is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het oliezuur plaats gehad, doch de schrijvers konden over den aard der ontledingsproducten geen uitsluitsel geven. Bij eene volgende proef werd de destillatie ineen stroom oververhitten stoom beproefd en de temperatuur daarbij op 300— 320° gehouden. Het overgekomen waterig gedeelte van het destillaat verhield zich als bij de eerste proef, het reageerde zuur en bestond, ten minste voor een gedeelte, uit de laagste leden der azijnzure reeks. De olieachtige vloeistof was minder gekleurd dan bij de eerste proef, maar zij bezat een anderen reuk dan het oliezuur en zonderde door lang staan op eene koele plaats olieachtige deeltjes af. Deze waren blijkbaar niet het product eener plaatsgrijpende oxydatie, want het was niet mogelijk de vorming daarvan dooreen luchtstroom te bevorderen. De hoeveelheid waarin dit lichaam verkregen werd was zeer gering ; zijn smeltpunt uit verschillende destillalien wisselde af tusschen 30 en 97°. De schrijvers gelooven, dat dit vaste . gedeelte een mengsel is van vaste zuren en neutrale koolwaterstoffen. Het vloeibaar blijvend voornaamste gedeelte van het destillaat was, evenals bij de eerste proef slechts gedeeltelijk verzeepbaar en bestond alzoo grootendeels uit ontledingsproducten van het oliezuur.

Eene derde proef werd op dezelfde wijze als de tweede genomen, maarde temperatuur op 250° gehouden. Uit het olieachtig destillaat zonderde zich na lang staan niet het minste af, het was volkomen verzeepbaar, werd bij -f- 4° vast, smolt dan weder bij + 14° en leverde met salpeterigzuur het bij 45° smeltend elaïdinzuur. De overeenkomst van het destillaat met het oliezuur is alzoo buiten twijfel. Dit gedestilleerde oliezuur verandert bij contact met zuurstof niet of slechts uiterst langzaam en kon ineen half daarmede gevuld, dikwijls geopend glas lang kleur- en reukloos gehouden worden. De schrijvers gelooven alzoo, dat dit oliezuur zeer zuiver is en dat de veranderlijkheid van het niet gedestilleerde oliezuur toe te schrijven is aan bijmengsels van vreemde lichamen. Uit deze proeven volgt, dat het oliezuur onontleed ineen stroom van waterdamp van eene temperatuur van 250° over gedestilleerd kan worden, en dat alles wat

331