is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1904, no 1772, 14-12-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op weg naar Sion, zoo heet het Bijbelsch Dagboek, dat door Dr. J. H. Gunning J.Hzq. wordt geschreven, en uitgegeven bij G. J. A. Euys te Utrecht. Deze overdenkingen behoeven geen woordenrijke aanpreekerij. Met de stukjes voor meer bijzondere gelegenheden in eeu Aanhangsel zal het zijn weg wel vinden.

Het Sangir- en Talaut-comité wordt in de Lichtstralen — Uitgave van J. M. Bredóe te Botterdam — behandeld door Dr. J. J. P. Valeton, en wij twijfelen niet of velen zullen na de lezing van dat warm geschreven historisch pleidooi de ingestoken kaart invullen voor een jaarlijksche bijdrage ten behoeve van dien arbeid.

Herinneringen aan Nicolaas Beets door Dr. Johs. Dyseuinck, geïllustreerd door Henri A. Puik, is een mooi boek, dat van des schrijvers standpunt ons in woord en beeld een ruimen kijk geeft op dezen groote van de lage landen. De tentoonstelling in Pulchri Studio, begin dezes jaars gehouden, kunt ge nu nog eens rustig bezoeken, en onder leiding van den begaafden auteur, veel opmerken, waardeeren, prijzen in den man, die voor alle dingen christen was. Den uitgever B. J. Fuik te 's Gravenliago een ruim debiet, want dat is het mooi uitgevoerde boek in alle opzichten waard !

De Stadhouders van Friesland uit het

huis van Nassau, door A. A. Kleyn, geeft ons een stuk merkwaardige geschiedenis. Er zit veel studie aan vast om zoo'n beknopt en toch volledig overzicht te geven van de jaren 1584—1747. En dan laat de schrijver ons niet alleen de portretten zien van deze edelen, die met de prinsen van Oranje tot denzelfden stam en hetzelfde geslacht der zelfverloochenaar i om der provinciën wil behoorden, maar hij geeft u ook te zien den strijd dien zs streden met opoffering van goed en bloed.

De Geschiedenis der Kerk in liare grondtrekken geschetst door Budolph Sohm naar hel Duitsch bewerkt door L. H. P. A. Pauue en met een voorrede van den helaas zoo vroeg ontslapen Prof. Dr. II. G. Kleyn, ook uil gegeven bij G. P. Oallenbacli te Nijkerk, geeft ons niet alleen in haar combinatie van namen (auteur, vertaler, voorrede-schrijver en uitgever) dergenen die het samen de wereld in zonden te verstaan wat wij hier onder Kerk hebben te verstaan, maar in dez-n tweeden herzienen en belangrijk vermeerderden druk, gteft deze Duitsche rechtsgeleerde ons een duidelijke voorstelling van den gang der Kerkgeschiedenis. En dat is van belang. Bijzonderheden kunnen we overal opdoen, en op belangrijke personen en gebeurtenissen valt van zelf ieders aandacht, maar duidelijk jen zuiver getrokken lijnen, die ons de geschiedenis van hot Christendom en haar inwendige noodzakelijkheid toonen, en daarbij de kracht van het Evangelie niet wegcijferen maar tot haar recht laten komen .... die trekt Sohm.

Ik schaam mij het Evangelie van Christus niet. — Dit lieve boeksken van den grijzen cm. pred. E. Snellen, gewijd aan de nagedachtenis van Nicolaas Beets, „den begaafden

beslisten belijder des Heeren, den diepen kenner van het menschelijk hart, den warmen vriend der Heldringgestichten", verscheen bij C. H E, Breijer to Arnhem. Het svordt uitgegeven tenvoordeele van TaMtha Kumi, dat hard opschiet, velen ten zegen warde en waarvoor nog vele gaven mogen toevloeien naar den directeur Ds. H.Pierso .

Aan den Eufraat, door D. Alcock, is een boek, dat dadelijk na het verschijnen vele harten heeft veroverd en aller aandacht gespannen. Wij hebben er reeds eerder veel goeds van gezegd, en volstaan nu met aan te kondigen, dat er een tweede druk van verscheen bij G. P. CalIenbach te Nijkerk.

Paul Gerhardt, door Armin Stein, is ook een tweede druk van een levensbeschrijving, die wij van harte in veler handen wenschen. De poëzie van dezen dichterlijken zanger, hierin voorkomende, is vertaald door J. J. Deetman, en de uitgave van G. P. Callonbach (e Nijkerk.

Eenige opmerkingen, door Desideeius.— Deze brochure, uitgegeven in de kleur der hoop (nl. den [omsla»;) zag het licht nair aanleiding van Dr. Eijk Cramer's schrijven over Calvinisme, Geheel-Onthouding en Neo-Malthusianisme. Zij zag het licht bij A. Posthuma Bzn. te Hoorn, Groote Oost 59.

De Olijftak Nog een Scheurkalender? Het is waar, maar deze Kleine Vertrooster heeft reeds te ved goeds en groots uitgewerkt, dat wij Oosterbaan en Co. te Goes niet van harte zouden toe wenschen er niet één over te houden.

S.

Taa ïi.ier ©s, gizi&s exi vaa o^roral.

DE TWEE VOGELEN.

Twee vogeltjes zwierven er rondin het land, Ikheb en Ochhaddik, genoemd bij de lieden: Ikheb is zoo mak, dat hij eet uit uw hand, Maar schuw is Ochhaddiks en snel in het

vlieden.

Ikheb zij in 't eerst voor het oog niet zoo mooi, Tóch gaat hij bij al wie liet deeglijk'

waardeeren. Yoor duizend Ochhaddiks, die schittrend

van tooi,

Op daken of boomen hun lied kwinkeleeren.

Ikheb leit u daaglijks een eitje van goud In 't kooitje, tot vriendelijke woon hem

gegeven,

En toontjes, waar vredige vreugd van

houdt, —

Hij zingt ze gestaag, en vervroolijkt uw

leven.

Doch raaktet gij op een Ochhaddik belust, En drijft u de zucht om dien vluggert

te krijgen,

Vaarwel dan, genoegen! vaarwel dan uw rust! Zoolang als ge leeft, zult ge jagen en hijgen.

Met kloppenden boezem, nu ginder, dan hier, Bespeurt gij hem telkens in pronkende veder; En denkt gij ten laatste: nu grijp ik het dier, Dan wip! en wat verder, daar ziet gij het

weder.

Geloof me! wie 't ware genoegen begeert, Die zorg' zijn Ikheb in een kooiltje te sluiten ; En komt een Ochhaddik, [die loos kwinkeleert,

Hij kreune zich niet aan het foppende fluiten !

Mr. A. Bogaers.

* *

*

Abraham heeft nimmer den Heer gezien, totdat hij een vreemdeling en zwerver geworden was in de velden van Mamre, toen verscheen hem de Heer als een reizende.

In onze wanhopigste smarten maken wij de gelukkigste ervaringen. Ga naar Patmos om de openbaring te ontvangen. Alleen op de dorre, door stormen omgeven rots, verre van den tocht door de wereld, kunnen wij genoeg donkerheid vinden om een blik te werpen op het licht des hemels, zonder dat het door de schaduwen der aarde verduisterd wordt. Spurgeon. * *

*

Gelijk reeds de aardsche liefde een geliefd voorwerp gaarne aanschouwt, gedurig daaraan denkt, al zijne belangen, zelfs de kleinste behartigt en in het oog houdt, in

zijne afwezigheid verlangend en bekommerd, in zijn bijzijn en gemeenschap altijd vroolijk is en nooit zich verveelt; zoo is het ook met de ziel, die God waarachtig liefheeft. Overal en te allen tijde gedenkt zij haren Heer, en gevoelt letterlijk de waarheid van het woord: „Deze woorden zullen in uw harte zijn; en gij zult daarvan spreken als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat."

Dionysius.

* *

*

Woorden kunnen het niet uitdrukken, wat de wereld aan de smarten te danken heeft De meeste psalmen werden in een woestijn geboren. De meeste „brieven" werden in gevangenissen geschreven. De grootste gedachten en de grootste denkers gingen allen door het vuur der beproeving. De grootste dichters leerden in de smart, wat zij in gezangen onderwezen. Bunyan doorleefde zijn allegorischen „Heilige oorlog," dien hij daarna opschreef, en zijn „Christenreize'''danken

wij aan de gevangenis te Bedford-.Troost u beproefde Christen. Wanneer God bijzonder gebruik van een man maken wil, staalt hij hem in het vuur der beproeving.

Heinrich Muller,

* *

*

Al het goede moet door het gedrang.

Jung Stilling.

Ieder zijn plaats.

In een fabriek verricht niet ieder een en denzelfden arbeid of maakt de dingen geheel af, maar ieder moet de hem toegewezen arbeid verrichten, als het werk gereed zal komen. In het spoorwegwezen is er allerlei arbeid. Daar zijn niet niet alleen directeurs en inspecteurs, maar ook kashouders, portiers, machinisten, stokers, conducteurs, remmers, baanwachters, enz. Niet één kan alles doen en zijn, maar ieder moet op zijne plaats het zijne doen. Zoo is het ook met allen arbeid in het koninkrijk Gods. De Heer heeft vele arbeiders noodig en geeft ieder zijne plaats.

BRIEVENBUS

Mej. T>. B. te W. Het verheugt mij dat het vuurscherm zoo naar uw zin is. Onze meubelmaker deed z'n best, Is rekening gezonden ?

Mevr. W.—B. te V. De trapladder, die naar uw goedvinden was, bracht ons uw nieuwe bestelling waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Mevr. J. J. L. D. te S. F. rekent er op dat ge 16 Januari komt en ik dat uw man 22 Januari voor mij preekt. Is het goed?

Broeder v. G. te II. Denkt u aan onze afspraak? Wanneer?

Den Heer J. S. te A. De kalenders waren reeds verzonden, die kaartengeschiedenis is in orde, en Anton krijgt het mondorgeltje.

Den Heer J. P. de B. te V. Wij kunnen u niet helpen, maar verzekeren dat dit zeer geschikt was.

Den Heer A. J. v. W. te S. Gij zijt hartelijk welkom. Dank voor uw medewerking. Met K. gegroet.

Den Heer H. W. II. te M. Hoe gaat het u ? Met R. en H. gegroet.

Aan de Chr. Jongel. Ver. te O. B. Hartelijk dank voor uw moeite in het plaatsen van kalenders en almanakken.

Den Heer II. li. te D. U moet zich wenden tot Neerbosch' Boekhandel en eens kijken in de Mededeelingen.

Den Heer Sj. K. en vrouw te Tz. Hartelijk dank voor uw lieven brief.

jVIcdedeelingen.

De Neerbosch-cent.

Aan allen, die busjes hebben, wordt

beleefd verzocht den inhoud te zenden

in de laatste week des jaars. De stor-, tingen in 1905 vallen dus in de laalste

week van Maart, Juni, September en December. Vriendelijk verzoeken wij deze orde van zaken met ons te bewaren,

en verder breng ik u met alle weezen-

vrienden mijn beste wenschen voor een gezegend Kerstfeest en een blij einde |

des jaars.

Zondagsschoolroosters

leveren wij onmiddellijk na de bestelling, \

want er ligt een groote parlij klaar. De prijzen zijn per stuk 4 Gent; 50

stuks / 1.75: 100 stuks f 3. Men late |

( er ons niet mee zitten, want dan heb¬

ben niet alleen de jongens voor niets i

gewerkt maar het papier is ook weg.

Programma's voor de Week der Gebeden

leveren wij gaarne. Wilt u er plaats',

en uur bij gedrukt hebben, met ge-,

noegen willen wij hiermee helpen. Wij

geven den juisten tekst, gewijzigd naar.

den toestand van ons land. Prijs 20 ex.

30 Cis.; 50 ex. 50 Gts.; 100 ex. 80 Gts.;'

500 ex. f3.50; .1000 ex. f 6.£0.

Neerbosch' Scheurkalenders en almanakken.

Wie hiervan besteld heeft make zich

niet ongerust als het niet dadelijk komt. Op de binderij wordt hard gewerkt en

| Neerbosch' boekhandel verzendt dadelijk j

alles wat te verzenden is. Een ding <

begrijp ik niet: dat de Almanak voor

de Jeugd niet meer gekozen wordt als!

i prijs om op Kerstmis aan groote jongens i

en meisjes uit te doelen. Een boek van •

128 bladzijden, in rooden prachtband ,

met verguld, daarin een verjaringskalen¬

der, boeiende verhalen, keurige foto s

en allerlei prijsraadsels, waarbij zelfs

kostbare prijzen worden uitgeloofd, en ;

dat alles voor 40 cent per stuk, en voor 1

25 stuks a f 0.35 voor 50 stuks a / 0.30, voor 100 stuks a ƒ 0.25. Hetzelfde geldt

van den Weezen-almanak voor / 0.25, Wie moet er een almanak hebben? En nu kan men hierin alles vinden wat men in een almanak wil hebben, maar boven¬

dien proza en poezië van onzen voor-

£ zitter, Dr. Gunning, Ds. Moeton enz. enz. > S en prachtig geslaagde foto's van de s s Weesinrichting. Wie helpt er ons door ? c

Kerkirieuws.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te: Waterlandkerkje (Zeel.) J. G. Knottnorus, cand. — Lienden (Betuwe), W. Zijlstra te Bruchem. — Bijperkerk, H. Waardenburg te Serooskorke. — Ouderkerk a/d IJsel, W. Zijlstra te Bruchem. — Gelselaar (toez.), B. J. C. Bijnders, cand. — Wieringerwaard, J. J. van Meurs, cand.

Aangenomen naar: Jaarsveld, P. P. J. v. d. Plasscho to Hasselt. — Sappemeer, L. Meeth te Dwingeloo.

Bedankt voor : Callantsoog, H. J. Toxopeus, cand. — Velp, W. Hellemans te Maassluis. —

Oldehove, B. Buiter, cand. -—- Oudescliild op Texel, J. J. van Meurs, eand. — Lellens, J. J, H. Bange, cand. — St. Maartensdijk, D. M. Boonstra te Putten. — Goor, W. G. Planten te Groenlo. — Pingjum en Zurich, H. J. Toxopeus, cand.

Gereformeerde Kerken.

Beroepen te: Harlingen, C. Lindeboom to Bolnes. •— Opeinde, J. P. van Hulsteyn, cand.

Aangenomen naar: Hoek bij Terneuzen, H. G. de Jonge, cond. — Hylaard, Joh. Stellens, cand.

Bepankt voor: Nieuwveen en Moordrecht, Joh. Steffens, cand.

Liefdegaven.

VOOR DE WEEZEN

Goederen.

In hartelijken dank ontvangen: Burg-op-Tessel, mej. wed. J. D. 2 lappen katoen, 2 lappen stof en gebr. postzegels. — Sexbierum, mej. A. G. gebr. postzegels.—Vlaardingen, fam. E. een doos met gedragen hoeden.

— lJmuiden, S. en VV. N. geb. P. eu dochter 1 jas, 2 boekbinderskielen, 3 pr. gr. jongenskousen, 1 manteltje, 5 fronts met boorden en 1 zak mot gebr. postzegels. — Hoorn, mevr. J. J. d. L. geb. O. voor 't Kerstfeest 4 pr. kousen, 3 mutsen, 2 dassen en 41 el katoen voor jurkjes.

— Gorinchem, W. v. O. een mand mot spoelgoed voor do kinderen — IJselstein, door mej. G. C. v.. G. jonged.-vereen. «Arbeid Adelt" 6 wit keper meisjesbroekjes, 12 ongebl katoenen sloopen, 6 flanellen jurkjes, 2 do. rokjes, 3 kat. jurkjes, 6 bonte schortjes, 5 kat. jongensblouses,

5 ongebl. kat. jongenshemden, 3 pr. zw. wollen kousen, 1 wit zakje, 1 pr. wollen mofjes door Hendrika v. G., 1 partij gedragen kousen en mutsjes, 6 wollen baretjes, 2 rollen lint en 1 stuk fluweel; van de naaischool der Louise stichting

6 sloopen en 6 keper broekjes. — Schiedam, door mej. C. 't II. geb. B. van den dameskrans w't Mosterdzaa Ije" 4 2 kussensloopen, 19 lakens, 16 jongensbroeken, 12 meisjeshemden, 3 dekens, 1 molton deken, 6 boteihamzakjes en 6 jongenshemden. — Neerbosch, van den Dorkas-krans

17 groote jongenshemden, 48 id. broeken, 11 pr. kousen, 81 roode zakdoekon en 38 petten.

— Nijmegen, van M. 12 paraplu's.

Giften.

In hartelijken dr.nk ontvangen:

Barneveld, mevr. wed.S. f10. — Ommen, fr. O. N. M. f 2 voor 't Kerstfeest. — Utrecht, mej. M. v. d. M. 20 Cts. bij betaling. — Wichen, door ds. S. van mej. J. d. G. voor 't lezen van //Het Oosten" fl. — Schiedam, door mej. wed. C. 't H. geb. B. van den dameskrans ;,'t Mosterzaadje" f5.— Zuid-Schalkwijk, K. S. f2.50.— IJzendijke, J. V. f 2 kerstgave en van J. G f 1 voor 't lezen van //liet Oosten". — Utrecht, A. v. li. f 1 op den jaardag van B. Y. — Nieuwvliet, M. I). f 1.75. — Kralingscheveer, door T. S. van N. N. 20 Cts. — Van mej. A. N. te A. f50. — Den Haag, mr. P. graaf v. B. f 25. — Utrecht, J. M. K. f 10. — Sommelsdijk, mevr. K. geb. D. f 10, jaarL gave. — Wageningen, S. f 1.50 id. — Weesp, K. W. f2.50 id. — Amsterdam, J. L. T. B. f 5 voor 't Kerstfeest. — Amsterdam, W. f 15 id. — Groningen, mevr. wed. L. W. d. B. geb. T. 85 Cts. bij betaling.

— Groede, M. B. f 1 voor 't Kerstfeest. — Zeist, mevr. N. geb. I. f 10. — Westerlee, E. H. P. f 12. — 's Gravenhage, mevr. wed. G. V. geb. A. M. S. f 10, kerstgave. — Gorinchem, W. v. 0. f2.50. — Zeist, mevr. D. K. f2.50, kerstgave.

— 's Gravenhage, door mej C. A. W. geb. B. uit de busjes van: mej. M. B. fl; mej. C. A. W. fl.04B; mej. wed. M. B. f2.50; mej. A. v. cl. L. f 1.25; B. K. f 1.03; M A. Zw. f 6.62B. — Nijmegen—Neerbosch, door P. J. M. uit de collecte voor de Scholen met den Bijbel f 2 7.— Oudwoude, ds. J. P. f 25, kerstgave. — Nijmegen, 11. J. K. f10 voor den kerstboom. — Hilversum, mevr. H. geb. D. f 12.50, kerstgave.

— Geuemuiden, J. P. f 4. — Nijehaske, door G.

0. f2.50. — Zeist, mevr. D. K. f2.50, kerslgave.

— 's Gravenhage, door mej C. A. W. geb. B. uit de busjes van: mej. M. B. fl; mej. C. A. W. fl.04B; mej. wed. M. B. f2.50; mej. A. v. d. L. f 1.25; B. K. f 1.03; M A. Zw. f6.62B. — Nijmegen—Neerbosch, door P. J. M. uit de eollecle voor de Scholen met den Bijbel f 2 7.— Oudwoude, ds. J. P. f 25, kerstgave. — Nijmegen, 11. J. K. f10 voor den kerstboom. — Hilversum, mevr. H. geb. D. f 12.50, kerstgave.

— Geuemuiden, J. P. f 4. — Nijehaske, door G. M. B. van A. W. P. 15 Cts. bij betaling. — Junction-City, mej. P. D. V. f 5.30 id. — N. N. te N. f 5.

Neerbosch-Cent.

In hartelijken dank ontvangen:

Ams'erdam, door J. H. I. fl.13 opbrengst der contributie-avonden van do Chr. Werklieden^ereen. //Maarten Luther".— West-Terschelling, door Ds. G. V. uit Johanna's busje f2. — Amersfoort, mevr. H. B. f3, waaronder extragift van mej. H. K. te A.

Nationale Collecte.

In hartelijken dank ontvangen:

Den Haag. door D. W. f 2.50 van mej. A. M. B. — Gorinchem, W. v. O. f2.50.

Advertentiën

Aan de Weesinrichting te Necrbosch kan als medearbeidster GEPLAATST worden een geloovige en beschaafde

JUFFROUW.

Brieven franco aan ondergeteekende.

J. SCHRIJVER,

Predikant-Directeur.

Mevrouw Ds. HOEK, 121 Paleizenstraat, Brussel, vraagt nu of later een

flinke DIENSTBODE,

v. g. g. v. Loon naar bekwaamheid, van f 10—12 per maand.

Br. fr. (10 Ct.) aan bovenstaand adres.

' » • o ,v' »■««-'

meente eenige Scheurkalenders, Boeken of Boekjes en Traktaten? Gij zult er mij zeer mede verblijden en der gemeente Bonrtange tot zegen zijn.

Uw Dw. Dr. W. WESSELDIJK, Ned. llerv. Pred.

Bonrtange, December 1904.

Zoudagsschoul te APPELSCHA.

Waar het Kerstfeest weer aanstaande is, komt de Zondagsschool vereeniging te Jppelsclia ook dit jaar den christenen in den lande dringend vragen, och, denk bij het naderend Kerstfeest ook weer aan de 225, meest alle zeer arme kinderen, die onze Zondagsscholen bezoeken. Namens de Zondagsschoolver.

Ds. A. DE VBIES, Voorzitter.

SCHUREGfA (Schoterland).

Met aarzeling doen we door dezen een beroep op uw bereidwilligheid, om een gave te zonden voor de Kerstfeestviering van do bijna allen arme kinderen der Zondagsscholen te Schurega; met aarzeling, ziende op do vele andere derg lijke aanvragen. Maar toch ook met vrijmoedigheid, wijl steun hier zoo beslist noodig is, broodnoodig. Ja meer noodig dan brood, want deze kleinen uit hutton en woningen van armoede moeten toch ook ééns in hetj ar iets feestelijks hebben ; en bovenal: moeten toch de geboorte van don Heiland ook feestelijk en blijde kunnen vieren. En zonder giften van buiten kan dit onmogelijk.

Min of moer bemiddelden : gaf God uw geld U niet, om er ook mee to kunnen we.dot n, ja zoodoendt ook mee te kunnen evangeliseereu ?

De giften worden in dit blad verantwoord en kunnen gezonden worden aan de leiders: J. KALSBEICK to Schurega, en S. PEKRPBOOM te Oudehorne, of aan ondergeteekende,

D. VAN LONKHÜIJZEN, Ilero. Pred. van Uoornsterzwaag en Jubbega—Schurega.

Tegen 1 Februari of vroeger wordt te Driebergen gevraagd een eenvoudige

Keuken-Werkmeid

(P. G), v. g. g. v. die smakelijk kan koken en netjes huiswerk verrichten kan.

Br. fr. letters Y. R. aan BRUGSMA's Boekh. Utrecht.

Voor eene Dienstbode, 29 jaar, wat zwak van hoofd, wordt

PLAATSING GEZOCHT

in een rustige omgeving, des noods zonder salaris. Zij is zacht van aard en bekwaam voor naaien, wascli enz.

Franco brieven onder letter B aan Neerbosch' Boekhandel te Neerbosch.

W AANGEBODEN:

Een Pianino,

zwarte kast, verg. lustres, 7 Ocaaf, f 95. Voorts: eenige Fransche en Amerik. ORGELS,

in prijzen van f 50 tot f 150.

A. Schipper Wz. Zaandam, Westzijde 5.

Prima Natuurboter.

Negen Pond fr. p, post f (> 30,

Zware versche EIEREN, 50 st. fr. / 4.25.

fieen betaling voor u Let gezondene goedgekenrd hebt. Hellendoorn. A BOOM.

Firma Wed. Joh. Rups & Zoon,

Confiseurs-Cuisiniers, Nijmegen,

beveelt zich beleefd aan.

Manufacturen—Tapijten.

BEDDEN- EN MATRASSENFABRIEK. Prijscourant op aanvraag.

Atelier voor Dames-Costumes

enz. enz.

N. BERT R AM - ASSEN.

Telephoon Interc. 35.

I. J. saleminkT"

Fabriek en Magazijn van Ijzerwerken.

Houtstraat 58. — NIJMEGEN.

Vulkachels, Geëmailleerde Fornuizen, Baarden, Keukengereedschappen enz.

REPARATIE-INRICHTING

I. J. SALEMINK.

Fabriek en Magazijn van Ijzerwerken.

Houtstraat 58. — NIJMEGEN.

Wio 7Aiiflt 111 ii VOO!* lliniiP. nnnp a-Om

St. Anna-Parochie.

Het Kerstfeest lieeft aan oud en jong iets to brengen — maar liet zijn toch meest kinderharten, die met verlangen er naar uilzien. Wel te begrijpen. Het is immers het feest van 't Christuskindje, en dus ook huil feest!

//Ik zou wel willen, dat het altijd Kerstfeest was," zeide mij rens een meisje. Dat was niet te verwonderen, want ik wist, dat het in haar ouderlijk huis dikwijls donker en 1< oud was. En dit geldt van het meerendeel mijner Zondagsschoolkinderen — de meesten zijn uit behoeftige gezinnen.

Spoedig zal het weer Kerstfeest zijn — en er is zooveel voor noodig. Daarom wend ik mij tot allen, die de zaak des Heeren liefhebben met do bode: help mij en stel mij in staat met 106 kinderen een blij Kerstfeest te vieren! Alle giften worden in dit blad verantwoord.

C. E. P. DE VRIES,

Predt. Ned. Herv. Gom. te St. Anna-Parochie.

St. Jacobi-Parochie.

Wie stelt de kinderen der Chr. School en der Zondagsschool te St. Jacobi-Parochie, ruim 70 in getal, in staat, een aangenaam Kerstfeest to vieren ?

Giften worden gaarne in ontvangst genomen door Ds.. C. J. VEENHUIJSEN, Ned. Herv. Pred. te Minnertsga, alsmede door

J. KUIPER,

Hoofd der Chr. School.

ZWINDERSCHEVELD.

Mede-Christenen !

Ondergeteekende roept door dezen wederom vriendelijk uw hulp in voor de vierimr van ons Kerstfeest. Wij verwachten, om Christus wil, evenals and re jaren Uw steun to zullen genieten. 80 kinderen kunt U verblijden of teleurstellen. Hoogachtend Uw Uw. Dn. W. DIJKSMA, Evangelist Godsd. Onderw. Zwinderscheveld (bestelling Holt. Veld).

Sigaren.

H. J. W. ROMENY, Sigarenhandelaar te Enschedé, maakt Heeren liookers attent, dat door hem bij minstens 200 stuks franco wordt geleverd door het gelieele land.

Ongeveer 300 merken in verschillende prijzen, waaronder

geïmporteerde Manilla's

en Havanna's

z^jn aanwezig.

Bij bestelling gelieve men s. v. p. vooral zooveel mogelijk eene beschrijving van verlangden smaak en model te geven.

N.B. Sigaren, welke niet bevallen, kunnen geruild worden.

ANSICHT-,

Felicitatie- en nieuwjaarskaarten.

RUIME KEUZE. H. VERHOOG,

Grossier B 63 en 64, HALFWEG.

DflT* Vraag monsters per postwissel. "Wi

Verschenen bij H. B. BK EI JE K> &

ZOON, Arnhem :

MET GOS DOOR IET LEVEN.

Dagboekje aan jonge menschen opgedragen DOOR

J. E SCHRÖDÜR,

Predikant te Arnhem-

Gecartonneerd f 1.50; Geb. in linnen f 1.90; Geb. in leer, slappe band, f2 50.

Zooeven verscheen bij p]GELING's BOEKHANDEL te Amsterdam:

Blijde Klanken.

Oorspronkelijke liederen, 4-stemmig, voor Zondagsschool, Christelijke school en Huisgezin

DOOR

S ABRAMSZ,

Hoofd eener Christelijke Bewaarschool te Amsterdam.

Prijs 90 cent, gecart. f 1.10, gebonden in linnen band f 1.40.

Prijs 25 ex. a 75 Ct., 50 ex iï GO Ct. en 100 ex. a 45 Ct. ingenaaid.

Voor gebruik der leerlingen is deze bundel ook zonder muziek verkrijgbaar.

Prijs 20 Ct., 25 ex. a 18 Ct., 50 ex. a 16 Ct., en 100 ex. a 15 Ct. per stuk.