is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1893, no 1154, 08-02-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg gaat en alle menschelijke plannen den ier bodem inslaat. 9 ■

Gelukkig is de lange winter weder voorbij. Ook het gevaar in de rivieren, voor ijs en va, water, bestaat niet meer. De Heere God an1 heeft in Zijne groote liefde ons genadiglijk en weder bewaard want was de dooi plotseling w ingevallen en waren de regens van de verloopen week een week eerder gekomen, ^ dan had het rivierwater dijken en dammen pQ, overstroomd. Ik sta in den laatsten tijd over ma niets meer verbaasd dan over de goeder- eei tierenheid Gods voor ons land en volk. De noodige voedingsmiddelen zjjn zoo buiten a" gewoon goedkoop als men deze in jaren ™ niet gekend heeft. En niet alleen is er overvloedig maar ook gezond voedsel. Laten we toch niet vergeten den Heere God te danken, mE voor hetgeen Zijne Vaderlijke liefde ons Gc dag aan dag schenkt.

Er is onder ons volk een zekere zucht aa om te murmureeren gekomen, die niet anders kan zijn dan in strijd met Gods wil. Het is alsof wij zitten aan Babels v0 stroonjen en ik wil niet zeggen, dat ik al no mijn tijd besteed heb om de geschiedenis ve van ons land en volk in alle verschillende j*^ toestanden te leeren kennen, maar dit meen ® ik toch te weten, dat er geen tijd is geweest, waarin er zooveel vryheid was voor de pre- gj; diking van het Evangelie en op het gebied he van onderwijs dan de onze. _ te

Nooit was er, voor zoovor mij bekend is p» een tijd, dat de bronnen van welvaart zoo ^ mild vloeiden als die, waarin wij leven. Alleen is op niet weinige plaatsen door overbevolking werkloosheid en daardoor — gebrek onder de arbeidende klasse. Onze tijd kenmerkt zich, ook bij ons volk, door j eene byzondere openbaring van geestelijke ^ kracht en leven en wellicht waren ernimmer zoovele geloovigen ;n ons land dan ^ nu. Laat ons toch het goede niet voorbij b zien, dat de Heere God in Zijne Yader- w lijke liefde schenkt. Goddelooze menschen q zijn er te allen tijde evenzeer geweest als e nu en voor eene eeuw stonden de vromen in ons land aan veel grooter bespotting en h verguizing bloot, dan in onze dagen. Laten g wij echter niet vergeten, waar we behoefte g hebben God te danken, dat onze dankzeg- ' gingen alleen dan tot den troon der Ge- F nade zullen opklimmen, wanneer de dank- g offers daarbij niet ontbreken. Den Heere ; dank te offeren zonder Hem onze geloften t te betalen, gaat niet. Daarom hoop ik zeer l dat alle lezers van Het Oosten van hunne dure en heilige roeping is dit opzicht hoe langer hoe meer doordrongen worden. Hon- c derden arme weezen vragen om hulp, zinken < we» in alle mogelijke tijdelijke en geestelijke ellende. Wie helpt ons om hen de j reddende hand der liefde toe te steken ; De Heer zegent ons, opdat wij op onze beurt , ten zegen voor anderen worden.

Zeer verblijdend zijn voor ons de berichten, die we ontvangen van de weezen in Amerika. De Heer geeft rijken zegen op de emigratie van weesjongens naar dit land. _

Wij hebben vernomen, dat van den tak der Evangelische Alliantie in Nederland broeder Roosmale Nepveu uit Doorn, prov. Utrecht, is benoemd als afgevaardigde voor de Vergadering, die dit jaar in Chicago zal gehouden worden. Wij maken den vrienden in Amerika opmerkzaam op de komst van dezen broeder, die zeer veel heeft gedaan en nog doet op het gebied der Inwendige Zending in ons land. Wij hopen dat vele Hollandera hem zullen ontmoeten en dat hij gelegenheid zal vinden hier en daar op te treden om mededeelingen over dien arbeid te doen. Wie hem schrijven wil adresseere zijn brief: Den WelEd. Heer L. R. J. A. Roosmale Nepveu te Doorn prov. Utrecht. Holland.

Binnenland.

De toestand van H. M. de Koningin-Regentes is vooruitgaande. De lichte ongesteldheid is nagenoeg geweken.

Maandag zal het uitgestelde gastmaal aan de hoofdofficieren van land- en zeemacht plaats hebben.

H. M. Koningin Wilhelmina bezocht Zondagmorgen de Engelsche Kerk.

jje minister van koloniën deelde in de Eerste

Kamer mede, dat de Engelsche regeering herhaaldelijk heeft geklaagd over rooftochten ter Zuidkust van Nituw-Guinea op Britsch gebied. De inlichtingen die de gouverneur-generaal daaromtrent neeft ingewonnen, hebben er toe geleid, dat een oorlogsschip van Java en een ander vaartuig met den resident van Ternate zijn afgezonden. Die schepen zijn in het begin van December daar aangekomen. In hoever de grieven van Engeland gegrond zijn, moet nog blijken.

— De Eerste Kamer heeft alle hoofdstukken van de Staatsbegrooting aangenomen en is Dinsdag op reces gegaan.

Aan de anti-revolutionaire leden der Prov.

Staten en gemeenteraden en aan de besturen en leden der anti-revol. kiesvereenigingen in Friesland is thans door een voorloopig comité, bestaande uit de heeren Oppedijk, Huber, Hoogeboom, Wemeling en Pollema, eene oproeping gericht tot bijwoning

der reeds vroeger aangekondigde vergadering, op

9 februari te .Leeuwarden te uouubu.

In deze oproeping wordt o. a. gezegd: oe.

„Het zal zeker moeielijk voor tegenspreken tot

vatbaar zijn, dat de band van eenheid'.usschen de Joi

anti revolutionairen in ons gewest in het algemeen, Pi(

en tusschen de antirevolutionaire kiesvereenigingen dot

in het bijzonder, niet zeer vast, maar los is. op

Ondergeteekenden hebben daarom het initiatief vai

genomen tot meerdere aaneensluiting en tevens de

tot bespreking van belangrijke zaken, die zich op gei

politiek terrein voordoen; ook met het oog op den he

maatschappelijken toestand van ons gewest, die in vei een woord diep treurig is te noemen.

Niemand uwer zal ontkennen, dat ook op de gn

anti revolutionaire part'j in ons gewest eene groote eei

verantwoordelijkheid rust, met het oog op de u toekomst.

Wij mogen niet blijven berusten in het „niets- wi doen", waar wij immers belijden, dat ook in de

maatschappij alles moet gaan naar de ordonnantiën de:

Gods." de'

Daarom dringt het comité dan ook met warmte vo aan op eene voltallige bijwoning van deze ver- ~ gadering.

Voor de arbeiders, die in het voorjaar in ^

de lage Friesche venen gaan arbeiden, zijn de vooruitzichten niet gunstig. De veenderijen staan nog vol turf, zoodat dit jaar weinig veea zal vergraven worden. Er zijn .tal van verveners, die nog geene toezegging aan de arbeiders gedaan hebben, welke zich als naar gewoonte hadden aan- ^

geboden. _ j)

De directie der Nederlandsch-Amerikaansche j

Stoomvaart-maatschappij heeft besloten, in de tweede J

helft dezer maand, vermoedelijk den 25sten, weder ^

te beginnen met het vervoer van tusschendeks- ^

passagiers naar New-York. Er zullen geene Rus- ^

sische Joden vervoerd worden. ^

Buitenland. i«

Duitschland.

Bismarcks orgaan, de „Hanib. Nacbr. noemt ! den toost des keizers van Duitschland, bij gelegen- je heid van het bezoek van den Russischen troonop- — volger, eene der gewichtigste gebeurtenissen van den laatsten tijd en ook Fransche en Oostenrijksche A bladen hechten er veti gewicht aan. In Rusland wordt het koeler nomen en inderdaad is^ het ^ niet waarschijnlijk, dat in de Europeesche politiek t een merkbare verandering zal komen. De Parijsche w „Evénéaement" oordeelt evenwel anders. Rnslands ï veranderde houding tegenover Daitschland, zegt het 'l blad, heeft in Frankrijk een pijnlijken : indruk k gemaakt; er is iets veranderd en Frankrijk is ( gerechtigd te weten, wat. Sedert twee jaren be- f wijst Rusland ons beleefdheden, die wij met com- I plimenten beantwoorden; het wordt nu tijd tot v ernstige dingen over te gaan en eindelijk eens te • spreken van het befaamds bondstraktaat, dat zeker is voorbereid, maar nog niet geteekend. Beloften \ hebben wij genoeg gehad, wij verwachten thans 1 hare verwezenlijking. c

Engeland.

De Engeïsch-Egyptische kwesiie heeft nog steeds j onaangename gevolgen. Zoo wordt nu weder gemeld, ( dat de jonge Khedive dezer dagen een Egyptenaar , benoemd heeft tot overste van een Egyptisch regi- < ment, terwijl tot nu toe deze troepen alleen onder . , bevel stonden van Engelsche officieren. Hiertegen

zal natuurlijk wel weder te Londen geprotesteerd ( ' worden. Ook wordt aan de „Times" uit Kaïro gemeld, dat er een gevoel van ourust en onzekerheid ■ heerscht tengevolge van de woelingen onder het i volk tegen de Engelschen en Christenen. De Ara> bische pers blijft het volk opstoeen, de studenten te Kaïro zijn oproerig, terwijl ook vele litterarische -vereenigingen te Kaïro zich met de politiek gaau : bemoeien en te Tantah zelfs kreten tegen de Chrisl tenen zijn gehoord.

In het Engelsch Lagerhuis verklaarde sir Edward f Grey, dat de Engelsche regeering niet voornemens l is oorlogsschepen naar dc Sandwich- eilande.n te zenden. Hij geloofde, dat het leven en de eigen1 dommen veilig waren onder Amerikaansche bescher1 ming ; ook had de regeering geen protest ingediend 1 tegen het gebeurde.

e Italië.

3 Tot nog toe was met gebleken, dat een lid van fc het Parlement van Italië deel had aau de oneerlijkheden der banca romana. Wel had men be, weerd, dat eenige leden der parlementaire commiasie, die in 1891 het ontwerp over de verlenging van het privilege der banken had onderzocht, door * de banca romana met 30.000 lire waren omgen kocht, maar dit werd dadelijk door leden dier commissie met een aanklacht wegens laster beantwoord en in de Kamer verklaarde de minister" president Giolitti, dat hem daarvan niets bekend was. Doch 48 uren later vroeg de minister van _ justitie aan de Kamer machtiging, een der aanzienlijkste afgevaardigden, de Zerbi, gerechtelijk "S te vervolgen, omdat uit de bij den directeur der bank in beslag genomen papieren was gebleken, le dat hij van 1883 lot 1891 400.000 lire van de banca romana had ontvangen en er grond was te vermoeden, dat hij voor het uitbrengen van zijn stem was betaald. De gevangen kassier Lazaroni, . zou dit hebben bevestigd.

I De Italiaansche bladen uiten nu de vrees, dat " bij niet de eenige zal zijn. Zij verlangen evenwel, . dat geen schuldige zal worden gespaard. Slechts " eDkele bladen der rechterzijde pogen aan te toonen, dat hun partijgenoot, de Zerbi, onmogelijk schul-

t dig kan zijn. .

: Onder een der vensters van het Qinrinaal

16 in Rome is Donderdagavond een kleine bus, met „I eene lont voorzien, ontploft, juist toen de Koning en de Koningin aan tafel zaten. Vele ruiten weren den gebroken en het gaslicht ging uit. De muren van het paleis werden eenigszins beschadigd. Het verkeer langs het paleis werd dadelijk verboden. Men heeft niemand in hechtenis genomen. Vermoedelijk was het een politieke aanslag. De Koningin ging denzelfden avond nog naar eene voor-

n. stelling van Sarah Bernardt.

uit ,

i„g Transvaal.

ing De groote gebeurtenis van den dag is het publi-

tot bespreking van belangrijke zaken, die zich op

ceeren door „De Volksstem" van een schrijven, onlangs door den rechter dr. E. J. P. Jorissen, de bel *"de figuur in de Transvaalsche geschiedenis, tot generaal Joubert gericht. In dien brief wijst Jorissen er op, dat de Engelsch-gezinden „Oom Piet" als hun werktuig gebruiken, waarmee zij hun doel denken tc bereiken. Hij waarschuwt hem, dat op deze wijze het land niet beroofd mag worden van de groote kennis, de langdurige ervaring en de ijzeren wilskracht van den in zoo vele opzichten genialen Paul Krüger. Maar — zal men zeggen het volk en alle weidenkenden verlangen naar groote veranderingen in het bestuur des lands. Welnu, Jorissen zou wenschen, dat Joubert tot Kiiiger ging en hem zeide : Ik zal mij terugtrekken onder één voorwaarde en wel deze, dat gij bij proclamatie u verbindt, de zoo gewenschte hervormingen tot stand te brengen. Mijn mannelijke ondersteuning wil ik n daarbij beloven.

De uitkomst heeft bewezen, dat Joubert naar deze stem niet heeft willen luisteren. Integendeel deed de generaal zijn uiterste best om de burgers voor zijn candidatuur te winnen.

Liefdegaven. ^

VOOK DE WEEZEN. 1

Goederen.

Brummen, fam. L. 1 dekentje, 1 pr. mofjes, 1 pr. kousen en 1 hemd ; van een vriendin 2 pr. ^ mofjes, 1 rok en 1 boezelaar. — Zutfen, door mej. C. S. van wed. K. 8 hemden en 4 pr. kousen. — Deutichem, van de Vereen. „Bidt en Werkt 16 sloopen, 20 hemden, 1 rok, 7 borstrokken en 3 J wollen dekens. — Menaldum, van de Jongedochtersvereen. 5 lakens, 6 sloopen, 6 boezelaars, 20 hemden, 5 pr. sokken en 19 pr. kousen. — Klundert, A. K. M. 8 meisjeshemden, 12 zakdoeken en 12 dasjes. — Eiland Marken, van de Kleine Meisjesvereen. 12 pr. kousen. —Aksel, P. H V. 2 lappen ^ japonstof.

Gebruikte Postzegels. j. Hoek-van-Hol land, dochtertje van S. N. 1000. Gouderak, jongejnffr. G. A. v. V. en hare broertjes. — Brummen, N. N. 't Waar, Jantje G. 3160.

Zutfen, wed. K. — Woudsend, anoniem 315. t — Heiningen ; mej, G. H. v. B. geb. P. — Eiland j Marken, mej. A. V. geb. P. 400.

Giften. ,

Brummen, fam. L. f9.50, waarvan f4.50 voor ( 't lezen van „Het Oosten". — Oudewetering, mej. wed. J. f 1.60. — Wissenkerke, coll. indeHerv. Kerk f 12. — Wateringen, W. S. Jr. f2.50. — 'tWaar, P. G. f2.50 en uit den spaarpot der kinderen f 3. — Kalamazoo, uit het huisbusje van G. C. v. D. Dlr. 1. — Paarl, D. F. d. T. & Co. {■2,96. — Dinteloord, P. W. V. Jz. f2.50. — Krabbendijke, door ds. R. B. f 1.50 van M. B. voor 't lezen van „Het Oosten" en f 2.79 van N. N.

, Zoetermeer, door G. J. N. f 1.13 liefdegiften.

IJselmonde, door mej. wed. C. v. D. Ez. f 3.50

verzameld in het busje en door 't laten lezen van boekwerken. —■ Zaandam, coll. in de Zaal f 18.50; door mej. J. B. f 1.25 voor 't laten lezen van „Het Oosten"; uit 't weezenbusje van mej. wed.

R 50 Ct Woudsend, anoniem voor 't laten

lezen van'„Het Oosten" 25 Ct. — Witmarsum, door H. "W. 90 Ct. van mej. F. d. B. en 1>-5 Ct. ' van Joh. H. — Postm. N., anoniem fl 2.10. — ' Serooskerke, van de Dorkas-vereen. f 1.545 voor ' 't lezen van „Het Oosten". — Nijkerk o/d. Veluwe, 1 van 't Weeshuis en Naaischool f 10 50. — Nijega 1 (H. O. N.), J. S. d. J. f2.75. — Klundert, A. ■ j, B. f 15. — Rotterdam, door L. J. L. f 6 van ' mej. v. d. G. verzameld door 't laten lezen van „Het Oosten". — West-Souburg, J. K. f5. —" Stadskanaal, A. L. K. f 3. — Kalamazoo, mej. 1 wed C. d. S. f 1.13. — Randolp Center, door 3 mei Nel!ie T. Dlr. 6, gecollecteerd. — Driebergen, 1 mevr. wed. W. f 10; mej. M. W. f 8. — Amster" dam, J. K. Jr. f 100. — Haarlem, mej. M. d. L.

f 10.25; verzameld door eenige lezers van „Het 1 Oosten" f5.50. — Alfen a/d. Rijn, door mej. A. 8 C d. R- f 2 uit het busje der Bewaar- en Hande werk'sschool. — Delft, door H. C. f 5 van een pas l" geredde ziel. — Nootdorp, mej. P. geb. K. f 1.05.

'■ Hilversum, v. Y. f 5. -— Utrecht, uit de cate-

<1 chisatiebus van ds. G. f 5 en uit het huisbusje f3.40. — IJmuiden, door W. W. f2.50 uit de bus der Zondagschool. — Postm. Meeden, N. N. n f 10. — Tzum, S. v. M. f2.50 geschenk op r" vaders 70. verjaardag. — Postm. Het Waar, 3" anoniem f 10. — Workum, uit het busje van B.

T. G. f 19 en van mej. C. J. fl. — Meppel, uit ë het busje van Joh. B. 70 Ct. — Heiloo, door ds. )r L. f5 uit de Zondagschoolbus. — Den Haag, C. e- ]£ f25. — Hattem, door J. W. B. f 11.26 verïr zameld in een busje. — Beet3terzwaag, door G. t- g_ ii der coll. gehouden op 't jaarfeest der Chr. r" Jongelingsvereen. „Vreest God, eert den Koning id f 2,86. — Beemster, uit het busje van D. K. in fl.30. — Parrega, gec:>ll. door de Christ. Jongen" lingsvereen. fl.50. — Muskegon, door K. v. L. jk Dlr. 4 35, coll. gehouden op de openb. vergadering er Van mannen in de gemeente. — Brandon, M. v. n, d. V. fl en J. B. te Alto Dlr. 1 voor't Verslag.

ie Maassluis, uit het busje van C. Gh. f 2.745.

te Velp, door P. f 1 van F. K. Gz. jn VOOR HET ZIEKENHUIS,

li, Zaandam, mej, J. B. f].25.

VOOR HET HOSPITAAL VAN Dr. OTTE at TE AMOY IN CHINA.

sli Rotterdam, door L. J. L. fl van mej. W. its VOOR DE SALATIGA-ZENDING.

:n, Hilversum, door C. V. Kpz. f 8 van de kinderen jl- der Zondagschool. — Dordrecht, C. K. f3. —— Amsterdam, N. P. f 5. — IJmuiden, door W. W. 'al f2.50 bus bidstond, iet ————

er- QbvciXevikiëYi.

en

let -x- i)en 27stcn Januari werden wij

En- verblijd met de geboorte van een welge-

" schapen DOCHTER.

J F K. SCHELLENBERG. C. H. E. SCHELLENBERG-

van Steenhoven

bli- 1 Amsterdam, 1893.

Heden overleed, na een smartelijk B doch geduldig lijden, onze zeer geliefde 1 Echtgenoot, Yader en Behuwdvader, I de Heer

AKEND BERENDS, in den ouderdom van 66 jaar.

"Wed. J. BERENDS—Yeningen. E B. BERENDS Azn. A. J. BERENDS—Hoefhamer. I R. Y. BERENDS. J. C. J. BERENDS—

l! G. PLOMP—Berends.

Dedemsvaart, 4 Pebr. 1893 I

Er biedt zioEi aan

.ene flinke W erkmeïcL,

m terstond in dienst te treden of tegen Mïll a.s. _

Brieven franco aan Mej. G. M. SNIJDER, 'oorstraat No. 40, Harlingen.

Te ZEIST gewaagd met MEI

m flinke DIENSTBODE

als MEID~ALLEEN.

niet beneden 23 jaar. Loon f lOO. Brieven franco letter K. R. aan den oekhandelaar C. AYIS Jzn. te Zeist.

Iq een deftig gezin, P. G., te Arnhem, bestaat gelegenheid voor

één of twee Meisjes

er inwoning; zorgvuldige leiding en ver)leging wordt verzekerd. Uitmuntende schoen. Men is ook niet ongenegen, EENE rONGE DAME in den huiselijken kring )p te nemen.

Brieven No. 25 Uitgever dezes.

Gelderland. (Stil dorp.)

PENSION aaflgeMen,

ook voor kinderen, in Christelijk gezin, beschaafden stand. — Billijke conditie. Brieven franco No. 333 Uitgever dezes.

Met 1 Mei worden in een klein, deftig gezin te SOESTDIJK, gevraagd een

KEUKENMEID,

ervaren in haar vak, en een

W sik-Linnenmeid,

die goed kan strijken, mazen en stoppen. Beiden van de N. H. Godsdienst.

Franco brieven No. 351 Uigever dezes.

Het 1 lei gevraagd:

een KEUKENMEID

voor buiten. Ned. Iierv. Godsd. liefst boven 25 jaar. Loon voorloopig ƒ100. Zonder bewijzen van bekwaamheid en goede getuigen gelieve men zich niet aan te melden. Franco brieven No. 353 Uitgever dezes.

Wordt, gevraagd te 's HAGE:

een KEUKENMEID,

van de P. G. die haar vak verstaat, en eenig huiswerk wil verrichten. Brieven franco aan den Heer BOUCHER, boekhandelaar Papestraat, motto Keukenmeid, 's-Hage.

" VEEPLEEGSTEH "

gevraagd (of leerling-verpleegster van positief Chr. beginselen) aan de Inrichting voor Zenuwhjdenden »Sterrenberg" te Ede. Franco aanbiedingen bij den Secretaris der Yereeniging „Eder-Oord" aldaar.

Vereeniging EDER-OORD te EDE.

Voor de opname van Zenuwlijders in het „Sanatorium Sterrenberg" van de Vereeiü^iiig' tot Christel. Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders EDER-OORD te EDE, geneesheer K. (». F. SL00S, Arts, gelieve men zich te vervoegen bij den Bestuurder op Sterrenberg te EDE.

Amerikaansch. Orgel.

Een rijk. salon-orgel, gewone prijs f 300 wordt te koop

aangeboden voor f 225.

Nadere inlichtingen te bekomen bij J. M. W. STOKER, Muziekonderwijzer te Doetinchem.