is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 11, 13-07-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16c Jaargang. 13 j„ii 1379. F u

PHAMACEUTISCH WEEKBLAD

Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen. Redacteur: R. J. OPWIJRDA, te Nijmegen.

Prijs per Jaargang, franco per post, / 5,20. Advertentiën: yan I—s regels ƒ I,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. yan het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

Medcdeelingen. Ingezonden stukken. PHAEMACEUTISCHE BIJZONDERHEDEN UIT DE VERGADERING VAN DEN GENEESKUNDIGEN RAAD VOOR GELDERLAND EN UTRECHT OP 2 JULI TE ARNHEM. De Commissie, aan wie is opgedragen liet toezicht op den verkoop van geheime middelen inde provincie Utrecht, bracht een uitvoerig verslag van hare werkzaamheden uit, hetwelk aan de andere geneeskundige raden ter kennismaking zal toegezonden worden. Zij berichtte daarin, dat zij zich tot meerdere burgemeesters met goed-gevolg ■ had gewend, met het verzoek om den verkoop van geheime middelen door onbevoegden tegen te gaan, door bij dein hare missive opgenoemde winkeliers dooreen desbevoegde eenige door haar opgegeven artikelen te doen opkoopen, te verzegelen en met proces-verbaal aan den Officier van Justitie op te zenden. Genoemde Commissie vervoegde zich verder hij de apothekers te Utrecht om met hen vriendschappelijk te bespreken den verkoop dier middelen, onder mededeeling der pogingen, door hen aangewend om dien bij metbevoegdeu tegen te gaan, ten gevolge waarvan de verkoop bij de apothekers zou worden geconcentreerd, welke echter door dezen niet mocht geschieden, tenzij zij nauwkeurig bekend waren met de samenstelling; tevens deelde zij hun mede dat haar vriendschappelijk bezoek na kortoren of langeren tijd dooreen officieel zou worden gevolgd. Verder trad de Commissie in overleg met den Officier van Justitie omtrent de wijze, waarop die verkoop door drogisten te Utrecht zou worden tegengegaan; ten opzichte van de drogisten en apothekers in andere gemeenten zouden zij trachten den bovengenoemden we°- in te slaan. Nadere inlichtingen en opmerkingen omtrent dit rapport werden gegeven en behandeld in eene gesloten vergadering. Op het verzoek van den Eaad aan den Minister van mnenlandsche Zaken naar aanleiding vaneen vonnis van den Hoogen Eaad in zake den verkoop van geneesmiddelen dooreen drogist beneden de geoorloofde hoeveelheid (zie No. 37 van den vorigen jaargang) om middelen te willen beramen, waardoor de instructie de drogisten, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van ol Mei 1818, worde in overeenstemming gebracht met art. 30 der Wet, regelende de uitoefening der artsenijbereidk unst werd geantwoord, dat die instructie, nu de wet van 1818 is ingetrokken, bij de

UITGEVER: D. B. CENTEN, AMSTERDAM.

et Van 1 Juni 1865 niet meer kan gewijzigd worden, en wijziging dier Wet alleen op grond van het aangehaalde vonnis den Minister niet voldoende gemotiveerd voorkwam. Door de rechtbank te Utrecht werd de kwakzalver Philip Trompetter, die, voorgevende een bestudeerd doctor te zijn, aan eene onder Harmelen wonende vrouw had wijs gemaakt dat zij aan eene ziekte lijdende was, waaraan zij binnen drie maanden zou overlijden, indien zij niet zijne geneesmiddelen gebruikte, en haar tot genezing een recept had voorgeschreven en doosjes zalf bestaande uit reuzel en 01. laurin. had verkocht, waarvoor zij hem betaald had f 6.00, veroordeeld tot gevangenzetting ineen huis van correctie in eenzame opsluiting te ondergaan voor den tijd-van twee maanden alsmede inde kosten, wegens het wanbedrijf van oplichterij, door met gebruikmaking van eene valsche kwaliteit zich gelden te doen afgeven en langs dezen weg zich bedriegelijk van eens anders bezitting meester te maken, gepleegd onder verzachtende omstandigheden, terwijl hij van alle rechtsvervolging werd ontslagen wegens den verkoop van doosjes zalf, die bevatten 01. laurm. met reuzel, omdat dit feit noch misdaad noch wanbedrijf noch overtreding oplevert. Aan eenen geneeskundige die zich had beklaagd over eenen apotheker, welke eene voor een ziekenfonds voorgeschreven zalf had gereedgemaakt niet overeenkomstig het recept, was geantwoord, dat het Geneeskundig Staatstoezicht daartegen niets vermogt, tenzij het ontvangen geneesmiddel behoorlijk verzegeld was afgeleverd en als zoodanig werd opgezonden of door twee getuigen was ontvangen. Ingevolge de mededeeling, dat op de trein Utrecht—Hilversum de m de verbandkisten aanwezige waterflesschen ledig waren enz. werd gewezen op de noodzakelijkheid dat aan leden van den Baad opgedragen werd minstens om de drie maanden de spoorwegkisten na te zien, daar elders bevonden wis, dat geneesmiddelen, als ammonia liquida, spiritus nitri dulcis enz, door onvoldoende sluiting der flesschen in onwerkzamen staat geraakt waren. __ : Het adr6S der Jeerling-apdhekcrs en bedienden, zie het vorig Nommer. Eindelijk werd ook op d< wenschelijkheid gewezen, dat ook m dezen raad in het lelang der volksgezondheid

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uit er lij k Woensdag-morgen verwacht bij den Eedacteur. De Advertentiën niterlijk Vrijdag-avond bij den Uitgever.

eene stem opga, om maatregelen van Eegeerings wege uit te lokken tot het onderwerpen van den verkoop van gedestilleerd in het klein aan beperkende bepalingen. Inde Berichten der Ned. Maatschappij ter bevordering der pharm.acie Juni 1879 sde Volgreeks IN . 4 wordt in het //Verslag van de wetenschappelijke onderwerpen behandeld inde Vergaderingen van het Departement Amsterdam, October 1878—Mei 1879” het volgende medegedeeld: Een onderzoek door den heer G, \V, TL oor n van ■ peperpoeder uit den handel (te uitgebreid om in zijn geheel over te nemen), waarvan de slotsom is; I°. dat bij bet onderzoek van gemalen peper een aschgehalte van 7 pet. volstrekt geen recht geeft de peper als vervalscht met minerale stoffen te verklaren; 2°. dat de bepaling van het extr. spirituos. van peperpoeder niet kan beslissen over vervalsching van peper, maar wel over hare deugd. Het belangrijk verbruik van peper, dat jaarlijks alleen voor Europa ongeveer 8 milüoen kilogram bedraagt, spoorde den heer Hoorn tot de mededeeling aan. De bereiding van Podophyllinum door prof. Stoeder in het galemsch laboratorium van de Amsterdamsche Universiteit, uit de wortels van Podophyllum peltatum, volgens het voorschrift door de Pharm. voor resina jalapae gegeven. Het verkregen fraai geelwit gekleurde podophjllinum is volkomen in sterken spiritus oplosbaar en onderscheidt zich daardoor van de gewone handelssoorten, waarvan de beste slechts voor 80 percent oplosbaar bleken te zijn. Dit onoplosbare overschot bestaat uit aluinaarde, kennelijk een gevolg van het gebruik van aluin tot het praecipiteeren der hars bij de bereidingswijze in Amerika gevolgd. De Engelsche Pharmacopoea doet zoutzuur bij het water voegen, dat tot afscheiding van de hars moet strekken. Van denzelfden: Syrupus iodo-tat.nicus bereid met extractum ratanhiae, m het galemsch laboratorium uit beste wortels door koude trekking verkregen, waarbij reeds binnen drie uren de iodiumreactie geheel verdwenen was. Pe bereiding eener constante ijzerlevertraan met benzoas ferricus. Zal met een artikel van prof. van der Burg over hetzelfde onderwerp ineen volgend nommer opgenomen worden. Het ontkleuren van bruin geworden Syrupus iodeli ferrosi, door de stroop ineen waterbad met goed ge( reinigd ijzerdraad te verwarmen tot geheele ontkleuring is ingetreden.