is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 2, 11-05-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

splinters en de chloorkalk, hoewel niet geheel droog, als stof verspreid werden. De flesch was gemimen tijd aan het diffuse daglicht blootgesteld geweest. De groote spanning was dus waarschijnlijk het gevolg van vrijgemaakte zuurstof, temeer daar na de explosie geen reuk naar chloor of op chloor gelijkend waargenomen werd. Ik herinner mij een soortgelijk geval bij eene winkelvisitatie inden vorigen zomer. Hier echter was de chloorkalk in eene zwarte flesch bewaard. Toen de apotheekhoudende geneeskundige met een hard voorwerp tegen de stop stootte, die zeer vast sloot, volgde insgelijks explosie en verspreiding van glas en chloorkalk door het vertrek. Hier had dus niet het licht, maar waarschijnlijk het warme jaargetijde de ontbinding van de chloorkalk te weeg gebracht. Om gips in wijn te herkennen, lost Masty 14,0068 gram gekristalliseerd chloorbaryum onder bijvoeging van chloorwaterstofzuur in gedestilleerd water tot 1 liter vloeistof op, 10 c.M.3 dezer vloeistof correspondeeren met 0,1 gram kaliumsulphaat. Voegt men 3 c.M.3 dezer vloeistof bij 50 c.M.3 wijn, dan worden alle normale sulphaten inden wijn neergeslagen. Ontstaat inde afgefiltreerde vloeistof door bijvoeging der chloorbaryumoplossing nog een neerslag, dan kan men den wijn voor vervalscht (gegipst) noemen. Gegipste wijn is namelijk wijn, bereid door bij de gekneusde druiven vóór de gisting gips te voegen om de kleur van den wijn intensiever te maken, een echten wijnachtigen smaak te verkrijgen, latere nagisting te verhinderen en in het algemeen eonserveerend te werken. Bij deze gelegenheid wordt uit de druiven meer wijnsteen uitgetrokken dan anders het geval is. Op 100 kilogram druiven worden 2 kilogram gips en bij niet geheel rijpe druiven dikwijls nog meer genomen. Het chemische proces bestaat in omzetting van den wijnsteen met het gips, waardoor calciumtartraat afgescheiden en kaliumsulphaat opgelost wordt. Volgens

Chevallier bevatten gegipste wijnen 4—6 gram kaliumsulphaat per liter, volgens Pogg iale zelfs 12 gram. Zuivere wijn daarentegen bevat slechts 0,194— 0,583 gram kaliumsulphaat. Dewijl kaliumsulphaat in aanzienlijke hoeveelheid genomen nadeelig op de ingewanden werkt, wordt het gebruik van gegipste wijnen bij het Eransche leger verboden en het bovenvermelde onderzoek is een gevolg van dit verbod. Hierbij behoort nog vermeld te worden, dat behandeling van wijn met gips na de gisting, om den wijn te klaren, weinig of geen nadeel doel, dewijl nu door het alcoholgehalte van den wijn weinig gips opgelost wordt. Scribani heeft eene vervalsching van citroensap met salpeterzuur ontdekt. Om deze vervalsching te herkennen, wordt het citroensap met ferridvrij ferrochloride verwarmd en dan de reactie van kaliumsulfocyanaat op het gevormde ferridchloride toegepast. Volgens Köhler kan iodetura hydrargyricum : Hg L, fraai gekristalliseerd verkregen worden door het in kokend geconcentreerd chloorwaterstofzuur op te lossen. Er ontstaat eene geelgroene oplossing, waarin het mercuridiodide zonder ontleding opgenomen is. Bij langzame bekoeling scheidt het zich af in prachtige roode kristallen (tetragonale prisma’s) van zeldzame grootte en vaneen schitterenden diamantglans met groenen weerschijn. Bij vergelijking der kenmerken van plienol en kreosoot (uit houtteer) is aan Allen gebleken, dat watervrije plienol in glycerine van 1,258 soort, gewicht in elke verhouding oplosbaar is. Een mengsel van gelijke volumina phenol en glycerine wordt door 3 vol. water niet veranderd. Bevat de phenol 25 pet. kresol, dan volgt reeds na bijvoeging van 2 vol. water eene scheiding. Kreosoot uit houtteer is geheel onoplosbaar in glycerine.

Om vervalschingen van Butyrum cacao met andere vetten te herkennen, maakt Lamhofer gebruik van de verhouding der oplossing in aether. Hij nam daarbij vergelijkende proeven: 5 Gram zuivere cacaoboter werden opgelost in 10 gram aether van 0,728 en deze oplossing werd vergeleken met die van dezelfde hoeveelheid cacaoboter, doch opzettelijk vervalscht, hetzij met reuzel, hetzij met stearine. De verschillende oplossingen werden geplaatst in water van 0° C., waarbij de volgende resultaten verkregen werden: 10. Zuivere cacaoboter loste volkomen op in aether; bij bekoeling tot 0° verschenen er kristallijne korreltjes ter grootte vaneen speldeknop; het overige bleef eerst helder maar na 30 h 40 minuten was alles in eene vaste massa overgegaan. 20. Tot 14,4° verwarmd, werd alles weder tot eene heldere vloeistof. 30. Cacaoboter, waarbij 5 pet. varkensvet of 2 pet. stearine gevoegd was, gaf insgelijks met aether eene heldere oplossing, maar die bij 0° reeds na 2 minnten melkachtig werd, veel langzamer tot vaste massa overging en bij 14,4° niet meer helder werd. 40. Toen grootere hoeveelheden vreemde vetten bijgevoegd waren, werd de oplossing in aether bij 0° bijna oogenblikkelijk vast en bij 14,4° niet meer volkomen helder. Benzine geeft dezelfde resultaten als aether, maarde oplossingen der vervalschte cacaoboter worden daarbij niet tot massa maar zij vormen eene soort van coagulum of stremsel. Persoonlijke aangelegenheden. Te Grave heeft J. H. Janssen, apotheker aldaar, de apotheek van den heer L. van den Houten overgenomen en met de zijne vereenigd. 4 Mei overleden de heer G. B. Schmidt, apotheker te Amsterdam, inden ouderdom van ruim 58 jaren. Te Botterdam, Maasstraat N°. 2 heeft de heer A. A. Lagaaij eene nieuwe apotheek opgericht en geopend.

ADVERTENTIEN.

Magazijn van Medicijnglas, Chemische, Pharmacentische Apparaten, ütensiliën enz. Voorradig de Becker’B Sons BAIjAMSEW, gewijzigd door Professor STOEDEE, zoo als ze door ons aan de Model-Apotheek der Universiteit alhier zijn geleverd; alsmede alle andere soorten BALANSEN, BOVENWEGERS of TOONBANKBASCULEN, GEWICHTEN, enz. ALLES TOT FABRIEKSPRIJZEN. j. b. i)nu is & c». Amsterdam, Geldersche Kade, M. 20—22. OMRT* Eenige Agenten voor Nederland en Overzeesche Bezittingen van WILHELM BITTER in Bielefeld, fabrikant van Stoomapparaten enz.

%* ONDERTROUWD: K. van miesen. Apotheker te Franeker, EN 11. Halbertsma. Gronw, 30 April 1879. Eenige kennisgeving. %* Onze jongste lieveling: ALBERT HUIBERT overleed heden, bijna elf maanden oud. L. BOLLE DE BRUIJNE. C. H. DE BRUIJNE—CARON. Wijk lij Duurstede, 8 Mei 1879. Eenige kennisgeving aan familie en kennissen. De ondergeteekende roept bij zijn vertrek naar Indië een HARTELIJK VAARWEL toe aan familie, vrienden en bekenden. Aan boord van de »Princes Marie”. Amsterdam, W. BUTS, 10 Mei 1879. van Alkmaar.

Nederlandsche Maatschappij TER BEVORDERING DER PHARMACIE. Opgericht in 18A2. Het Hoofdbestuur noodigt, naar aanleiding van de wijziging der Wet, de Apothekers, gevestigd in plaatsen waar nog geen Departement werd opgericht, met aandrang uit om zich als Algemeene leden, tegen een jaarlijksche contributie van ƒ 3.50, aan te sluiten, opdat genoemde Maatschappij, die bovenal de verzorging van de belangen der Vaderlandsche Pharmacie bedoelt, allengs meer zal zijn en worden de vertegenwoordigster der Nederlandsche Pharmaceuten. Namens het Hoofdbestuur: A. J. Rijk, Voorzitter, Amsterdam. W. Sïoeder, Secretaris,

Aan Heeren Pharmacenten! Ik heb de eer kennis te geven, dat ik eene Apotheek, met Inrichting voor Pharmaccutisehc, Chemische en Botanische Onderzoekingen, heb geopend inde Maasstraat No. 2. ■ Mij beleefdelijk tot collegiale zamenwerking aanbevelende, heb ik de eer te zijn Uw Dw. Dienaar, Rotterdam. A. A. LAGAAIJ, Apotheker. ®ene geëxamineerde Leerlinge-Apolheker, 37 jaar oud, P. G., die ruim 3 jaar de receptuur vaneen Med. doctor heeft waargenomen, zag zich tegen Augustus of later gaarne VERPLAATST. Informatiën uit hare tegenwoordige betrekking kunnen verkregen worden. Brieven franc o, met opgaaf van conditiën I onder Letters L. K., bij de Boekhandelaren 1 MENSING & VISSER, Wagenstraat 37, te ’s Hage. 1

K. Plemper van Balen, Gemeentelijk Apotheker te Arnhem, vraagt tegen 1° Augustus een BEDIENDE, INTERN, bevoegd tot de receptuur. Brieven franco. Ineen Apotheek te Amsterdam, zonder buspraktijk, wordt gevraagd een bekwaam ASSISTENT. Brieven franco, onder Letters V. W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. J A V a7 Men verlangt ten spoedigste in eene Apotheek te Batavia een geëxamineerd APOTHEKER P. G„ voorzien van goede getuigschriften. Conditiën: salaris ƒ 300. ’s maands behalve vrije kost en inwoning en vrijen overtocht. Brieven franco, onder Letter R., aan den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam.