is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1904, no 1760, 21-09-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©m Taa overal.

WEDERGEBOORTE.

Sterf, mensch! voordat gij sterft;

Opdat gij niet gaat sterven,

Wanneer gij sterven moet:

Dat ware 't leven derven.

* *

*

Onder de prediking van Whitefleld werd een Schotsch meisje bekeerd. Toen men haar vroeg, of haar hart nu veranderd was, antwoordde zij: in ieder geval is er iets veranderd; 't zij de wereld rondom mij of mijn hart in mij, want alles schijnt mij thans anders dan te voren. (2 Cor. 5:17.)

Bodemeijer.

* *

*

't Schijnt wel, dat het streven der wetten er op aangericht is, om door middel van talrijke specialiteit-leeraren kleine wandelende encyclopaedieën, af te leveren — eneyclopaedieën, die zoo slecht gedrukt zijn, dat zij eenige weken kunnen dienst doen om op zekere examen-vragen te antwoorden, maar wier schrift totaal is uitgewischt, als zij tot later gebruik moeten nageslagen worden.

Jan Holland.

* *

* ■

Het zekere middel om zijn loon bij God te verbeuren is: het te zoeken bij de menschen. Beets.

* *

*

LEVENSWIJSHEID.

De grootste arbeid wordt klein, wanneer men hem in stukken deelt, en altijd slechts het dringendste in 't oog houdt. De zwaarste taak wordt licht, wanneer men haar als uit Gods hand aanneemt, en van God de kracht voor de uitvoering afsmeekt. Baron.

Over een en ander.

Lesboekje over de Christelijke Geloofs- en Zedeleer door Dr. A. van der Fuer G.Jz. Uitgever J. Muusses te Purmerend

Dit lesboekje is door Dr. v. d. F. naar dezelfde methode opgesteld als zijn lesboekjes over de Bijbelsclie Geschiedenis. Zij, die nieeneu dat het de tijd van vragen leeren niet meer is, vinden hier dus iets van hun gading. Het Zesboekje zelve bevat een korte samenvatting van wat op de les behandeld wordt en de auteur zegt zelf', dat hij zich zoo dicht mogelijk gehouden heeft bij de belijdenisschriften der Ned. Horv. Kerk, omdat hij geschreven heeft ten dienste van het godsdienstonderwijs vanwege deze Kerk gegeven. Het boekje komt ons ook daarom zeer bruikbaar voor, nl. wat den inhoud aangaat, en de uitgever zorgde voor een notie uitvoering. Het brenge veel zegen waar het gebruikt wordt.

jVIededeeliirgen.

< Neerbosch' Zang- en Muziekgezel- ? \ schap is Woensdagavond te 8 uren te \ S Hilversum in Hof van Holland. I

< Donderdagavond te 8 uren te Bussum ? ? in de Ned. Herv. Kerk. s 5 Vrijdagavond te Vh uren te Weesp \ s in de Hervormde Kerk. Programma's, \ ? tevens plaatsbewijs zijn te verkrijgen S S a / 0.25 bij den boekhandelaar Goedhals s S (Nieuwstraat) en aan den ingang der ? c Kerk. s

£ Inhoud van de pas verschenen Zen- i 5 dings-Gantate: £

r 1. Inleiding. C

? 2. De klacht der Javanen (Bas- en Alt-solo). $

r 3. Koor van Mohammedaansche priesters (Mannenkoor). ï

✓ 4. Autwoord der Javanen (Tenor- en Sopraan-Solo, enz.). }

^ 5. Koor van Javaneu (Mannenkoor, Sopraan- en Tenor- 2

^ Solo en Kwartet). S

r 6. Duet (Sopraan- en Tenor-Solo). S

f 7. Recitatief (Bas- en Tenor-Solo). $

r 8. Koor van Javanen en zendelingen. $

c 9. Slotkoor. s

< Als iemand bruikbare goederen wil > ? zenden naar den Bazaar van de Ned. > > Zondagsschoolvereeniging, dan kan men < S dit b.v. aldus doen en mij schrijven: ?

< Wilt u aan Mevrouw .... te . . . ., j 5 lid van het Comité voor den Bazaar < s zenden voor ? gulden artikelen uit uw ?

meubelmakerij, (b.v. stoven beslagen * S met blik) of uit uw huishoudelijke ï s artikelen van den timmerwinkel of uit $ \ onzen boekhandel. En dan antwoorden i ? wij : met groot genoegen en veel dank. <

c Nog altijd staat er op Neerbosch een 5 S flinke partij goede schoolbanken te koop. 5 s Wie helpt er ons af? Of liever, wie wil ) eer zich meê bevoordeelen? s

BRIEVENBUS

Den Heer H. IJ. te A. Ik zou van mijn besluit terugkeeren, daar zult u meer vrede bij hebben.

Mr. Ph. A. J. B. te 's Gr. Mag ik hooren wanneer u komt?

Den Heer P. B. te A. G. (Am.) U krijgt binnenkort bericht op uw aanvraag.

Aan Milicien J. v. N. te A. Veel dank voor de mooie ansicht. Gegroet.

Aan mijn jongen vriend H. D. te E. Veel dank voor je brief. Gegroet.

Den Heer Joli. Kr. te B. Ik verlang er naar, maar wanneer valt nog niet te zeggen.

Aan Mej. W. F. II. te B. Veel dank voor uw opgave en met de busjes en kransvriendinnen zeer gegroet.

Kerknieuws.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te : Wieringerwaanl, J. Slot te Graft. — Heilo, D. ïïilerts de Haan te Borger. —■ Maassluis, J. W. Groot Enzerink te Wapenvelde. — Dalfsen, T. Doevendans te Elburg. — Avezaath, F. W. J. van den Kieboom, cand. — Kamperveen, E. E. J. van de Plassche te Hasselt.

— Heer-Hugowaard, W. Hamilton te Hem(N. H.) —• Benthuizen, W. R. Kalshoven te Elspeet. — Waalwijk, W. Meindersma te Olde- en Nijeberkoop. Velp, Dr. J. H. Gunning te Ut.'echt,

— Dokkum, B. J. Graafsma te Stions. Aakgenomen naar: Zwartewaal, W. Mulder,

cand. — Itijsoord, A. A. van Stipriaan Luïscius, cand.

Bedankt vook: Oosterhaule, J. Swart te Knumatil. — Krommeniedijk, H. Rutgers te Vries. — Arnemuiden, J. P. Pauwe te Ierseke.

— 's Graveland, J. J. van Ingen te Hazerswoudè.

— St. Maartensdijk, B. van der Wal te Waddingsveen.

Gereformeerde Kerk.

Beroepen te : Noordcloós, L. 11. Beekamp te Delft.

Aangenomen naar • Den Ham, N. G. £erssies te Biezelinge. |

Bedankt voor: llarlingen, li. H. Schoetnakers te Workum.

Liefdegaven.

VOOR DE WEËiZBN.

Goederen.

In hartelijken dank ontvangen:

Bolsward, mej. T. E. K. geb. P. 1 jurk, 1 rokje, 2 nachtponnen en 2 lappen bont, — Breukelen, van de Jonged. vereen. //Overwint het kwade door het goede" 12 boezelaars, 12 meisjes nachtponnen, 12 meisjeshemden en 12 do. broeken.— Bobeldijk, mej. wed. T. C. 4 lappen stof, 2 pr. kousen en gebr. postz. — Den Haag, anoniem 6 pr. sokken, 6 broekjes, 7 pr. pols- 1 mofjes, 1 'las en 11 sigarenkistjes. — Dieren, mej. B. A. D. geb. S. 1 gedragen zomermantel, 1 pr. bottines, 1 meisjeshoed, 2 witte kinderjurkjes, 1 rokje en 9 pr. witte kousjes.

Giften.

In hartelijken dank ontvangen:

Den Haag, mevr. D. K. 30 Cts. — Gorinchem,

G. VV. M. f2. —- Oudehorne, mej. wed. H. P. ; f2. — Dinksperloo, door ds. K. van de Jonged. vereen, f 10. — Utrecht J. d. J. f2.15 voor 't lezen van «Het Oosten" door mej. K. gob. P. te Bolsward. — Breukelen, mejkvr. J. M. E. W. v. C. bijbetaling f2.10. — Aarlanderveen, mej. I S. v. d. L. 10 Cts. id. — Amsterdam, P. E. i 20 Cts. id. — Nijmegen, A. B. f 5.55. — Dinks- j perloo, coll. jaarfeest Meisjes vereen, f 18.36®. — Weesp, mej. A. H. v. H. bij betaling f 1.20. — 1 Neerbosch, uit de bus f46.106.— Amsterdam, van de Persis-vereen. f95, nl. aan contributiën f68.20; busje van H. C. f 14.80; voor klein 1 Jatisje fld; busje van H. v. d. W. fljmej.H. ! f' 1 voor het laten lezen van (/llet Oosten". — Gorsel, N. N. dankoffer f 25. — Utrecht, A. v. R. f2.50. — Gouda, P. S. v. d. S. f2.97.

Neerbosch-Cent.

In hartelijken dank ontvangen :

Breukelen, door mej. W. E. H. verzameld door Gijsje v. L., Ida H., Corri d. H. en Wiesje

H. f 17. — Postm. Amsterdam, C. O. f14. •—• Kampen, fam. R. fl.30. — Utrecht, Cornelis L. f 1.38. .— Dordrecht, mej. D. v. d. V. f2.

— Neerbosch, mej. E. S. f 6. — Bolsward, mej. T. E. K. geb. P. f 3.

Nationale Collecte.

In hartelijken dank ontvangen:

Van N. N. te B. f3000. — Van N. N. te R. f 100. — Zeist, mejkvr. I. f 500. —■ O verveen, mevr. v. d. V. geb. 13. f 100. — Dordrecht,

A. C. V. f300. — Utrecht, P. A. S. f25. — lieukelum, jkvr. E. v. H. f60. — Slicdrecht, L. V. Az. f25. — Dordrecht, mevr. P. V. geb.

B. f25. — Nijmegen, v. V. v. B. f 10. — :s Hertogenbosch, H. P. f 12. — Wijnjeterp, door ds. A. E. van N. N. f 1.50. — Amsterdam, O. f 10. — Ellekum, door ds. v. A. van mevr. K. geb. B. te B. 112.50; fr. R. v. R. te B. f 12.50; mej. VI. te 'sH. f 10;] mej. C. te] 's li. f5; N. N. te E. f 100. — Nijmegen, N. N. f100. — Arnhem, door C. W. graaf v. ij. S. van mejkvr. M. E. S. d. H. te H. f300; mejkvr. M. C. d. H. te H.: f 200; mejkvr. C. A. v. W. C. te B. f 100; jkvr. C. v. L. S. te A. f40; van W. P. v. W. C. te B. f60.

Advertentiën.

1879—1904. '"te

Öj Den 29 September is het 25 |g k;: jaar geleden, dat de heer

I JOH. M. VAN CMBORG 1

Ég zich verbond in den arbeid aan \ '<{ IS de Weesinrichting te Neerbosch. Èfe jÉJ Een Eben-Haëzer zal zeker de ||j ||j grondtoon van zijn hart zijn op ffe dezen dag. te»

go Eenige Vrienden. K

| Getrouwd: f

I R. G. J. SCHOUTEN, 1

b>)>

g her. Ned. Herv. Pred. van Vroomshoop, ||

1 en |

| G. M. DONKERSLOOT,

I die mede namens wederzijdsche 1

| familie hartelijk danken voor de I

1 blijken van belangstelling bij hun |

| huwelijk ondervonden. |J

| Wamel, ) 20-sept_ 19ö4_ j Rhoon, ) |

In de Inrichting ,,Meer en Bosch" te

Heemstede bij Haarlem, wordt gevraagd, voor nu of later,

een Weduwe

of een eenvoudig burgermeisje (geen juffrouw) leeftijd omstreeks 30 jaar, van positief Christelijke beginselen en van goede gezondheid, in staat netjes te verstellen, gewoon goed te strijken, en verder mede te helpen aan het in orde brengen van de droge wasch.

Schriftelijk of persoonlijk van goede getuigenissen voorzien, zich te melden aan bovengenoemde Inrichting.

GEVRAAGD tegen 1 November a.s., in een burgergezin, een nette, flinke

Dienstbode, p.g.

als meid-alleen, niet beneden 20 jaar en van goede getuigen voorzien. Koken geen vereischte.

Brieven onder letter O. aan NEERBOSCH' BOEKHANDEL te Neerbosch.

Tegen 1 November a.s. wordt gevraagd, aan de Chr. Bewaar- en Handwerkschool der Ned. Herv. Gem. te Woudrichem, eene

Onderwijzeres

met acte nuttige handwerken. Het tractement varieert tusschen / 450 en f 500.

Sollicitanten gelieven hunne stukken te zenden vóór 30 September e.k. aan den voorzitter van het bestuur, Dr. J. W. 'F

GOBIUS DU SART. i

; : |

Uit de hand te koop, ;

een prachtig orgel, kapelstijl, met 18 reg., ' zeer geschikt voor kleine kerk of evangelisatie, voor f 350.— Brieven fr. lett. D. W. aan EGELING'S BOEKHANDEL, Heerengr. 432, Amsterdam.

NIETS ONTVANGEN I

deze week, voor onze Evangelisatie en ' Chr. Scholen te Hoorn, en onze behoeften ( zijn groot. Het zal ons tot blijdschap . stemmen, als wij de volgende week vele , giften kunnen verantwoorden. <

Met beleefde aanbeveling,

J. DB LANGE, Penningmeester. Hoorn, Turfhaven, 20 S)pt. 1904

mms»» In het gebouw der Christelijke Jongelingsvereeniging

„EXCELSIOR",

Keizersgracht 207 — Amsterdam,

beslaat geschikte gelegenheid

tot logies eu inwoning

op billijke voorwaarden. ''

Prima Natuurboter.

Negen Pond fr. p. post / 6 30. <

Zware versche EIEREN, 50 st. fr. / 3.00.

Geen betaling voor u liet gezondene goedgekeurd hebt, Hellendoorn. A BOOM. |

Hotel Pension Lievendael.

SEPTEMBER

verminderd tarief.

Aiwojp, > I. TEMUTEH. ' VERTROOWEN.

Zou er een artikel zijn, dat meer vertrouwen van den leverancier vraagt dan machinerieën ? Gewoonlijk loopt zulk eene levering over een tamelijk hoog bedrag en dient de leverancier tevens als raadgever.

De Ingenieurs Van Gent & Hüssem te Nijmegen zijn in het bezit van talrijke tevredenheidsbetuigingen.

Machinerieën en gereedschappen voor alle doeleinden, complete fabrieksinriclitingeii.

Teekeningen en adviezen gratis.

Firma Wed. Joh. Rups & Zoon

Confiseurs Cuisiuiers, Nijmegen,

BEVEELT ZICH BELEEFD AAN. j. m. w. stoker.

Piano- en Orgelhandel,

HILVERSUM, UTRECHT,

Stationsplein 2. Choorstraat 9.

Meest bekende en beste adres voor

PIANO'S EN ORGELS.

Nieuwe piano's van af f 250.

Nieuwe orgels van af f 30.

Bespeelde instrumenten in diverse prijzen.

Gemakkelijkste betalingsconditiën. Stemmen - Repareeren - Ruilen - Verhuren door geheel Nederland.

Bede om hulp.

De Veroeniging voor Chr. Schoolonderwijs te Zwaagwesteinde en omstreken, opgericht 20 Febr. 1902, als rechtspersoon erkend sloor de Koninklijke goedkeuring op hare Statuten 27 April 1903, wenscht spoedig to kunnen overgaan tot het stichten eener SCHOOL MET DEN BIJBEL. Het Bestuur, samengesteld uit de navolgende persone.i: J. Kuit, Voorzitter, Godsliensf onderwijzer, S. Algra, Secretaiis, J. Postma, Penningm ïester, E. Baarsma, Vice-Voorzitter, f. Westra eu A. Brouwer, doet een beroep o;< le hulpvaardigheid van de vrienden van het Dhr. onderwijs in Nederl nd. Wijs onze bede >ni des Heeren wil niet af! De trouwe Heer jewege zelf uwe harten tot weldadigheid eu /orgelde het U door vermeerdering van geesteijke en stoffelijke goederen!

Namens het Bestuur, J. KUIT, Yoorzitter^

Do Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel leemt de vrijheid dringend aan te bevelen het verzamelen van giften ten behoeve van de stich,ing van een School met den Bijbel te Zwaagvesteinde. De Schoolraad is van oordeel, dat roor genoemde School met den Bijbel eone rijzondero ondersteuning dringend noodig is, uangezien de gelden in eigen kring bijeengebracht, mvoldoende zijn en hoopt, dat de giften onder len zegen des Heeren, mildrJijk zullen vloeien. Namens den Schoolraad,

Het Moderamen,

H. PIERSON. LOIiMAN. E. DERKSEN.

Ondergeteekende, geheel op de hoogte met len toestand der heidebevolking te Zwaagwestsinde, beveelt met bijzonderen aandrang de tichting eener Christelijke School bij de verr.ogende Christenen in ons Vaderland aan. Hij s van gevoelen, dat zoo ooit, dan ditmaal een >eroep op de christelijke liefde ten volle geechtvaardigd is. Wie hier helpt, steunt eene >roodnoodige, kostelijke zaak, die reeds langer lan dit mocht, is nagelatèn. De bevolking is te irm om zelve in do stichtingskosten te voorzien. 3ij wijze van uitzondering, moet thans heel het and een steentje aandragen.

G. H. WAGENAA.R, pred. te Leeuwarden.

Ook ondergeteekende kan uit volle overtuiging le stichting eener Christelijke School te Zwaagvesteindo aanbevelen. Het is daar een breed reld, waarop het soci ilisme en modernisme heerscht. Kome er de heerschappij van Christus jnder het opkomend geslacht.

T. BOS, Geref. Predikant.

Amsterdammers!

Eenig adres van Chemisch-zuivere groene en gele Zeepen is:

Firma Hartman & Coolsma,

Looiersgracht 53, Amsterdam.

Onder voortdurende controle van Dr. Hamel en Harmens.

Levering franco op aanvraag in prachtige verpakking.

Telefoonnummer 6i70, Interc.

Drinkt Fransche Crocus,

één ons voldoende voor 2V2 liter melk.

Importeurs: W. van Helden & Co,, Rotterdam. Manufacturen—Tapijten.

BEDDEN- EN MATRASSENFABRIEK. Prijscourant op aanvraag.

Atelier voor Dames-Costumes

enz. enz.

N. B ER TRAM - ASSEN.

Telephoon Interc. 35.

CRA MEE & SCHEERS

NIJMEGEN.

FABRIKANTEN VAN

MARGARINE.

Bekroond door de Geldersche Maatschappij van Landbouw.

Geregistreerd fabrieksmerk: „MELKMEID".

Alle kwaliteiten onvervalscht.

ALBERT VAN WIJHE,

voorheen H. J. VAK WIJHE & ZONES, Grutter^ „DE KORENSCHOOF",

Ganzenheuvel 50, Nijmegen,

beveelt zich beleefd aan voor levering van:

Granen, Zaden, Tarwebloem,

Veevoeder,

Grutters- en Koloniale Waren, Spek, Reuzel, Petroleum

EN AANVERWANTE ARTIKELEN.

Ziekenstraat ^ Telephoon

64-66 JfjpPfNi), looi.

STALHOUDERIJ

Jansen & Ederveen,

NIJMEGEN.

Gelieve op Firma en Adres te letten.

Amerikaansche Orgels.

LEVERING

van elk solied fabrikaat.

Bespeelde Instrumenten worden

ingeruild.

Aanbevelend,

a. schipper Wz.

ZAANDAM, Westzijde 5.

I. J, SALEMINK.

Fabriekten Magazijn van Ijzerwerken.

Kontstraat 58. — NIJMEGEN.

Vulkachels, Geëmailleerde Fornuizen, Haarden, Keukengereedschappen enz.

REPARATIE-INRICHTING

J || M / - Schilder -

i f \ij te Hees bij Nijmegen,

Zuiveraar van Gebouwen,

Gevestigd sinds 1880,

i§ alom te ontbieden. = Helder Waschgoed.=

Onschadelijke behandeling. Keurige aflevering, zoowel droog toegeslagen als opgemaakt. Specialiteit in 't opmaken en glanzen van Overhemden, Boorden en Manchetten en opmaken van Tafelgoed.

Stoomwasscherij De Lelie, Hees bij Nijmegen.

Verzending door geheel Nederland.