is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1904, no 1743, 25-05-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet ik wel. dat sommigen zullen zeggen: en is dat nu een blijvend proces van herstelling, —• maar dan zeg ik: wie blij is met hetgeen hij heeft, stemt dankbaar die bij hem leeft.

Onze zieken te Neerbosch hebben den laatsten tijd ook nog wel eens zoo'n kleine verrassing gehad. Het is zoo heerlijk voor de beide Marie's, als zij eens een poosje buiteii in het zonnetje kunnen liggen, of als de heerlijke lentegeur door de wijdgeopende ramen naar binnen komt.

Gelukkig kon ik op de bestuursvergadering 1.1. Vrijdag meedeelen, dat er in de laatste maand geen operatie had plaats gehad en dat de licht-ongestelden niet zoo talrijk waren, als een maand vroeger. Dat er op een populatie van 408 kinderen altijd zullen zijn, die den weg inslaan naar Bethesda, behoeft niemand hoog te verwonderen. Of het geen blijder gezicht is: de juichende kinderschaar van het Moederhuis met wuivende handjes en mutsen te zien dartelen in den boomgaard, dan wegkwijnende jonge levens — voorwaar — maar, God spreekt ook door ziekten, en wie Zijn stem hoort, komt in de Pinksterzaal, d. i. in Gods Koninkrijk.

Deze week zijn ook weêr drie jongens onder de wapenen geroepen: Klaas Annes Kooij, een Fries, die zich verheugde weêr te keeren naar zijn land, Adrianus Nugteren die een plaatsje kreeg in de Coehoorn kazerne te Arnhem, en Jan Lieftink, die hedenmorgen naar Dordt is afgereisd. Wij danken de jongens, die reeds schreven, en zullen aan Klaas' commandant ten spoedigste vragen, of hij 5 Juni mag overkomen om in het openbaar te belijden, dat hij gelooft in den Heere Jezus Christus. De beide andere jongelui hebben reeds eerder belijdenis van hun geloof gedaan. Wij hopen, dat deze jonge mannen zich kloek zullen gedragen onder de kornuiten. Laten ze maar toonen, dat Neer-

bossche milliciens vroolijke jongens

maar geen vloekende, geen vuilsprekende, geen spottende jongens zijn. Ik wil gaarne gelooven, dat er veel moed toebehoort om in een kazerne voor zijn krib neer te knielen, maar dit moeten onze jongens nooit vergeten, dat een spotter gelijk is aan een strijder met bordpapieren wapenen en bovendien iemand, die zichzelven blameert. Jongens, volhardt daarom in het gebed. Jongens, toont het, dat gij belijdenis hebt gedaan. Jongens, laat het openbaar worden, dat gij leden waart van een Christelijke jongelingsvereeniging, in wier insigne staat geschreven : ik schaam mij het Evangelie van Jezus Christus niet. Jongens, wij denken gedurig aan jelui.

En gingen er zoo jongens in den dienst wij hooren ook wel eens van Neerbosschers die uit hun dienst gaan. En waarom soms? Ik herhaal het: als wij ouderen en onze kinderen, die heengaan, bij alles vragen: Heer, wat wilt Gij dat ik doen en waarheen wilt Gij dat ik gaan zal, dan zou menigeen meer steevast zijn, en niet om een kleine loonsverhooging, om wat druk¬

ker passage, om een hooger gelegen keuken of wat te veel kinderen gaan verhuizen. En weet ge waarom we hier gewag van

maken? Omdat het nog wel eens voorkomt, dat weezenvrienden, waar kinderen geplaatst werden als dienstmeisjes, ons melden, dat die of die gaat vertrekken, en of wij er nu weer een dienst voor willen zoeken. Ziet, waarde vrienden, daar is voor ons geen beginnen aan. Vragen ze het ons, dan zouden we zeker als we juist een goed adres hadden, ze daarheen verwijzen, maar wanneer de meisjes zijn heengegaan, dan kunnen wij ze alleen met raad bij staan en ook met daad als ze het zelf begeeren. Toch spreekt daar veel hart uit voor de Neerbosch' kinderen als nien er ons van in kennis stelt of ze verder voorthelpt. Ik zou zoo zeggen : hoe jammer, als onze meisjes bij zulke menschen vandaan gaan, want juist in gezinnen waar men hart heeft voor 'n dienstbode zijn ze het best op hun plaats. Het spreekt vanzelf dat wij ze het liefst in zulke gezinnen plaatsen, doch dit kan ook bitter tegenvallen. Niet alle vrouwen, inffrouwen en mevrouwen ziin flinke huis¬

vrouwen, en als ze dat zelf niet zijn, dan kunnen ze ook geen leidsvrouwen zijn voor hun dienstmeisje. Ook zijn niet alle vrouwen, juffrouwen en mevrouwen christinnen, al gaan ze zelf geregeld iederen Zondagvoormiddag naar de kerk, en de meid eens in de veertien dagen naar de avondbeurt. En ik beklaag meisjes, die in de handen van de zelfzucht vallen, ook al zit er 'n christelijk plakplaatje op. Doch er zijn ook vele uitnemende diensten, in allerlei stand. Met de dienstboden is het echter ook niet rooskleurig gesteld: Kaatje Ijdeltuit en Evertje Opschik kunt ge schier overal aantreffen, terwijl van de familie

Brutaal en Slordig niet weinigen dienen. Dan, ook dit herhaal ik: het geslacht van de Antje's Schietop en Dirkjes Fermbijdehand, waar Ds. J. de Liefde er een van had, is ook nog niet uitgestorven, en met het oog op en de ervaring van dezulken herhalen wijgaarne tot lof van alle goede dienstmaagden, wat deze gezalfde zanger eens uitsprak:

Een vrome maagd met kloek verstand Gaat hare vrouw getrouw ter hand,

Houdt schotel, bord en tafel rein,

Verslonst geen ding, al is het klein,

Maar denkt: «Van alles in dit leven Wordt eenmaal rekenschap gegeven."

Zij brengt geen nieuwtjes van de straat, En hoort niet naar de beuzelpraat.

Zij klapt geen ding naar buiten voort Van 't geen zij soms daar binnen hoort,

Maar kan onthouden of vergeten,

En weet wat ze al of niet moet weten. Zij wordt de kind'ren nimmer moe,

Maar spreekt ze goed en vriend'lijk toe. Zij ziet niet onbeschaamd in 't rond En spreekt niet met brutalen mond,

Maar laat het zwijgen zich opleggen,

Al kon ze er ook nog veel op zeggen. Zij dient haar vrouw, zij dient haar heer, Maar heeft het oog op Godes eer.

Zij dient haar heer, zij dient haar vrouw, Maar is om Godes wil hun trouw.

Zij zil niet licht om gril of kuren Zich in een andren dienst verhuren.

En zulk een vrome, trouwe meid,

Zij is een schat van God bereid;

Al leeft ze in nederigen staat,

Zij heeft een kroon, die niet vergaat,

En zij, die zóó wil dienen leeren,

Zal eens als koningin regeeren.

Laat ik de pen even neerleggen.

Vader Coenraad uit Rotterdam komt zijn drie kinderen halen, die hier bijna een jaar geweest zijn. De man heeft een goede vrouw getrouwd, en als die nu de kinderen van haar man beschouwt als haar kinderen, en de kinderen de vrouw van hun vader aannemen als hun moeder, dan zullen ze zeker den tijd hier doorgebracht immer dankbaar in gedachtenis houden, maar ook blijde erkennen, dat zij nu weêr zooveel terugontvangen, wat anderen altijd

blijven missen. De Heer zegene L,ona, Johanna en Lientje.

Kijk, zoo gaat het hier nu: komen en gaan. En als wij nu van degenen, die gaan, goede tiiding mogen hooren en aan dege¬

nen, die voorloopig nog blijven, vreugde mogen beleven dan stijgt het loflied naar boven en is het niet moeilijk te zeggen : wij dan hebben altijd goeden moed. Maar ik zou ook wel andere noten kunnen kraken, dan die waarin een rijpe vrucht zit. Geloof het vrij als daar zijn, die zich niet schamen om te stelen en te liegen, en die in de handen van de politie terecht komen,

dan zuchten wij bezwaard van geest, want nu kan een rechter zulken wel straffen, maar wij denken ook aan hun toekomst. Leugenachtige karakters— hoevelen zijn er die daardoor zonder rust en zonder vreugde hun weg gaan. En wie op paden van oneerlijkheid wandelt, die kan den Heiligen Geest niet ontvangen. Gelukkig echter, dat het Evangelie ook tot hen nog komt, en zij het gedurig hooren: De Heer kan en wil u veranderen.

TTaï inarfppst nadert.

Daarmee ook de jaarvergadering van de leden onzer vereeniging. Wij hopen dat zij druk bezocht wordt. Op den dag van het jaarfeest, 8 Juni, en op den dag

der ledenvergadering, y Juni, worai er een gemeenschappelijke maaltijd gehouden, waaraan behalve de leden ook gasten kunnen aanzitten. Vriendelijk verzoek ik daarom, namens mijne vrouw, dat zij, die van logies of maaltijd gebruik wenschen te maken, vóór 5 Juni daarvan kennis willen geven met opgave van den dag waaron zii komen. Hoe meer er voor dien

tijd geregeld kan worden, des te beter is zij ook in de gelegenheid om mee het jaarfeest te vieren. Voor uw gemak zij hier nog meegedeeld, dat de tram van Nijmegen (vlak bij het station) naar Neerbosch rijdt 7.45, 9.10, 10.30, 12.10,

I.30, 2.45, 4.15, 5.10, 6.30, 7.45, 9 uren (Stadstijd) en van Neerbosch (vlak bij het weezendorp) naar Nijmegen: 8.15, 9.35,

II.30, 12.50, 2.25, 3.15, 4.45, 5.50, 7, 8.30 en 9.40. (Stadstijd).

En nu het sluitsteentje.

Daar zit gewoonlijk wat achter en soms ook wat onder.

Welnu, zoo gaat het ook met mijn sluitsteen voor de kroniek.

Wat we daarmee bedoelen? Hoor maar. De lijsten van gaven en goederen moeten ook nog de revue passeeren, en kunnen we nog niet den juichtoon aanheffen, dat

de zóó noodige honderdduizend guldens er zijn, wij kunnen tot onze blijdschap vaststellen dat de Nationale collecte ook heden een niet onaardig bedrag opleverde. Rotterdam houdt vol en zeer verheugde ons de Pinkstergave voor de algemeene collecte uit Vorden. De hoofdstad bleef niet achterwege. Voor de goederen zorgden verleden week eenige jonge meisjes uit Zutfen, die blijken gaven onder de uitnemende leiding van Mej. S. niet stil te zitten. De Jongemeisjeskrans uit Wageningen zorgde voor onder- en boven-spulletjes, waarvoor wij hen hartelijk bedanken.

De Neerbosch-cent uit Rotterdam kwam met een prachtige bijdrage. Wij zijn de vrienden zeer dankbaar, dat ze zoo moedig en volhardend arbeiden voor Neerbosch' kinderen. God zegene Broeder Yserloo met zijn keurvendel. Eén is daar sinds de vorige sluiting uitgevallen, den 17don Maart 1.1. stierf Broeder P. N. Storm door de zijnen en de vrienden noode gemist, en te Neerbosch in dankbare herinnering gehouden.

De gaven voor de weezen, d. w. z. om te voorzien in de dagelijksche behoeften, zouden nog stof genoeg geven om lang bij stil te staan, doch dat kan heden niet. Wij waren vandaag al vroeg in de weer, brachten reeds een serenade met bloemenspraak, waarvan wij a.s. week meer vertellen en nu moet de laatste copie vlug naar de drukkerij. Amerongen, waar wij dezen winter met groot genoegen waren, vergeet ons niet, evenmin als de Vechtstreek waar Ds. Verweijs met den Heer Naerebout bezig is om een tocht der vrienden voor te bereiden en zoo gezamenlijk een bezoek te brengen aan Neerbosch. Daar komen wij ook nog op terug, want het is een prachtig plan. Rotterdam ontbreekt natuurlijk op deze lijst niet en op niet een lijst. Amsterdam, dito, Nijmegen dito. En over Nijmegen gesproken och, wat was dat eigenaardig en heerlijk om dat gouden echtpaar Milborn te bezoeken op hun feest. Want, ge moet weten, waarde lezer, dat wij er toch maar op los gestapt zijn, al was het te vreezen, dat Dokters advies zou wezen: om des ouderdoms wille niet komen. En het heeft mij niet berouwd, deze vrij¬

moedigheid genomen te hebben, want net

doet 'n mensch altijd goed in de nabijheid van geloovige en dankbare teestgenooten te vertoeven. En of dat gouden echtpaar Neerbosch niet gedacht op het feest ? Vijf (jouden tientjes rolden mij Zaterdag tegen uit deze beweldadigde handen. Hartelijk dank hiervoor.

Neen, de verrassingen blijven hier niet weg, al komt de gewenschte goudstroom nog niet over onze dorstige kas. De Heer kent Zijn tijd, en Hij weet waar wij wonen. Dat gelooven we en dat blijven we gelooven, ook al krijgt onze penningmeester het meest legeerde nog niet. Dat dacht ik gisteren nog. Twee dames zaten in onze kapel en genoten met de oudweezen, die te gast waren in het ouderlijk huis van De Kerkklok, die bij den aanvang der godsdienstoefening door het koor gezongen werd. Wii hadden het genoegen

ze daarna bij ons te ontvangen, aangenaam kennis te maken en een milde bijdrage te zien vloeien in de kas der vele behoeften. Het ga u, die blijft, wel aan de Zeeuwsche wateren en u, die gaat in het wonderschoone land der meiren, waar de bergen spreken van een almacht, die

ook het lichaam kan herstellen.

Vrienden, het ga u allen wel.

Met u te praten in de kroniek is mij nltiirl een uitsnanninfir en u te ontmoeten

op het jaarfeest zal heel het Bestuur recht

aangenaam wezen.

Binnenland.

— Door de Vereeniging tot Bevordering van Inwendige Zending te Doetinchem zijn, duor het slagen van haar kweekelingen, thans in het geheel 249 jongelingen tot predikanten bij defted. Hetv. Kerk opgeleid.

De Chr. jongelings-vereenigicgen in Friesland

hielden den tweeden Pinksterdag een bijeenkomst op het buitengoed „Lyndenstein" te Beetsterzwaag. Als sprekers traden op: ds. Pos, ds. Van't Hooft, ds. Ewoldt, ds. Siega, en de heer L. Hocgebrink. De meeting werd opgeluisterd door muziek en zang.

— Heden, Dinsdag 24 Mei, heeft de opening plaats van het gouden jubileum der Vereeniging van Christel. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche B .'zittingen. Te 2 uur werd de le bijeenkomst geopend in het Concert gebouw waarbij een feestcantate wordt gezongen gecomponeerd door den Heer J. C. de Puy en gedicht door den heer J. Hesta, beiden leden der Ver. In dezi vergadering zal door den minister van binnenlandsche zaken, (eere-voorzitter der vereeniging), het woord gevoerd worden. Daarna zullen gedelegeerd van verschillende genoodigde corporatien en toespraken houden.

Des avonds heeft er een groote maaltijd plaats in de groote zal van „Natura Artis Magistr." De feestgangers hebben vrijen toegang tot de terreinen van „Artis"

Woensdag wordt een groote boottocht gehouden. De afvaart heeft plaats aan de De Rnyterkade bij het IJ-veer (achter het Centraal station),

Woensdagavond heeft in „Bellevue" een gezellig samenzijn plaats, waarbij het Onderwijzerskoor nogmaals de feestcantate, en een a capellakoor eenige Oud-Hollandsche liederen zal zingen.

— fe 13de Algemeene Vergadering der Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs zal worden gehouden op Vrijdag 27 Mei, 's morgens te half in het Paviljoen, Vondelpark te Amsterdam,

— De Algemeene jaarvergadering van het Nederlandsch Zendelinggenootschap zal 12 en 13 Juli a.s. gehouden worden te Rotterdam, onder presidium van ds. W. Lamers, predikant te Rotterdam.

Als redenaar in de Groote Kerk zal 13 Juli optreden dr. J. A, Cramer, predikant te 's Gravenhage.

Door het hoofdbestuur zijn als punten van bespreking aan de orde gesteld:

a. Grepen uit het jaarverslag, door J. W. Gunning.

b. Zending naar Boltaag Mongondou, door L, C. Schuller tot Peursum.

c. De vrouiv in den dienst der Christelijke liefde op het terrein der zending, door J. H. Meerwaldt, zendeling van het Rijnsche Zendelinggenoolschap.

— De Nederl. Luth. JoDgelingsbond hield op de Pinksterdagen zijn Bondsvergaderingen te Rotterdam.

— Op den 2 Pinksterdag werd de Zuider Kampdag gehouden van het Leger des Heils op het landgoed Huis ten Donk ts Bolnes.

— Op het Christelijk Nationaal Zsndingsfeest op 6 Juli te Middachten hopen als sprekers op te treden de navolgende heeren:

Dr. J. Th. de Vister, predikant te Amsterdam, openingsrede ; B. M. Alkema, zendeling te Bandoeng ; J. Bergman, predikant te RoUerdam ; dr. J. R, Callenbach, predikant te Rotterdam ; F. J. J. van Hasselt, zendeling te Doreh; J. D. j. Idenburg, predikant te Groningen; D. van Krevelen, predikant te Beekbergen ; dr. A. K. Kuiper predikant te Amsterdam; H. Pierson, directeur der Heldringgestichten te Zetten; J. J. van Noort, predikant te Amsterdam ; J. L. van der Roest, zendeling te Kau; J. Schrijver, directeur der Weesinrichting te Neerbosch; H. van Spiegel, zendeling te Bondowoso; S. Ulfers, predikant te Rotterdam ; dr. A. van Veldhuizen, predikant te Almelo ; A. Voorhoeve, predikant te Amsterdam ; J. Wisse, predikant te Leiden; J. H. Schreuder, predikaat te Arnhem, slotrede.

De onderwerpen zuilen naaer aangesonuigm worden.

Aan den avond vóór het feest zal op het feestterrein een bidstond gehouden worden waarbij de heeren J. D. van Arkel, predikant te Ellecom en J. E. Schiöier, predikant ts Arnhem zullen voorgaan en waartoe iedereen vrijen toegang heeft.

Buitenland.

DE OORLOG.

Ofschoon er van belangrijke veldslagen nog niets valt (e vermelden, zijn er toch enkele berichten, die de aandacht verdienen. Vooreerst hebben de Russen ter zee weer eenige voordeelen behaald. Ia den nacht van Zondag op Maandag veiliet een jong Russisch marine-officier met vier matrozen in een stoombarkas Port-Arthur en bereikte de baai van Talien-vvan (DalniJ waar de Japansche vloot was geankerd. Doormiddel van Torpedo-kogels gelukte het hem een Japansch. pantserschip in de lucht te doen vliegen. De Rus zette zijn boot op de kust en wist met zijn manschappen te ontkomen.

Orer Port Arthur komen eveneens berichten, ditmaal van Engelschen kant, die doen zien dat ook te land de positie der Russen nog niet zoo hopeloos is, als men wel zoa denkeD. De Correspondent Hales van Daily News, die 10 Mei uit Port Arthur vertrok verzekert, dat de bezetting dier sterkte volstrekt niet ontmoedigd is, ofschoon er 25,000 Japanners ten Noorden van Port Arthur zijn geland. Hales ontkent, dat de herhaalde bombardementen door admiraal Togo belangrijke schade veroorzaakten. Geen enkel kanon der batterijen werd vernield. De bewoonde gedeelten der stad hebben eenige schade geleden; maar het arsenaal en dokken zijn ongedeerd. Wat de vloot van Port Arthur betreft, het oorlogsschip „Redvisan" is nog steeds onbruikbaar. De kruiser „Askold" is nog in het dok en wordt hersteld. Maar de andere schepen zijn onbeschadigd, en de oorlogsschepen kunnen ongehinderd de haven uitvaren; want de ingang (de „hals van de flesch") is geheel vrijgemaakt. Verleden week Zondag nog vosren er twee kruisers en twee torpedovernielers uit. De Russen hebban alle goede stellingen op het Kwantungschiereiland, tot op 20 mijlen van de vesting,

bezet. Een bataljon Japanners, netweuc aen oen van de Kiuchau-baai landwaarts inrukte, werd door kanonvuur, gevolgd door een charge van de kozakken, teruggedreven met een verlies van 85 dooden.

Generaal Koeropatkin is voornemens Port Arthur te doen verdedigen, maar alle andere kustplaatsen beialve Wladiwostok te ontruimen. Het leger zal ten Noorden van de Yaloe verdedigenderwijze te werk gaan, totdat het gereed is om op te rukken, hetgeen niet vóór 't laatst van Juli zal zijn.

Do Daily News verneemt uit Tients.n dat 70,000 Russen oprukken tot ontzet van Foit Arthur en dat de Japanners de aanvaleoperatiea met kracht voortzetten. Uit Tokio verneemt men dat de Japanners Kaiping hebben bezet na een