is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 21, 21-09-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeistof, die nagenoeg kleurloos is en sterk zuur reageert, draait het polarisatie-vlak links, terwijl zij met 'bruinsteen en zwavelzuur behandeld chinon levert. Beide deze reactiën bewijzen dus de aanwezigheid van kinazuur. De aanwezigheid van kalk werd door oxaalzure ammonia bewezen, terwijl bij verhitting der vloeistof met magnesia usta kinarood gevormd en daardoor de aanwezigheid van kina-looizuur bewezen werd. De taaie in alcohol onoplosbare massa die bij behandeling van het door koud water bereide kina-extract onopgelost blijft, is dus eene zuur reageerende verbinding van kalk met kinazuur en kinalooizuur. Daar dit laatste op zich zelf zeer oplosbaar in alcohol is en het toch door alcohol uit de taaie verbinding niet verwijderd kan worden, zoo is het waarschijnlijk dat er eene nog niet onderzochte verbinding bestaat van kinazuur en'kinalooizuur, die in verbinding met kalk de bovengenoemde taaie massa vormt. Dat deze verbinding vrij sterk zuur is bleek uit het feit, dat bij verwarming harer oplossing met magnesia usta, waarbij een gedeelte van het inde verbinding aanwezige kinalooizuur in kinarood veranderd wordt eene betrekkelijk groote hoeveelheid magnesia wordt opgelost. De met magnesia behandelde en daarna gefiltreerde vloeistof reageert neutraal en bevat nog eene betrekkelijk groote hoeveelheid kinalooizuur. Na verwijdering hiervan door loodacetaat en verwijdering van het overtolhge lood door H2 S, werd de verhouding der inde oplossing aanwezige kalk en magnesia bepaald en bevonden als 520: 285, Het is deze eigenaardige zure verbinding dm de oorzaak is der oplossing vaneen gedeelte der inden kinabast aanwezige chino-tannaten door koud water. Het kinazuur is dus niet, zooals algemeen aangenomen wordt, deels als kinazure kalk deels as kinazure alcaloïden inden kinabast aanwezig maar als eene zure eigenaardige nog onbekende verbinding met kinalooizuur en kalk, die een opzettelijk onontbreekr^1 echter tijd en Selegenheid Het is deze gedeeltelijke oplosbaarheid van dein den kinabast aanwezige chino-tannaten der alcaloïden oor tusschenkomst der beschreven verbinding dié ge,fld llfief]. tot de naar mijne bescheiden meéninorationeele bereidingswijze van het Extractum Cinchonae üq. et solidum, zooals die [in het boven aangehaalde nommer van het Weekblad] is medegedeeld. Deze bereidingswijze luidde als volgt: .Het poeder van den stam bast van Cmchona succirubra wordt met koud water vermengd tot eene dunne brij, die gemakkelijk gegoten kan worden inde déplaceerbuis, en hierbij gevoegd eene juut toereikende hoeveelheid normaal zoutlTT'f ,D,eze Julste lloeveelheid wordt berekend uit het vooraf bekende alcaloïd-gehalte van de gebruikte kina.” en gevolge der door mij opgedane en boven beschreven ondervinding achtte ik die hoeveelheid zoutzuur n’-f6 d6 inde kina als chino-tannaten aanwezigen alcaloïden m gemakkelijk in water oplosbare Sn!7 ™ ateD verandert en daardoor tevens het nalooizuur vrij en in water oplosbaar maakt. Als basis mijner berekening nam ik aan dat 320 grammen der gemengde alcaloïden 73 gram watervrij U Cl vereischen, om in zure hydrochloraten veranderd te worden en de ondervinding heeft de juistheid mijner berekening bewezen, zooals uit de onderstaande beschrijving der reactien van mijn Extractum Cinchonae liq. blijken zal. verm!dati d?. m,et„ de vereischte hoeveelheid zoutzuur met 6 111 den deP^aceerfoestel gegoten en met water gedeplaceerd is, wordt de verkregen colatuur op waterbad uitgedampt totdat het gelicht van kil T m ge!? is aan dat Van de geb™ikte lia (dl' F1! . alsdan het //Extractum Cinchonae iiq. [de Vr ij) terwijl men door uitdamping hiervan Extractum Cinchonae solid. verkrijgt. i-iT™ einde Zlch nu te overtuigen van de deugdevolgende ””et“ ES‘'““IB “l"4™ « *> drie , 1 10 grammen van het extr. liq. met een overvloed van natronloog vermengd, moeten een praecipitaat le vei en, dat na afwasschmg en droging, minstens 0,5 grammen weegt. 2 . Eenige druppels sterk zoutzuur bij het extract gevoegd moeten een overvloedig praecipitaat leveren, bestaande uit eene verbinding van kina-looizuur en zoutzuur, die onoplosbaar in zuur maar oplosbaar eiet de hdderéT-TT r® “ltdamPinS' laat 136 vloeistof bfkoelen en met tater ”tof f behandelinS der afgescheiden massa (kinarood) Tatg^ten vloeistof gevoegd en alles gezamelijk uitgedampt. J 8 8

iu water is, zoodat dus het aanvankelijk gevormde praecipitaat door bijvoeging van veel water weder verdwijnt. 3°. Eene kleine hoeveelheid van het extract op waterbad uitgedampt tot honigdikte, moet, na behandeling met kleine hoeveelheden alcohol van 92 pet, totdat deze met merkbaar meer gekleurd wordt, eene bijna witte taaie massa achterlaten die in alcohol onoplosbaar is. Deze reactie is een bewijs dat men bij de bereiding niet te veel zoutzuur gebruikt heeft, want eene hoeveelheid zuur die meer dan toereikende is om met de aanwezige alcalcïden zure hydrochloraten te vormen, zou het taaie kalkzout ontleden en in gemakkelijk in'alcohol oplosbaar chloorcalcium veranderen, zoodat in dat geval het uitgedampte extractum liq. volkomen oplosbaar zou zijn in alcohol. Ofschoon ik de voldoening smaak dat de door mij eerst sedert weinige maanden voorgestelde artsenijvormen der Indische roode kina reeds tamelijk veel gebruikt worden, zoo heb ik echter tevens tot mijn leedwezen ondervonden, dat de bereiding soms te wenschen overlaat, hetgeen ik vooral daaraan toeschrijf, dat bil de bereiding niet de jvAsl toereikende hoeveelzuur zoutzuur ol soms wel metalen vaatwerk gebezigd wordt. Ik herhaal , jT dat 'k met normaal zoutzuur eene vloeistof bedoel, die 36,5 grammen watervrij H Cl per liter bevat. Voor 320 grammen kina-alcaloïden zijn dus twee liter normaal zoutzuur noodig of voor 3,2 grammen 20 cub. centimeters. Dat het normaal zoutzuur volgens de bekende regelen der acidimetrie nauwkeurig getitreerd moet zijn, zal wel geen nader betoog behoeven.” „ „ , Leiden, 15 Sopt. '79. heac/ite Redacteur ! < bet V blijkt dat dein N°‘ 19 uw Weekblad door X aangehaalde zinsnede in Elückiger’s Pharmaceutische Chemie blz. 453 //Durch electrische Wir//kung kann Stickstoff mit Wasserstof zu Ammoniak //verbonden werden” niet van andere zijden wordt toegelicht, wil ik er gaarne op wijzen, dat Elückiger vermoedelijk het oog zal hebben gehad op de medeifjLTsVdi fTa de Academie van 12 Jun 1876) omtrent de vorming en ontleding van binaire lichamen onder den invloed der donkere elek.•fcbef ,ontla1dn‘S'. Een mengsel van waterstof en stikstof leverde ongeveer 3 vol. pet. ammoniak; omgekeerd wordt ammoniak zoo ver ontleed, dat het gasmengsel nog slechts 3 vol. pet. ammoniak bevat. . Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik u te wijzen op eene misstelling inde mededeeling vanFlückiger s methode van Morphine-bepaling in Opium (voorkomend m N . 18 van uw Weekblad). De 42 5 gram opium-aftrekse! moet n. 1. niet met een mengsel van 27 gram spiritus van 0,815 en 20 gram ether worden behandeld, maar wel met een van 12 gram liZ dT liPlri!tUiS Tn 10 gfm ether> Dezelfde misstelling wordt herhaald inde volgende kolom, waar de verdere zuivering der Morphme ter sprake komt. . uit Flückiger’s nadere toelichting dat dus het opium-aftreksel vermengd wordt met Va van zijn volumen alcohol en ether blijkt duidelijk, dat uwe opgave op een lapsus calami of eene drukfout berust *). Wijkt men inde verhoudingen af van Flückiger’s voorschrift dan worden ook geheel andere uitkomsten verkregen. Hoogachtend, Uw dw. dienaar E. A. van dbe Buiig. Zooals wij in het vorig nummer mededeelden, is de nestor onzer Nederl. pharmaceuten, de heer D. Pas, overleden. Eerst te Nijmegen gevestigd, was hij daar de hoofdstichter van den Hortus Botanicus en gaf hij aan aanstaande pharmaceuten een zeer vruchtbaar en hooggeschat onderwijs. Later naar Amsterdam vertrokken en aldaar gevestigd, was hij de hoofdstichter der Ned. Maatscnappij ter bevordering der pharmacie die aan zijn ijver en kunde zooveel te danken heeft. Toen zijne krachten verminderden (inde laatste jaren van zijn wer zaam even waren, helaas, zijne geestvermogens zeer afgenomen) bleef zijn naam bij het hoofdbestuur ais nonorair bestuurder prijken. De pharmacie in Nederland is zeker veel aan den energieken man verschuldigd, die in verschillende betrekkingen yoor hare belangen optrad. Bij zijn öOjarig jubilé als apotheker ontving hij van Eikenkroon X°nmg"Grootllertog de ridderorde van de artüLwan U|fert-Zijn Bau,ykeurig overgenomen uit het oorspronkelijk artikei van Fluck.ger, voorkomend inde Pharm. Zeitung van 16 Juli

II f pootste gedeelte der oplage van 1.1. Zondag ‘,001' he* te laat ter drukkerij aankomen der correctie inde berekening van bet recept voor veeartsenijknndig [ gebruik eene belangrijke misstelling gekomen *). De bedoeling was als volgt: ' 8 gram pulv. opii / 1,20 8 „ tartar. emetic. . . . „ o*Bo 100 „ sulpb. kalic „ 0,40 IUU „ pulv. rad. rhei . . . „ 1,60 gereedmaken van 12 poeders . // 0,50 ~f 4,50 ’ Dat ook deze prijsbepaling, gegrond op geneesmiddelen, zooals zij m de apotheken gebruikt moeten worden, niet briefg teUmg Zd Weg(lKl-en> Wijkt uit den volgenden Schiedam, 14 Sept. ’79. Mijnheer de Redacteur ! U wordt vriéndelijk verzocht ’t onderstaande in uw blad op te nemen, ten einde D., die u het recept voor veeartsenijknndig gebruik afgeleverd ter taxatie toezond 'e b'“Se”- d" h5 ïk die daaglijks voor een veearts gereed maak, kom op de volgende taxatie en zou voor genoemd recept niet meer kunnen noch willen rekenen. * pulvis opii 8.0 ƒ q. 32 tart. emetic. 8.0 004 sulph. kalic. 100.0 QlO pulv. rhei 100.0 '' o’eo Gereedmaken 12 poeders n 0.12 Prijs voor den veearts ƒug Voor particulier gebruik ƒ 2,00 a 2,50, naar de gegoedheid van den betrokken persoon. Met deze regelen te plaatsen zult u verplichten Ued. dw. dn. Numan. Men maakt ons opmerkzaam en wenscht mededeelinohiervan voor de eerder Nederl. pharmacie, dat de afscheiding van arsemk uit bismuth inden vorm van arsemas bismuthicus, in het vorig nommer als nieuw vermeld voor tal van jaren reeds ontdekt is door wijlen den heer J, de Loos, inleven apotheker te Rot*eala“>sile <lcZ vimlmS heiend maakte inden Jaaröang 1852 van Haaxman s Tijdschrift voor wetenschappehjke Pharmacie (zie aldaar blz. 195). P VINUM CHALYBEATUM LONDINENSE ED. I. Deze Wijn, hoewel weinig ijzer bevattend, wordt noovaak door geneesheeren voorgeschreven. Het is mii bn ondervinding gebleken, dat het praeparaat in verschillende apotheken een geheel ander voorkomen heeft Ik maak bij de bereiding opmerkzaam, dat gewone Rijnwijn moet genomen worden, die door zijn grooter zunrgehalte het meeste ijzer opneemt; al verder dat de maceratie minstens 12 dagen, zooals het voorschrift luidt moet geschieden, dewijl men anders door filtratie bezwaarlijk een helder vocht verkrijgt; eindelijk, dat de bewaring, zooals ook in het voorschrift vermeld staat in het donker geschieden moet en men ook het geneesmiddel in eene zwarte of gele flesch moet aileveren. Bn bewaring in het hebt toch neemt het oorspronkelijk donker -TINCTURA ACIDA AROMATICA. Tmctura acida aromatica behoort tot die tincturen welke inde standflesch spoedig en voortdurend een bezinksel afzetten. Het best vermijdt men dit voDens onze ondervinding door geen grof poeder van kaneel en gemalen wortel te bezigen, maar deze specerijen eenvoudig in kleine stukken gesneden met het mengsel van spiritus en zwavelzuur te macereeren. Openlijke correspondentie. Men vraagt ons bijzonderheden omtrentQuebroche of Extractum Quebrocho (van Apidosperma Queorochd), een geneesmiddel door Duitsche geneeskundigen aangeprezen; de dosis, die gewoonlijk door geneeskundigen voorgeschreven wordt en de geschiktste vorm voor dit medicament ? Omtrent Damiana vindt men eenige bijzonderheid 30 van den 1 Sde.f JaajgdngTan het Weekblad (21 November 1875). .2“ .I'«SS