is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 22, 28-09-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechter in Erankrijk voor een paar jaren, die een apotheker, welke in plaats van pulvis sacchari albi, zooals op het recept stond, syrupus simplex gedispenseerd had. De apotheker toch, die dit vergrijp (?) gepleegd had, werd tot 100 francs boete veroordeeld. De deskundigen kwamen met de geneeskundigen daarin overeen, dat de oplossing van suikerpoeder in water gewoonlijk niet zoo helder en zuiver zijn kan als een mengsel van syrupus simplex met water. De apotheker erkende syrupus simplex in plaats van pulvis sacchari gegeven te hebben. Toen nu de rechter de vraag aan de deskundigen stelde : //Is het voorschrift van den geneeskundige strikt uitgevoerd?” moest het antwoord ontkennend luiden. Was de vraag geweest: //Bevat de artsenij de stoffen, die het voorschrift van den geneeskundige verlangde?” dan zou natuurlijk het antwoord toestemmend geweest zijn. Hager vermeldt nog voorbeelden, waarbij de substitutie schijnbaar geen nadeel doet en toch niet mag geschieden. Bijv. de apotheker mag geen solutio chloreti ferrici door de daarop berekende hoeveelheid chloretum ferricum siccum vervangen of omgekeerd. De bestanddeelen zijn wel qualitatief dezelfde maar wijken quantitatief, al is het dan ook onbeteekenend, af. Evenmin ook zal de apotheker bijv. Infusio ipecacuanhae met suiker niet door syrupus ipecacuanhae mogen vervangen, zoo ook geen decoctum van den een of anderen radix, bijv. van radix graminis of taraxaci door het extract dezer wortelen opgelost in water enz., hetwelk door gemakzucht nog wel eens geschiedt. Vooral is dit van beteekenis, wanneer hetzelfde recept in verschillende apotheken gereed gemaakt wordt. Het onderscheid zal den patiënt dadelijk opvallen, indien de eene apotheker strikt volgens het recept gehandeld, de andere gesubstitueerd heeft. Als belangrijk voorbeeld van substitutie wordt door Rag er het geval vermeld, dat een apotheker buiten Berlijn het voorschrift vaneen geneesheer te Berlijn, bestaande uit Liquor Ferri dialysati met water, maar niet naar genoegen der patiënten kon gereed maken, wanneer deze het geneesmiddel voor de eerste maal uit eene apotheek te Berlijn hadden verkregen. Het geneesmiddel uit de apotheek te Berlijn had een zoeten smaak en eene donkere kleur, dat uit de apotheek buiten Berlijn was veel lichter en had een flauwen smaak. Toen de zaak door den geneeskundige, bij wien de klacht was ingebracht, onderzocht werd, bleek dat in sommige apotheken te Berlijn hetzij met voorkennis, maar meer denkbaar uit onkunde in plaats van Liquoï Ferri dialysati stelselmatig Syrupus Ferri oxydati solubilis gegeven wordt. In eene zitting der Académie der Sciences te Parijs werd door Vulpian betoogd, dat vele disgestiefermenten ter bestrijding der dyspepsie, op de wijze waarop zij thans inde pharmacie als #vin digestif” of als //elixir digestif” bereid, verkocht worden, weinig therapeutische waarde bezitten en dat de digestieve kracht juist door dien vorm der bereiding en bij voorkeur door haar spiritusgehalte vernietigd wordt. Inde hierop volgende discussie uitte Chatin den wensch, dat men toch zoude ophouden met aan de //spécialités de la quatrième page des journaux” een ernstig vertrouwen te blijven schenken. Michel Peter beweerde bovendien, dat door het inden handel brengen van genoemde bereidingen bij den pharmaceut de lust tot eigen arbeid teloor ging en hij onwillekeurig inde deugdelijkheid van het door dezen of genen aanbevolen specieel- middel bleef berusten. Van den anderen kant werd betoogd, dat dergelijke middelen, waarbij dikwijls de smaak en het aangename der bereiding op den voorgrond stonden, geheel onschuldig van aard waren en in vele gevallen, waar de medicus geen bepaalde indicatie voor het een of ander therapeutisch middel kan stellen, eene ware uitkomst opleverden, om den zieke toch niet geheel van eenig medicament verstoken te laten. (Weekll. Tijdschr. Genees!:.)

Door dr. Plben wordt weder op de bijzondere geschiktheid van Extraetum Filicis maris voor het afdrijven van den lintworm gewezen. Een middel tegen den lintworm, dooreen specialist afgeleverd en bestaande uit 10 gram extraetum filicis maris met 15 gram oleum ricini en een weinig succus rubi idaei, in twee fleschjes verdeeld, had het beste resultaat opgeleverd. Nadat den vorigen middag door middel vaneen kop alsemthee met een koffielepel sulphas magnesiae (zonder suiker of melk) ontlasting opgewekt en den vorigen avond eene haverslijmsoep (zonder ander eten) gebruikt was, werd de kuur ’s morgens nuchteren ondergaan. Men neemt eerst den iuhoud van het eene fleschje (vooraf goed verwarmd en geschud) ineens en twee minuten later den inhoud van het andere fleschje (ook goed geschud en verwarmd) ineens. Bij hardnekkige gevallen drinkt men nogmaals na den eersten stoelgang een kop alsemthee met een koffielepel bitterzout. Het gebruik van haring en het vasten vóór de kuur worden ontraden. Vooral echter wordt de opmerkzaamheid gevestigd op de qualiteit van het Extraetum filicis maris. Zooals wij reeds bij eene vroegere gelegenheid opmerkten, moet aan de bereiding hiervan inde apotheken de grootste opmerkzaamheid gewijd worden, ook op den tijd van inzameling (September). Hel. extract worde onmiddelijk na de inzameling enkel van de groene deelen van den verschen wortel bereid. Het nieuwe bloedstelpend middel van Pavesi heeft de volgende samenstelling: acidi sulfophenylici 25,0, spiritus rectificati 25,0, acidi benzoici 5,0, tannici 5,0, glyeerini 25,0, aquae rosarum 200,0. Het acidum sulfophenylicum (phenolsulfozuur) wordt bereid door 1 deel acidum sulphuricum en £ deel phenol te vermengen en eenige minuten in het dampbad te verwarmen. Het acidum benzoicum wordt inden spiritus en de glycerine opgelost, het acidum tannicum in het rozenwater. De vloeistof is helder, stroogeel, zuur van smaak, noch bijtend noch prikkelend, stremt eiwit, melk en bloed. Glyeerinum cum amylo of Unguentum glyeerini behoudt aan eene vochtige lucht blootgesteld niet lang de behoorlijke consistentie, doordien de glycerine begeerig water aantrekt, totdat de verhouding van ongeveer 3 volum. water tot volum. glycerine bereikt is. Daarentegen verdampt in eene warme droge lucht weder een deel van het geabsorbeerde water, zoodat de verhouding bijna wordt omgekeerd. Een duurzaam Unguentum glyeerini wordt volgens Willmot verkregen door 5 volum, glycerine met 3 volum. water te vermengen en in dit mengsel het zetmeel onder omroeren door verwarming te laten opzwellen. Liquor Inhalatorius Bromatus Netolitzky. : bromii, brometi kalici aa 0,500 (—1,0). Solve agitando in aquae destillatae 150,0 (—200,0). D. S. Op spons of watten te gieten. (tot inademing tegen croup). Het oorspronkelijk recept spreekt van //Kali bromicum” eigenlijk bromas kalicus of kaliumbromaat. De bedoeling zal echter zeker zijn brometum kalicum, broomkalium of kaliumbromide, hetwelk in het voorschrift bijgevoegd wordt, om de snelle vervluchtiging van het broom te verhinderen. Inde beschrijving eener reis in Zuid-Italië door W. Kaden, leest men het volgende over het verkrijgen van het drop’ (succus liquiritiae) in Calabrië. De Glycyrrhiza glabra bedekt uitgestrekte oppervlak-

ten met een tamelijk onvruchtbaren bodemin de nabijheid der zee, alwaar zij zonder eenige verzorging in bet wild groeit. De plant heeft, niettegenstaande hare fijn gevinde bladen, een onaangenaam voorkomen. De kleur der bladen is droog vuilgroen, die der kleine in trossen staande vlinderbloemen vuil-lila. Het vee roert de plant niet aan, zoodat men gedurende de driejaren, die de wortel tot zijne ontwikkeling behoeft, gerust klaver en andere kruiden, die tot voedsel voor het vee dienen, daartusschen zaaien kan. Wij groeven uit den lossen bodem een wortel, die bijna twee meter lang en zoo dik als een vinger was. Deze wortelen worden gewasschen, in stukken gehakt, gezaagd en uitgekookt. Het op deze wijze verkregen zoete vocht van eene donkergele kleur wordt in groote ketels tot extract-dikte gekookt, waarbij men het van den eenen ketel inden anderen overbrengt. Uit den laatsten ketel genomen, wordt het in geoliede vormen geperst en met den stempel (bier Cassano en Corigliano) voorzien en op groote stellaadjen gedroogd. Dan wordt het gewasschen en snel gedroogd, om het glans te verkenen, met welke bewerking juist een dozijn armoedige meisjes bezig waren, waarna het in kisten tusschen laurierbladen gepakt naar Nederland, Engeland, Eusland enz. verzonden wordt, zooals men den Schrijver meldde, hoofdzakelijk voor de bierbrouwerijen en voor het zoetmaken der thee. Deze handel schijnt zonder beteekenis en brengt toch aan het huis Compagno te Corigliano jaarlijks ongeveer 700.000 lires (285.000 gulden) op. Er worden inde geheele streek jaarlijks 10.000 centenaars verkregen, die eene waarde van ongeveer een millioen gulden vertegenwoordigen. Onder den naam //Pepsina nostra” verstaat men in de Argentijnsche republiek het ingedroogde en tot poeder gebrachte maagsap van den struisvogel, hetwelk zeer veel pepsine bevat. Volgens de Central-Zeitung van 3 September leerde een te Coblentz op last der Medicinalpolizei ingesteld onderzoek van papieren kragen en manchetten, uit eene groote Leipziger Eabriek afkomstig, een niet onbelangrijk arsenikgehalte kennen. Afloop der aanbesteding aan het Ministerie van Oorlog van 200 Kilogr. Sulphas Chinini in 4 perceelen, van 50 Kilogr. elk, op den 23 September 1879: Gustv. Briegleb, Julius Meijer, C. L. Schepp & Zn., J. Mouton & Zn.^ te Amsterdam, te Amsterdam. te Rotterdam. te ’sHage. / 220.49 p. Kg. ƒ 225.75 p. Kg. ƒ 227.20 p. Kg. / 228.40 p. Kg. n 222*48 w u lf 226.75 » u ft 227.20 „ „ „ 228.40 n » v 224.47 nff ff 227.75 tt u ft 230. ~ ft „ 226.46 „ „ 227.75 // w „ 230. „ „ Steinmetz & Petit, te Rotterdam. / 238.92 p. Kg. n 238.92 u tt a 238.92 » n n 238.92 n tt Openlijke correspondentie. Een collega vraagt ons, hoe het mogelijk is, deugdelijke Solutiö Camphorae spirituosa de halve flesch a 60 ets. te leveren? Hij had ƒ 1,50 in rekening gebracht, maar daarover ernstige aanmerking ontvangen en hem werd de quitantie van 60 ets. vertoond, waarvoor een andere collega die hoeveelheid aan een particulier afgeleverd had. Elk is vrij in zijne berekeningen, maarde som van 60 ets. voor eene halve flesch, d.i. ongeveer 350 gram Solutio Camphorae spirituosa is zelfs lager dan zij op eenige prijscourant voorkomt, ja, wellicht dan de ingrediënten den apotheker zelven kosten. Aan het verlangen van den ,/abonné” zal zoo mogelijk voldaan worden.