is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleiachtige leisteenen van Gallicië schijnen op dergelijke wijze door de vloeden van bitumincuso stoffen, afkomstig van de inwendige reservoirs die nog onbekend zijn, te zijn opgeworpen. De ontdekking dezer reservoirs zou niet alleen van groot belang zijn uiteen industrieel oogpunt beschouwd, maar zij zou daarenboven een nieuw veld van studie voor de geologen opleveren, aan wien zij tot bevestiging zou verstrekken van hetgeen zij hadden voorzien. De natuurkundigen op hun beurt zouden in dc oplossing van het raadsel omtrent den oorsprong der minerale oliën groote belangstelling toonen. De aanwijzingen, welke getrokken zijn uit do vegetatie der bitumincuso streken , zouden volgens den schrijver niet in twijfel kunnen getrokken worden. Wanneer het alzoo bepaaldelijk uitgemaakt was, dat zoowel do bitumincuse als andere uitvloeiingen in nauw verband staan tot de verschijnselen van contractie en uitzetting van den aardkorst, zoo zou het onmogelijk zijn aan deze zelfde verschijnselen ook niet de geograpbische verspreiding der plantaardige en dierlijke soorten toe te schrijven. Onder de talrijke eigenschappen van het petroleum is er vooral eene die in het belang der wetenschap opmerking verdient. Zij is namelijk een onschatbaar hulpmiddel voor de physiologische scheikunde, om de aanwezigheid van iodeta en brometa inde urine aan te toonen, terwijl de toxicologie haar kan rangschikken onder do vermogende hulpmiddelen om schadelijke zelfstandigheden, welke met frauduleuse en zelfs misdadige oogmerken in zekere producten zijn gebracht, ten einde daardoor winsten te verkrijgen of ze te onttrekken aan het waakzaam oog der justitie, te ontdekken. De volgende proeven strekken om do gevoeligheid dezer olie bij dc opsporing der iodeta aan te toonen. Eene oplossing van 1 centigram iodetum kalicum in 100 grammen gedestilleerd water heeft tot basis dezer onderzoekingen gediend. 10 grammen van deze oplossing, alzoo bevattende 1 milli'

168