is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 46, 16-03-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het water door oppompen uit de bron verkregen, veel minder arsenik bevatte, dan dat, hetwelk daaruit onmiddellijk werd geschept. Schützenberger en Eiesler hebben op de reductie van ammoniakale koperoplossingen door middel van met kalk geneutraliseerd natriumhydrosulphiet (zure zwaveligzure natron, bisulphis natrious) eene nieuwe volumetrische bepaling van het koper gegrond. Alle andere metalen, die het hydrosulphiet reduceert, moeten vooraf uit de oplossing verwijderd worden. De bewerking geschiedt ineen kolfje bij kookhitte en ineen atmospheer van waterstof, om de oxydatie van de gevormde cupro- (oxydule) verbinding tegen te gaan. Nadat de ammoniakale koperoplossing (uit de zure oplossing verkregen door verzadiging in overmaat met vast ammoniumsesquicarbonaat) eenigen tijd gekookt heeft, laat men de getitreerde oplossing van het natriumhydrosulphiet tot volkomen ontkleuring bijvloeien. Is dit punt gekomen, dan zijn verder twee Vio C. C. van het titreervocht voldoende, om de vloeistof geel te kleuren (door afscheiding van metallisch koper). De laatste oplossing dient als contröleerende proef. Zeer geachte heer Redacteur, In NB. 26 van dezen Jaargang van het Pharm. WeekbL, dato 27 October, komt een overgenomen schrijven voor uit de Geneeskundige Courant, waarin van twee verschillende kanten aanmerkingen gemaakt worden op het thans in gebruik zijnde medicijnglas. Niet alleen naar aanleiding hiervan doch ook door de sedert eenigen tijd onnoemlijke klachten over het hier te lande gefabriceerd wordende medicijnglas, zijn wij tot het besluit gekomen, daarin de gewenschte verandering te brengen. Zooals u bekend is, was de oprichter onzer zaak vroeger inde Apotheek werkzaam en diens Compagnon is thans nog Apotheker, dus beiden ten volle bekend met het onaangename, wanneer men bij het recepteeren naar eene goede flesch moet zoeken. Eene gewenschte verandering is slechts ten deele gelukt, namelijk niet geheel uiteen finantiëel oogpunt. Het is steeds ons streven zoo goedkoop mogelijk en tegelijk nette en soliede waar te leveren; dat gaat echter zeer moeilijk gepaard. Na eerst te vergeefs onzen binnenlandschen fabrikant hooger prijs voor beter werk aangeboden te hebben, besloten wij al het mogeiijke in het buitenland te beproeven, doch al dadelijk waren de hooge prijzen een groote hinderpaal. Eene reis in Duitschland en België deed ons zien, dat de prijzen daar dezelfde waren en zeer veler fabrikaat ook hier veel te wenschen overliet. Een persoonlijk bezoek bij Apothekers gaf ons hiervan de verdere overtuiging, daar dezen het weder uit Frankrijk wilden hebben. Eene reis in Frankrijk deed ons hooger prijs kennen maar mooi fabrikaat. De slotsom is, dat wij ook buitenlandsch glas, waarvan bereids is opgegeven, verkrijgbaar zullen stellen, namelijk mooi f'ransch glas tegen wel hoogereu prijs dan het hier te lande geleverd wordende binnenlandsch glas, doch hetwelk op de kleinere soorten slechts één cent verschil maakt en voor fransoh fabrikaat werkelijk laag genoemd mag worden. De prijs is dan ook gebaseerd op eenige deelneming en mochten wij die niet ondervinden, dan is het niet mogelijk tegen dien prijs magazijn te houden. Wij hebben ook alleen wit glas, omdat groen in het buitenland te hoog is. En wij twijfelen niet of bij particuliere clientele maakt een dergelijk verschil geen bezwaar, om de geneesmiddelen in eene goede en nette flesch af te leveren, het-

geen ons ook reeds is gebleken uit de commissiën, die wij opdeden, waarwwide monsters gepresenteerd hebben. Zoo ook hebben wij voorhanden fransche nauwmonds en wijdmonds stopflesschen, die bij de receptuur veel voorkomen, alsmede pillenfles schen tegen de hollandsche prijzen, waarvoor wij naar onze hierachter geplaatste advertentie verwijzen. UEd. Bw. Bienaren, R 9. 3. 71. N. A. Picabd & Co. Verscheidenheden. Er bestaan twee soorten van gekleurden caoutschouk voor kunstmatige gebitten, waarvan de duurste soort, voorde zichtbare deelen van het gebit, vleeschkleurig en door middel van goudoxyde gekleurd is. Door dezen gekleurden caoutschouk in spiritus te leggen, kan de kleur gewijzigd worden, in zooverre, dat zij overeenstemt met de kleur van het tandvleesch van den persoon, voor wien het gebit bestemd is. De tweede soort caoutschouk, voor de achterzijde van het gebit bestemd, is donkerrood en met cinnaber gekleurd. Door de toebereiding van den gekleurden caoutschouk, namelijk door hem tot 160 a 165° C. te verhitten, wordt verhinderd, dat de cinnaber bij het kauwen afgeeft, want door deze hooge temperatuur wordt de caoutschouk steenhard, hoewel hij nog altijd genoeg elasticiteit blijft behouden en geslepen en fijn gepolijst kan worden. De azijnzure zouten hebben inden laatsten tijd zeer de aandacht getrokken als bederfwerende middelen. Eerst is het kaliumacetaat, later het natriumacetaat, thans het calciumacetaat als een uitstekend middel aanbevolen, om dierlijke en plantaardige stoffen te bewaren. Acivcrtentiën. fgCg*" In eene Apotheek te Rotterdam gevraagd met Mei of later, een bekwaam ADSISTENT INTERN. Adres franco brieven, Letter R. of in persoon, bij den Kantoor-Boekhandelaar H. T. HENDRIKSEN, Hoogstraat 287, Rotterdam. In eene der grootste steden van Zuid-Holland wordt een PROVISOR verlangd, zoo spoedig mogelijk. Adres franco, Letters A. Z. aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen ruim salaris wordt in eene niet drukke Apotheek een PROVISOR gevraagd. Franco brieven, onder Letter Z. Y., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Met Mei eerc^er wordt ineen Apotheek een ADSISTENT verlangd, goed salaris en desverkiezende tijd en gelegenheid tot studie. Brieven franco, onder Letter A. 8., bij den Boekhandelaar J. P. VAN DIJK, te Zwolle. •aju|Bg" In eene Apotheek te Utrecht verlangt men met primo Mei een BEDIENDE INTERN. Adres franco brieven, onder Letter Z., bij de Boekhandelaars A. F. BLANCIIE & Comp., te Utrecht. TEM BOSCH, firma W. A. VAN HOUTEN, Apotheker te ’s Bosch, vraagt tegen 1° Mei of vroeger een BEDIENDE EXTERN, net en accuraat kunnende recepteren; of wel een Leerling- of Hulpapotheker.