is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1901, no 1569, 23-01-1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne gaven en als ik dit jaar nog eens Wat noodig heb, dan mag ik zeker ®og wel eens bij u aankloppen. Ge zult obb dan zeker niet wegzenden zonder ons iets te geven. Vooral nog onzen hartelijken dank aan onzen eerw. Ds, Creutzberg voor het vrije gebruik dezer zaal en ZEW\ zal zeker wel zoo vriendelijk willen zijn onzen dank over te brengen aan het verdere Bestuur der Klarendalsche Kapel. Eindelik nog mijn harteljjken dank aan den heer Kastein, die weer zoo vriendelijk was de leiding dezer vergadering op zich te nemen.

Hierna werd aan mij het woord gegeven, en had ik gelegenheid er op te wijzen, hoe de Heere God ons zegende te midden van alle moeilijkheden en beproevingen, en allen hartelijk te danken voor hunne groote liefde voor Neerbosch.

Nu werd door de presidente en secretaresse een duet gezongen over liefdé en vrede, dat zeer veel indruk maakte, waarna het woord werd gegeven aan Br. Jacobs, die in het licht stelde, hoe groot hei voorrecht is om voor den Heer te mogen arbeiden.

Eindelijk was het voor ons tijd om heen te gaan, maar slechts noode scheidden wij uit deze opgewekte en gezegende vergadering, die verder in de beste orde is afgeloopen.

Onzen innigen dank aan de familie Boenk «n de geachte presidente, penningmeesteresse en secretaresse. Eveneens aan Ds. Creutzberg en den heer Kastein, die hebben medegewerkt om dezen avond zoo uitnemend te doen slagen. De Vader der Weezen zegene hen, terwille van de groote liefde, die zij aan de weezen betoonden. Wij bevelen hun arbeid bij de vrienden te Arnhem aan, en hopen, dat het nieuw begonnen jaar even gezegend mag zijn als bet jaar, dat voorbij is gegaan.

Gedurende de vergadering werd tweemaal gecollecteerd; eens voor de Weezen ®d eens ter bestrijding van de onkosten voor de gehouden vergadering.

In hartelijken dank hebben wij ontvangen, in antwoord op de circulaire, de voligende rijke giften:

Bij den heer J. van Zwet, Wzn. Rotterdam, mej. 8. K. f 5. » N. N. f 1000.

» N. N. f 1000.

Bij de Redactie:

Van H. te H. f100.

De gezondheidstoestand der weezen blijft ®eer gunstig.

Hendrik List is nog altijd ernstig onge«101(1.

De volgende recensie vindt men in de -«Nieuwe Sprokkelaar:

» Vijftal feestliederen, ter gelegenheid van het Huwelijksfeest onzer geëerbiedigde Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.— Nijmegen, P. J. Miiborn.

Deze feestliederen, op wit of Oranje papier t<?r Inbaar, naar keus, bevatten: l.DenHerba^t ® 2. Feestlied, 3. »Neêrland, hef het »H8f ®00gen!" 4. Huwelijks-feestzang, Met i aan den Peest-en Jubelzang!" —

maakt8 mlteiTSen hebben W1J kennis &e~

ffBvncM ?eze eenvoudige, maar innig

woord*»6 eU daardoor schoone liederen. De j

mu/iet ZlJD van verschillende dichters; de i

twee 8tPmmSeild en °Pwekkend, en voor 1

de Pu7mmen. is voor 4 Nrs. van J. C. 1

Gaarne bftIoi°r Nr' 5 vaD A" SaeeP Cz ' allereerst In nl deze Feestliederen aan, ■

Ook ^ andere" kri10^ 8CbolfD; maar

8'raten mnct 1Bgen en langs 's Heeren moeten ze luide weerklinken."

ij

niet alleetf^]jt dat. v.ele ,van onze vrienden J liederen zullen fe ®eili8 0?er onze feest- r au Hen verblijde/!!"; f.aar 0DS ook spoedig v bewtellingen. 6 kleinere en grootere

Men kan deze i*

boekhandeiaren alsmede ^ j5 a"e 80"edTe Miiborn te Njjmegen. ö den heerP-J- 1

-jke8gifteend0°:rdVele ^ ^ «n de 8

Verblïfd Zo/ ClrCfula,re' rrden ™ «»>g

edele vrienT 060 glft van f 500 van een v

zeii en een " l001: het oüderhoud der wee- E

llesae G. vari pr ^ai1 45 Mark van Baro- J

. • v- L. uit Mitau, Rusland. Z

—- fogggnland, f

, Naar aanleiding van^vTTT 5

SSJl'SÏE '

genade mogen" vierL^f 'k bij' Gods d'

°P den Vleren> "cht ik mijn blik eerst vl

Aan jjet ®P?0r ™ very°lgens naar Nederland. f' de. deugden °t 8 fe ,ac der OraDjes hebben wij S° C£'6 den Groeten Keur" ?

te ''anke,, die' aan p" 'l~ beerliJ'ke vorstin D en die aan Pruisen zijn eersten Koning

>g schonk. Ter herinnering hieraan en aan het feit Br dat onze eerste matrozen Nederlanders waren lt en onze eerste admiraal een Nederlander is geig weest, het) ik als parademarsch aan mijn zeelD macht den ouden Eeremarsch van de Nederlandsche vl ot gegeten. Moge God onze beide huizen steeds genadig zijn, gelijk eens in goade en kwade dagen onze voorvaderen. Mijn zeemacht zal het woord van admiraal De Ruyter tot leuze 6 nemen: „tiet is mij liever dat ik door niemand word geprezen ; dat ik naar mijn geweten vrij ir handele en mijn bevelen zoo kan uitvoeren als e ik moet." WILHELM.

Koningin Wilhelmina antwoordde :

1 1

i( 's-Gravenhage, 17 Januari,

a Aan Z. M. den Duitschen Keizer

q te Berlijn, Paleis,

e Ik dank u van ganscher harte voor uw telegram dat mjj zeer verheugde en voor de gevoe. lens, die u ook op den gedenkwaardigen dag j van morgen ook mijn land, mijn voorvaderen en onzen grooten De Ruyter doen gedenken. Uw waardeering en erkentelijkheid jegens lang overle' denea trefc mij diep. Zeer verheugd ben ik over de verleening van onzen ouden Eeremarsch als para' de-marsen aan uwe zeemacht. Gij weet welk een deel ik neem aan het gewichtige feest van heden, i Ik herhaal u mijn allerhartelijkste en vriendj schappelijke gelukwenchen.

WILHELMINA.

— Op 1 Januari j.l. waren bij de Ned. Herv. Kerk 252 predikantsplaatsen vacant, d. i minder

: dan op 1 Januari 1900. De vacatures zijn over • de provincies verdeeld als volgt: Gelderland , 30, Zuid-Holland 36, Noord-Holland 36, Zeei land 23, Utrecht 9, Friesland 49, Overijsel 9, . Groningen 28, Noord-Brabant 17, Limburg 4 en Drente 11 plaatsen.

i — Uit het door Da. Yan Dijk bij het begin dezes jaars verspreide Verslag o /er den toestand zijner inrichtingen blijkt, dat in de beide laitste jaren 30 proponenten door de Inrichtingen werden beschikbaar gesteld, zoodat thans in het geheel 196 predikanten in de Herv. Kerk door de Ooetinchemsche Ver. tot bevordering van inwendige Zending werden opgeleid. Hoewel 1 de tekorten der hoofdvereeniging iets zijn ver' minderd, en de financieele toestand der Lukasstichtingen der Voorloopige Opleiding betrekkelijk gunstig is, kan die der vier van de Ver. uitgaande Cür. scholen niet rooskleurig worden genoemd. De total) ontvangsten der Ver. bedroeden f 98817.65, de uitgaven f 110940.27, zoodat er een nadeelig saldo is van 12122 62. Aan vragers om inlichtingen aangaande opname in de Inrichtingen deelt Ds. Van Dijk mede, dat aanvragen daartoe moeten plaats hebben vóór 15 Mei.

— Blijkens het pas verschenen jaarboekje der Christ. Geref. kerk (de voortzetting van de kerk der Afscheiding van 1834) telt die kerk thans 64 gemeenten en 5 stations met 25 predikanten. De theologische school, waarvoor in 1899 de villa Nuova te Eyswijk (bij Den Haag) is aangekocht, verkeert in bloeienden staat. Van de studenten dier school studeeren een vijf al geheel of gedeeltelijk voor rekening der ketk : de overigen voor eigen rekening. Ook het weekblad der kerk, de Wekker, is bloeiende. De Synodale Commissie der kerk is samengesteld uit de heeren F. P. L. C. van Lingen te Voorburg, G. Rankema Ezn. te Utrecht en H. M. v. d. Vegt te Utrecht — de heer Renkema is tevens permanent scriba der Synode, die jaarlijks te Utrecht gehouden wordt. Penningmeester der kas voor de theologische school is de beer J. Schotel Jr. te Haarlem en der kas „Ex bonis publicis" de heer Bis, predikant te Leeuwarden. '

Uit Afrika zijn gean bijzondere berichten. 1 De ziektetoestand der Koningin van Engeland i is volgens het laatste bulletin, zoo ernstig dat

men elk oogenblik het bericht van haar over- i

lijden kan verwachten. De naaste familiehetrek- <

kingen zijn aan haar ziekbed vereenigd. Hieronder 1

ook haar kleinzoon, de keizer van Duitschland. s

Liefdegaven. 1

—— c

Goederen.

Doesburg, van den Meisjeskracs, 4 bouffantes, 1

17 meisjeshemden, 4 pr. kousen en 3 pr. pols- v

mofjes. — Hien, van J. d. P. 2 bontmntsjes, 2 g

wollen kapjes, 1 do. mutsje en 9 pr. wollen kousen, d

— Elburg, van de vereen. „Het Mosterdzaadje" d

12 handdoeken, 6 broekjes, 10 lakens, 18 beeze- „

laars, 6 baaien rokjes, 1 gehaakt rokjo en 1 pr ^

kousen. — Zwolle, van D. H. E 20 hemden, B

12 handdoeken. 17 boezelaars, 2 pr. kousen, 2 h

sloopen, 7 bouffantes, 4 polsmofjes en 4 kapertjes. ^

Giften. V

Bergharen,. G. B. f 10. — Gouda, door P. S \ v. d. S. 50 Ct. van J. v. E. — Schoonoord, A. B. f2 50 voor 't Kerstfeest. — Bfielle, door mej. ~ J. K. f 2.50 van L. — Arnhem, van de Arnbemsche Zondagsschooivereen. f 110 ; G. IJ. f 20. Drie- __ bergen, uit het weezenbusje van mej. Adr. A. f6 — Edam en Volecdam, van de Zondagsscholen f5.6]' door mej. v. D. — Rotterdam, door J. v. Z. Wz. f 5 van mej. S. K — Noordwijkerhout, E. d. H. 15 Cts. bij betaling. — De Lsmmer,

door ds. D. Z. f 3 uit het busje van N. N. — Grijpskerk; van de Zondagsschool f2. — Sliedrecht,

door M. C. d. J. f 2.50 van G. — B.otterdam, A. v. d. S. f 10. — Brummen, door C. T. K. f ^.50 van de Zondagsschool. — Breda, door A. W. H. f 6 gecoil. op 't Kerstfeest der jongens Zondagsschool Matthëus-Jacobns. — Van H. te H. f 100, antwoord op de circulaire, — Rotterdam, door J. v. Z. Wzn. f 1000 yan N. N. en f 1000 van N. N.— Deventer, door mej. wed. G. P. fl.50 van een weezenvriend; voor 't laten lezen van „Het Oosten"

50 Cts; boven den prijs van drukwerken 35 Cts; uit het huisbusje 90 Cts. — Hees, H. V. f 10. — Haarlem, door mevr. E.—A. f 11.10 yan de Naaivereen. „Tabitha." — Wolvega, door ds. A. W. V. f7.50 uit de Zendingskas der Herv. Gem. — Rotterdam, mej. B M. v. Z. f 1 5 bij verjaren, — Hoek-van-Holland, S. N. fl. — Almen, G. B. M. f 5, coll. jaarfeest Chr. Jongel. vereen, en f 1 voor 't Verslag. — Koudum, S. J. d. J. f2.50.

Eiland Marken. C. R. fl.15, — Laren (Geld.), door D. H. R. vaa R. Baron v. d. B. v. V. f 3; vau P. A. Baron v. d. B. v. V. te Vorden f 1 • D. j. K. 50 Cts.; G. L. 25 Cts; D. H R. fl. — Ee, mej. R. S. f2.50. — Zalk, door ds. W. S. f6.14 coll. op 't Zondagsschoolfeest kerstdag.

Stadskanaal, A, L. K f 7.50. — Breskens, door H. W. 35 Cts. van W. v. d B, — Arnhem, door mej. Joh. G. B f7.82 coll. jaarfeest.—Utrecht, D. J v. d W. f 10. — Uinksperloo, door ds. K. f31.11 kerstcoll. en f5 van de Zondagsschool.

Mitau, Bar. G. v. H. f 25. — Landsmeer, door mej. G. L. verzameld: van A. J. fl; G. L. 25 Cts.; E. K. 50 Cts.; N. N. 25 Cts ; D. K. 50 Cts.; K. S. K. 50 Cts.; H. J. 25 Cts.; D. D. G. 50 Cts.; Bertha H. 25 Cts.; L. Z 50 Cts.; T. Z. 50 Cts.; wed. G. 50 Cts ; N. N. 50 Cts.; L. B. 25 Cts.; C- B. 25 Cis. — Schiedam, mevr, S- f5 — Zwolle, D. H. E. f2.50 voor vracht. VOOR DE SALATIG A-ZEN DING. Bergen-op-Zoom, door J. *. M. f10 deel der co'1. op 't Zuider Zendingsfeest. — Kloetingc, D. W. Cz. f 2.60. — Wolvega, door ds. A. W. V. f 7.50 uit de ZendiDgskas der Herv. gem.— Arnhem,

van de Arnhemsche Zondagsschooivereen. f60.

Utrecht, door het damescomité van J. O. te U. f l; G. v L f 25. — i)e Bilt, voor het lezen der berichten f 2.50 ; N N. f 28.50 ; N. N. f 1 50 • N. N f 70; N. N f800.

1; GEVRAAGD:

t eene ONDERWIJZERES,

_ interne, aaD eene kleine Dag- en Kostschool.

B. Franco brieven onder leuer N. Z. Alg. ' 1 Adv. Bur. A. DE LA MAR Azn. Am-

sterdam.

•)>

3.

l; Een DAME, (predikantsdochter) van mid!• delb leeftijd, wenscht gaarne geplaatst te worden, ter besturing ee^r kleine huishouding of tot gezelschap eener or Dame. Zij is van beslist christelijke it, beginselen ( rtbodox) en wenscht £. zich eene omgeving, waar wen van desselfde '1. overtuiging is.

r' Brieven franco onder No. 360 aan den ^ Uitgever dezes.

X

< Voor het Magdalenahuis te Zetten

• wordt, liefst met Maart, anders later, GEVRAAGD voor de Naaikamer

eene Juffrouw,

) bij het Daaien, ook bekwaam in knippenen r- verstellen; verder zoo spoedig mogelijk

EENE JUFFROUW,

die tot MEI den arbeid in de natte en droge n waech kan overnemen voor de Juffrouw, door ziekte tijdelijk daarin verhinderd.

Zich te adressfieren nan Mej. C. W. SWELLENGREBEL, Directrice.

Men VRAAGT tegen Xffiei in een predikantsgezin te Leiden, eene

p eenvoudige Keukenmeid,

niet beneden 23 jaar, die ook genegen ia met behulp eener twpede meid het buier werk te verrichten. Zich aan te melden, B van goede getuigen voorzien, per franco s brieven onder No. 10 bij den boekhand. _ A. L. de Vlieger te Leiden.

: Wordt met lu Mei GEVRAAGD eene eenvoudige

KEUKENMEID

die een burgerpot kan kokea. Stille dienst, ^ tegen ruim loon, mits van zeer goede getuigen voorzien.

. Brieven franco of in persoon Villa de

t Marech Ubbergen bij Nijmegen.

Als MEID-ALLEEN

wordt gevraagd tegen Februari of

Maart, iemand van de P.G. boven de 20 jaar bij memeben zonder kinderen, waar Kantoor aan huis is, ta Amsterdam. Loon f 90 met verval. Brieven franco

onde- Motto Dienstbode, adres de concierge Geldersche Kade 10, Amsterdam.

BOEKHANDEL.

Bti den Boekhandelaar—Uitgever R M. «MITS re Middelburg kan een

Jongmensch,

ter opleiding P. G. (Herv.) intern GEPLAATST -vorden.

Verhuisd:

D. VAN DAM,

Evangelist der N. E. P. V.

Van OOSTERWOLDE

naar HANSWEERT.

Miss MrÓODMJÜïr

sedert jaren reeds werkzaam onder de zeelieden te IJmuidea, vraagt vriendelijk ter uitdeeling op de schepen, ebn

overschot ^an Scheurkalenders, boeken, traktaten tMr*., vooral in de Hollandsche taal.

PRACHTIG

Salon-orgel

van f 600 voor f'ilS. Desverkiezend wordt bespeeld orgel of Pianino ingeruild.

Voor tusschenpersoneD geen provisie. Nadere inlichtingen onder iett. O. aan het bureau van dit biad.

Prima Natuurboter.

'«ff» Pond fr. p. post f 6 30.

Zware versche EIEREN, 50 st. fr. /3.25.

Geen betaling voor n Let gezondene goedgekeurd hebt. Hellendoorn, A. BOOM.

Kerknieuws.

Nederlandsche Hervormde Eerk.

Beeoepen te : Vecbel, Kral te Groede. — Snec.k, Rogaard te Roermond. — Oosterend op Texel, Rauws, cand. — Zsvenhoven, Gijsman, Jr., cand. — Eexta, Stelma, cand. — Puijfiijk en Lseuwen, Bijl, cand.

Aangenomen naak : Wolfaartsdijk, De Visser ts Hariingen. — 's Graveland, Van Uchelen te Renswoude.

Bedankt voor: IVaneker, Schuttevaer, Jz. te Oaderdendam. — Dordrecht, Schokking te Koudum. — Praneker, Winkel te Dronrijp.

Boekbeschouwing.

Met veel sympathie begroeten wij de verschijning der Feestplaat: „Een Vorstelijk Huwelijk."

Gedenkplaat ter gelegenheid van het Huwelijk van H. M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden en Z. H. Hertog Hendrik van MecklenburgSchwerin. Een schoone voorstelling, waarvoor den ontwerper, den heerRunckel, alle eer toekomt en waarmede de uitgever Callenbach te Nijkerk weder getoond heeft, dat hem dergelijke uitgaven best zija toevertrouwd.

Wat wij hierboven schreven bevestigt nu de verschijning van dezelfde plaat in kleurendruk, naar de nieuwe wijze geheel op de boekdrukpers vervaardigd. Waarlijk dit mag een artistieke uitvoering hemen en verdient als wandversiering in zalen,lokalen en scholen alle aanbeveling. Prijs 40 Cts.; 50 Ex. a 25 Cts.; 100 Ex. a 20 Cts.

Ook de heer Br ede 3 te Rotterdam zond ons een Feestplaat „Neerlands vorstenpaar", ontworpen en geteekend door den heer P. C. Mondriaan, die ook bij vorige feestgelegenheden menige proeve leverde van zijne bekwaamheid. De portretten der hoofdpersonen zijn uitnemend geslaagd, en de Rijkswapens, kronen, vlaggen enz. vormen een schoon ensemble. De prijs is 20 Cts.; 25 Ex. a 15 Cts.; 50 Ex. a 12 Cts. ; 100 Ex. a 9 Cts.; 250 Bx. a 8 Cis.; 500 Ex. a 7 Cts.; 1000 Ex. a 61/» Cts. Voor HH. oïiderwijz ra en Zondagsschoolonrlerwijzers is de verspreiding z-er gemakkelijk gemaakt en alleszins aan te bevelen.

Nieuwe vreugd voor het jonge Nederland bij het huwelijk van H. M. Koningin Wilhelmina door Batsy. Prijs 20 Cts; bij lOOtal a 9 Cte.

De schrijfster is geen vreemdelinge bij onze leesgrage jeugd. Zij gaf menige proeve vau vertellen, waarin zij ook nu weder bijzonder geslaagd is. Werd haar „De vreugde ten top " door velen met blijdschap ontvangen, niet minder zal „Nieuwe vreugd" met. gretigheid begroet worden. Het laat zich prettig lezen en vooral de portretten en illustraties trekken aan en zijn net uitgevoerd. Aan het aangename ziet men hier het > uttige gepaard, want dergelijke verhalen k * enken bij onze jeugd de liefde aan voor het Vorstenpaar en belangstelling voor de geschiedkundige gebeurtenissen in hun eigen Vaderend.

Adverteiiriön.

Heden behaagde het den Heer na ^ een langdurig lijden van ons weg te nenaen, onzen geliefden Vader en Behuwd vader '

LOUIS STOTIJN,

in den ouderdom van bijna 67 jaren. De hoop op een zalig1 wederzien lenigt onze saiarf.

Namens kinderen en behuwdkinderen; ; Njjverdal17 Jan. J. J. STOTIJN. I

school Matthëus-Jacobns. — Van H. te H. f100,

i f O - Ü ~

kundige gebeurtenissen in hun eigen Vaderend.