit OL. JECORIS ASELLI beveelt zich aan P. VAN HEIJNSBERGEN, te Zaandam. ETIQUETTEN blaauw ultramarijn met witte geverwde letter, worden steeds met het grootste succes afgeleyerd. Door i vermeerdering van arbeiders kan de aflevering tegenwoordig veel bespoedigd worden. Naamlijsten, modelgroottc en monsters gratis. Arnhem, Boekhorstenstraat. J. O. Th. MARIUS. EMPLASTR. ADHAESIV. OPTIM. ’ in vloeipapier verpakt, t per Rol van 3 Yards (270 Centim.) ƒ0,90. Verkrijgbaar in het Magazijn van Apotheekbenoodigdheden, t Chemische en Pharmaceutische Apparaten en Utensiliën 5 van ’ Hendriks & van Steenbergen. AMSTERDAM. . Singel X 18.

Bij J. B. WOLTERS, te Groningen, is verschenen: Handleiding bij het gebruik van de tweede uitgave der PHARMACOPOEA NEERLANDICA. DOOR Dr. D. J. COSTER en R. J. OPWIJRDA. Aflevering 3. Met twee platen, ƒ 1.25. Snelpersdruk van M. J- Portielje te Amsterdam.