is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 3, 18-05-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplicht is, tevens eene verklaring vaneen ander //neutraal” te geven? Blz. 29 wordt vermeld, dat //in de oplossing van de arsenik vlek in salpeterzuur eene oplossing van zilvernitraat een roodbruin neerslag teweegbrengt,” immers eerst na bijvoeging van eene neutraliseerende hoeveelheid ammonia ? Zak-receptenboek voor tandartsen. Pathologisch gerangschikt en bewerkt door Friedrich Kleinmann, tandarts ie Flensburg. Vit het Uoogduitsch vertaald en in verband met de Pharm. Neerl. Fd. 11 bewerkt door B. 1, Opwyrda, met medewerking van dr. Th. Bentz. Amsterdam, C. I. Brinkman. Het gaat natuurlijk niet aan dat ik over dit werk een oordeel uitspreek. Ik wensch echter deze aankonging te gebruiken tot het beantwoorden vaneen paar opmerkingen, die mijn geachte vriend dr. Coster maakte bij eene voor mij alleszins aangename bespreking in het Weekblad Tijdschrift Geneeskunde. Vooreerst merkt dr. C. op, dat een tal voorschriften eigenlijk niet tot het gebied van den tandmeester behooren, dewijl zij voor inwendig gebruik bestemd zijn en de tandmeester volgens onze Nederl. wet geen inwendige geneesmiddelen mag voorschrijven. Volkomen juist, maar het is immers ook denkbaar, dat de tandheelkunst dooreen arts of doctor inde geneeskunde uitgeoefend wordt en dan zijnde voorschriften op hunne plaats. Hiermede wordt ook verklaard, dat op den titel staat „voor tandartsen,” hetwelk dr. C. meent, dat //voor tandmeesters” moest zijn, terwijl het met deze onze bedoeling overeenstemt. Dr. C. acht de abreviatie van C. C. voor Cornu Cervi niet overeenkomstig den regel, dat door abrevieeren aan de duidelijkheid niet mag geschaad worden, temeer daar men in scheikundige werken, kubieke centimeter ook zeer dikwijls door C. C. voorgesteld vindt. Ik zou het gaarne gewonnen geven, maar dewijl C. C. nooit zonder //rasura” of '/ras.” op een recept voorkomt, vervalt, dunkt mij, het bezwaar. Nu //Rad.” als verkorting van //Radix” opgègeven is geworden, had zulks ook voor //Gort.”, //Lign.” enz. het geval moeten zijn. Ik erken, de beteekenis van de verkorting //Rad.” had achterwege kunnen blijven, maar zij kan tot voorbeeld strekken voor andere verkortingen, waarvan de opsomming legio zou geweest zijn. Tegenover den overvloed va'n kapitale letters inde Pharm., zag dr. C. niet zonder verwondering dat ik bijna alle kapitale letters inde recepten achterwege liet en hij meent, dat het gebruik daarvan het naslaan en vergelijken vergemakkelijkt. Ik kan dit niet inzien en achtte het meer rationeel één systeem te volgen en ■de namen der geneesmiddelen op recepten steeds met gewone letter te beginnen. Dit is echter louter eene kwestie van smaak. Al verder merkte dr. C. niet zonder bevreemding op, dat ik inde recepten gewoonlijk de officinale namen der geneesmiddelen bezigde. Voor de eénheid tusschen receptenschrijvers en receptengereedmakers, zou hij gewenscht hebben, dat de eerste eene vingerwijzing van mij zouden ontvangen hebben, om de officieele namen der geneesmiddelen te gebruiken, dewijl, zooals dr. C. zegt, de apothekers gewoonlijk de officieele namen bezigen. Maar juist omdat naar mijne ondervinding het tegendeel het geval is en men een apotheker zeer zelden zal hooren spreken bijv. van Aether cum spiritu, Sulphas aethylicus acidus cum alcohole, Solutio acetatis ammonici, Solutio succinatis ammonici pyro-animalis, maar hij daarentegen bijna uitsluitend de officinale namen van deze en dergelijke geneesmiddelen bezigt, heb ik bijna immer de laatste gebruikt. In sommige gevallen, waar het tegenovergestelde aan de duidelijkheid schaden zon en tot gevaar kon aanleiding geven, vooral bij abreviatie, geef ik op recepten verreweg de voorkeur aan de oude dan aan de nieuwere namen. Als voorbeelden haal ik aan Chloretum hydrargy-

ricum en Cbloretum bydrargyrosum met hunne respectieve officinale namen Mercurius sublimatus corrosivus en Calomel of Mercurius dulcis. Eindelijk geeft dr. C. de voorkeur aan de vroeger aangenomen schrijfwijze voor het decimaal gewicht boven de wijze, waarbij ik de gebeele grammen schrijf met bijvoeging van ,0, de milligrammen hetzij bij grammen gevoegd, hetzij op zich zelven met 3 cijfers achter de komma, bijv. 1,500, 0,500 enz. Ik meen dat mijne schrijfwijze geheel overeenkomstig de inrichting van ons gewichtstelsel is, waarbij slechts grammen en milligrammen aangenomen zijn. Kan bet op geschreven recepten verkieselijk geacht worden, de woorden gramm. en milligramm. bij te voegen, vooral het laatste, indien het op geringe en kritieke hoeveelheden aankomt, bij gedrukte recepten meende ik de gedurige herhaling gerust te kunnen achterwege laten. Doch zelfs bij gedrukte recepten acht ik het gevaarlijk, het cijfer voor grammen zonder eenige bijvoeging te gebruiken en daarom plaatste ik er ,0. achter. Ik twijfel niet, of mijn geachte vriend Coster zal de gronden billijken, waarop ik dus// met voorbedachten rade” anders geschreven heb, dan volgens zijne meening beter was. Ik houd mij overigens gaarne voor zijne te waardeeren terechtwijzingen aanbevolen, Wij zijn dit trouwens bij onze gezamenlijke werkzaamheden steeds gewoon en aan elkander verplicht. Tot ons groot genoegen heeft o. a. dr. de Vrij zijn verlangen betuigd de bijeenkomst op 29 Juni bij te wonen. De beer Marius deelde ons mede, dat hij bij die gelegenheid eenige nieuwe pbarmaceutiscbe werktuigen ter bezichtiging wenscht te stellen en daaromtrent inlichtingen te geven. Macadam beeft in steenkolenroet arsenik aangetroffen, zeer waarschijnlijk afkomstig van het pyriet (Fe S2), hetwelk steeds in meerdere of mindere mate in steenkolen voorkomt. In eene reeks artikelen over de werking der Geneeskundige Wetten van het jaar 1865 door dr. G. W. Bruinsma, voorkomend in eenige nommers der Geneesk. Cour. komt o. a. omtrent de getalsterkte der apothekers een statistiek voor, waaruit het volgende afgeleid wordt: Onder de tegenwoordige omstandigheden zal er nog in langen tijd geen gebrek aan apothekers ontstaan, slechts door vermindering van hun aantal vermeerderen hunne werkzaamheden en zal hunne maatschappelijke positie verbeterd worden inde plaatsen, waar zij eenmaal gevestigd zijn. Op het land vermeerdert echter hunne hulp niet en wat aangaat de scheiding tusschen genees- en artsenijbereidkunst, die in beginsel bij de nieuwe wet als noodig is aangenomen, werd niets tot stand gebracht. Omtrent de vrouwelijke leerling-apothekers wordt het volgende gezegd: Op pharmaceutisch gebied heeft de wet regelende de bevoegdheid tot de uitoefening der artsenijbereidkunst een uitwerksel gehad, dat men niet had kunnen vermoeden. Zij heeft namelijk medegewerkt om de zoogenaamde emancipatie der vrouw inde gunstigste beteekenis des woords te bevorderen door voor haar de gelegenheid te openen zelfstandig inde maatschappij op te treden. De betrekking van leerling-apotheker, door de nieuwe wet in het leven geroepen, bleek n. 1. zeer geschikt door vrouwen te kunnen worden vervuld. Hoe langer zoo meer bieden zich meisjes uit de beschaafde standen voor het examen aan en het heeft allen schijn, dat zij zich beter daarop toeleggen dan de mannelijke candidaten, die in veel grooter verhouding jaarlijks worden afgewezen dan de vrouwen. De beide eerste jaren 1866 fcn 1867 werden alleen mannen geëxamineerd, vanaf dien tijd vindt men (1877 en 1878 zijn door ons ingevuld):

GEËXAMIN. TOEGELATEN. AFGEWEZEN, Igfgg ° g | o g|l§| l | | g * f ' s1 f t I in 1868 47 2 49 34 2 36 13 0 13 n 1869 49 6 55 29 433 20 222 ii 1870 49 9 58 35 9 44 140 14 » 1871 42 8 50 S3 6 89 9 2 U n 1872 49 14 63 .39 13 52 10 111 1, 1873 47 7 541 30 7 37 17 o 17 » 1874 51 14 65 3314 47 18 0 18 » 1875 38 11 49 32 1148 6 0 6 ii 1876 51 20 71 41 17 68 10 3 13 ii 1877 48 16 64j 15 10 25 83 6 39 ii 1878 52 25 77 42 25 67 10 0 10 van 1868—1878 523 132 655 363 118 481 [ 160 14 174 De heer B. Bolkestein, apotheker te Amsterdam, verzoekt ons het volgende recept in het Weekblad te taxeeren: {f: acidi salicylici 200,0, bicarbonatis natrici 300,0. Misce fiat pulvis. Detur in lagena epistomio vitreo. S, Uitwendig. 200 gram acid. salicylic. ... ƒ 3,00 300 // bicarb. natric. . . . // 0,90 Gereedmaken (4de categorie) . . // 0,25 Stopfleseb // 0,50 ƒ '4,65 Het Journal officiel in Frankrijk heeft de vorige maand een besluit bekend gemaakt, volgens hetwelk de kinabasten, bestemd voor de bereiding van Sulphas Chinini en van andere kina-alcaloïden, die naar het buitenland uitgevoerd worden, onder de bepalingen van art. 5 der wet van 5 Juli 1836 vastgesteld, tijdelijk vrij van accijns kunnen ingevoerd worden. De invoerders nemende verplichting op zich voor elke 100 kilogram ingevoerden kinabast binnen den tijd van minstens 4 maanden 2 kilogram kina-alcaloïden uitte voeren. Onder de voorstellen betreffende de nieuwe uitgave der Pharm. Germ. verdienen o. a. de volgende van dr. Wimmel de aandacht. W. verlangt even als Biltz, dat eene afzonderlijke tabel van reagentiën vervalle en dat die weinige reagentiën, welke niet tevens geneesmiddelen zijn, inden alpbabetischen tekst der Pharm. worden opgenomen en beschreven. Daardoor houdt dan ook het verschil in meening op over het al of niet verplicht stellen eener reagentiënkast inde apotheken. W. is een voorstander van de Latijnscbe taal voor de Pharm., die bij welluidender bij de beschrijving acht dan de inlandsche. Bijv. //Recipe” klinkt beter dan het op een keukenboek gelijkend: ,/Meii neme’ enz. Hij verlangt zelfs dat de bijvoeging van den inlandschen naam van het geneesmiddel inden tekst vervalle, dewijl bij tot niets nut bij 'de Latijnscbe recepten en hoogstens voor den handverkoop dienst kan doen, waartoe men eene afzonderlijke tabel zou kunnen bijvoegen voor de namen, waaronder het geneesmiddel daarbij bekend is, vergeleken met den officieelen Latijnschen naam. De consequente toepassing der wetenschappelijke botanische termen zou W. alleen dan gerechtigd achten, wanneer zij niet, zooals nu veelal gebruikelijk is, midden tussebeu doorgaat, maar geheel inden vorm blijft. In bet laatste geval zou zij echter onduidelijk worden en daarom is bet beter bier de oude nomenclatuur te behouden. //Rhizoma graminis” zou bijv. wetenschappelijk moeten zijn: //Rhizoma Agropyri”; //Ebizoma galangae”: «Ehizoma Alpiniaedan liever behouden: Eadix graminis, Radix galangae, enz. Bernieck stelt de volgende verbetering inde bereiding van Syrupus violarum voor. Hij neemt 100 gram van kelken bevrijde flores violarum, kneust deze in een mortier, voegt 50 gram spiritus bij, laat de aldus