is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do'rcactiven van het arsenicum oefenen geonerlei werking uit in het gefiltreerde vocht.

Men kan dc werking van het ijzerhydraat nog volkomener maken door het met magnesia te verbinden; hiertoe is het voldoende om het chloretum ferrieum liquidum met een mengsel van magnesia usta en water te praecipiteren. Hot geleiachtig product bevat dan chloretum magnesicum, waar' van het niet bewezen is dat het in vergiftigingsgevallen schadelijk zou zijn; men kan het echter verwijderen door afwassching van het pracc'pitaat met heet water, welke bewerking niet veel tijd vereischt. Voor etihium. en iarlarus emelicus praecipiteert men eveneens bet chloretum ferrieum dooreen melk van magnesia usta-De geleiachtige massa wordt op een doek afgewasschen en dezo in eeno mortier tot een room gewreven. De schrijvers hebben bevonden, dat het acidum hydrocy»' nicum altijd inden staat van Bcrlijnsch blauw wordt weggenomen, hoedanig ook de toestand van het maagvocht >B, Hetzij dit zuur of alcalisch is, zoo wordt nimmer het acidu» prussicum weder herboren, (Journal de C/iimie médicale, Avril ISG6.) Over sommige volksgeneesmiddelen in het Oosten j door X. Land er er. Do kinderloosheid is in het Oosten een ramp voor di® vrouwen welko naar kinderen verlangen, vooral daar er den Grickschen ritus gebeden cn wensehen voorkomen, voor de pasgehuwden nakomelingen af te smeken. Er ril0 ook gebeden, die door dc geestelijken voor kinderloze vro«' wen worden opgezegd. Hierom en om bet in het Oost®® bcerschend vooroordeel nemen zulke vrouwen de tot een menigte genees- en geheime middelen. Er namelijk vroedvrouwen cn oude empirische geneesmeester®» die aan zulke vrouwen pessaria (moederpdlen) aanbevcl®11' die dikwijls uit de meest, prikkelende en vergittigo zelf®ta°

176