is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1906, no 1863, 12-09-1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de meisjes die hier bij ons in huis gediend hebben, kregen er allen een, hetgeen ze dan zelf in verdienden door het verval. Ik vertel dat zoo om andere dames op te wekken, dat voorbeeld te volgen.

De draaiende boekentafel

§ brachten wij langen tijd niet ter sprake.

Zie deze afbeelding nu eens aan..

Is die niet mooi? Is die niet doelmatig? Wij hebben er verscheidene geleverd, en ik kan mij begrijpen dat iemand zoo'n geschiedenis begeert. Wat een gemak bij de schrijftafel en wat kan er veel opgeladen worden. En dan voor f25 drie en voor f30 vier hoog. Voor de studeerkamer en voor het kantoor is het een begeerlijk meubelstuk. Wij hebben er nog één staan.

Van geschenken gesproken.

In ons magazijn staan vier gemakkelijke stoelen. Drie heerenstoelen waarvan één met leer bekleed, dus voor een huiskamer uitstekend geschikt, van f 32 gulden, en twee met gebloemd trijp gestoffeerd, mooie stoelen van 35 en 37 gulden. Dan staat er nog een dames-salonstoeltje, zeer elegant en bekleed uit den groene, van f 24. Natuurlijk zal er niemand zijn die ons schrijft: stuur mij dat viertal maar, doch als er nu vier zijn die er ieder een van kunnen gebruiken, dan zijn wij daar ook zeer mee ingenomen.

Voor de levering van huishoudelijke artikelen

aan bazaars houden wij ons bij voortduring zeer aanbevolen. Wij komen nu weer in den tijd van de bazaars Welnu

als men ons bestelt voor zooveel of

? zooveel geld huishoudelijke artikelen 5

> ergens heen te zenden, dan hebben <

s wij daar niet het minste bezwaar in, <

Ê en zeggen gaarne dat wij zoo'n manier S

; van helpen sterk aanbevelen, want zoo \

s worden twee partijen tegelijk gebaat. 5

j/ <K"

?aa e» gizx&s oxx m OTreiraJ.»

ONMACHT.

Gelijk een duif ontglipt aan 't net,

Zich op een lijmstang nederzet,

En als zij dan den leem beseft Zicli daad'lijk wel ter vlucht verheft, Maar aan de voeten vastgekleefd Vergeefs met hals en wieken streeft. Zij roert de slagpen, zweeft de lucht, Zet borst en adem uit en zucht, En trekt en rekt uit al haar macht,

Maar spilt haar overspannen kracht, Tot ze, afgeworsteld en verstijfd,

Aan 't doodlijk twijgjen hangen blijft.

Zoo is de neergeslagen ziel Die eens in 's werelds strikken viel, 't Verzoeken doorstond van den lust, En dan op eigen kracht gerust,

Zich moedig op betoonde deugd, In opgevatten waan verheugt.

Verheffen wil ze zich voortaan, En tracht de wieken uit te slaan,

Maar neen, der zelfheid vastgekleefd, Is 't vruchtloos wat zij woelt en streeft; Haar ijdel pogen mat haar af, En wanhoop staat bij 't gapend graf.

O God, o Heiland! o zie neer!

Bevrijd ons van de valsche leer,

Die 't oog op zeedlijkheid gericht,

Zich toejuicht om betrachten plicht, Zijne eigene onmacht niet gevoelt,

Om eer of zelfvoldoening woelt, Van eigen wil of eigen kracht Onzondig doen of pogen wacht,

Zijn gansch bedrijf niet doemenswaard, Niet vloekbaar voor zichzelf verklaart, Maar, met de logen in 't gemoed Een aanspraak op verdienste voedt.

Wij, neen, we erkennen met het hart, In 't diepst gevoel der zondesmart Ons zelf en elke wil en daad Bezoedeld, ja, in oorsprong kwaad.

Gij, reinig ons in hart en zin,

Stort ons den Geest der waarheid in, En heilig dien Gij riept en trekt, Hoe diep met zonden overdekt, Als wien Ge uit vrijmacht van gena 't Verlossingsbloed op Golgotha Ter zielsverzoening vloeien deedt,

Voor die zich 't meest onwaardig weet.

Mr. W. Bilderdyk.

Ik zal, ik wil, ik moet! — Dat ik Verneemt men ieder oogenblik, De duivel haal' dat trotsche woord! Bij hem is 't, dat het thuis behoort.

W. Bilderdyk.

VERSCHEIDENHEID.

—-

DE LAATSTE LUCIFER.

Het was, zoo verhaalt een spoorwegbeambte in den kring van een gezelschap, een ontzettend koude en stormachtige winteravond. Na tien uur liep ik, mijn lange overjas tot onder de kin dichtgeknoopt en een lantaarn in de hand genomen hebbende, met langzame schreden tusschen de rails op de brug voort en liet het licht op de spoorbaan vallen, om na te zien of de verbindingsschroeven wel stevig vast zaten en of verder alles in orde was. De storm woedde zóó hevig, dat ik mij op de onbeschutte brug bijna niet staande kon houden.

Zoo naderde ik het einde der brug, toen ik plotseling een uiterst gevaarvolle breuk ontdekte; door de felle koude was de rail gesprongen en dit gedeelte van den weg onberijdbaar geworden!

Ik werd overweldigd door een onuitsprekelijken angst. Ik kon de brug niet herstellen, daarvoor was een nieuwe rail noodig.

Ik keek op mijn horloge, binnen vijftien minuten 7nii de trein weer hier ziin. In

weerwil van de koude, parelde het angstzweet op mijn voorhoofd ....

Er was geen minuut te verliezen. De trein moest door den tunnel komen. Ik snelde dus derwaarts, om aan het einde van dien doorgang door heen en weer zwaaien van mijn lantaarn, den naderenden trein te waarschuwen. Maar eensklaps dicht bij de opening van den tunnel, overviel mij zulk een geweldige rukwind, dat ik onwillekeurig op zijde tuimelde, en de lantaarn tegen den muur aansloeg. Het glas viel rinkelend aan stukken, en - het licht ging uit!

q \n'if minuten mnpsf He trein

I^UUIL.11 Vl^JL tv vlJl

komen en waarschuwde ik niet, dan was

hij verloren.

Ik riep uit het diepst mijner ziel tot God

om hulp ontferming en redding

Met koortsachtige haast doorzocht ik mijne zakken en vond daarin eene oude courant, benevens een lucifersdoosje met één enkelen lucifer.

Een dof gerommel begeleidde het loeien van den storm. De sneltrein was in aantocht! RppHc irerfnnnden zirh He fonkelende oosren

der locomotief; het snuiven en dreunen der machine kon ik duidelijk hooren! Thans knielde ik naast de rails neder, smeekte in een vurig gebed den Heer om zijnen zegen op mijne pogingen, trok — met mijn courant in de linker — en mijn éénigen lucifer in de rechterhand — mijn overjas ter beschutting om mij heen en streek in het uiterst oogenblik het lucifertje af

Het bleef branden, — ik kon de courant aansteken! Ik zwaaide het vlammende papier in het gezicht van den naderenden sneltrein heen en weder.

Weinige seconden later snorden de wagens mij in volle vaart voorbij. Doch, God

zij dank! de machinist naa net teeken opgemerkt. Er weerklonk een schril gefluit; de remschoenen knarsten tegen de wielen. Daarna hoorde ik niets meer, ik stortte iiitrreniit nupr en verloor mijn bewustziin.

ö r ^ - ^ j

Tnpn ik weer biikwam, las ik in een

spoorwagen, terwijl een conducteur het

schijnsel van zijn lantaarntje op mijn gelaat liet vallen. Nadat ik mii had ongericht.

drukte men mij van alle kanten dankbaar

de hand. De sneltrein reed terug naar het nnacf-hiiyiinde station, vanwaar terstond werk¬

lieden gezonden werden, die de gebroken

rail herstelden.

Twee herinneringen aan dien vreeselijken nacht heb ik overgehouden. Mijn haar was vroeger donkerblond, in dien éénen nacht was het sneeuwwit geworden. En de directie onzer maatschappij schonk mij uit erkenteliil-heirl vonr miin trouwe diensten een

prachtig, zwaar gouden horloge met fraaien ketting.

Maar wat zouden mijn ijver en trouw gebaat hebben, als God het ongeluk niet

verhoed had i Hem zij ae aanK en ae eere,

in eeuwigheid!

EEN „KERKHOED."

In een hoedenmagazijn in een groote stad

kwam op zekeren dag een aame vrij opge¬

wonden binnenloopen: zij wenschte dat haar hoed anders zou worden opgemaakt. Zij beweerde dat het hoofddeksel aan den verkeerden kant was opgemaakt.

„Maar," zei de winkeljuffrouw, „de garneering zit aan de linkerzijde. Daar hoort ze te zitten."

„Het kan me niet schelen waar ze hoort, voor of achter, links of rechts, ze moet aan de kerkzijde gebracht worden."

„De kerkzijde?" vroeg de winkeljuffrouw verbaasd.

„Ja, aan de kerkzijde. Ik zit bij den muur in de kerk, en ik heb geen plan al die garneering tegen den muur te laten prijken. Ik wil ze aan den anderen kant hebben, zoodat alle menschen in de kerk ze kunnen zien."

De garneering werd stipt aan de „kerkzijde" van den hoed gebracht.

Men zegt, dat de dame nog leeft!

EERLIJKHEID.

De dichter Petrarca, gest. 1374, werd eens met vele andere personen opgeroepen nm een eed af te leeeren. De rechter nam

allen den eed af op de gebruikelijke wijze. Toen echter de beurt aan den dichter was gekomen, nam hij diens getuigenis aan, zonder hem te laten zweren, zeggende: „Wat u betreft, Petrarca, uw woord is voldoende."

Hertog George van Saksen trachtte eens een zijner hovelingen over te halen om meer te drinken dan goed was. Deze echter weigerde beslist, en toen nu de hertog altijd maar aanhield, sprak de hoveling: „Al stonden er ook drie hertogen tegenover mij, die mij wilden dwingen om veel te drinken, dan zou ik hun toch niet ter wille zijn. Want is het tot menschen of tot beesten gezegd: „Wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is?"

ELKAAR HERKENNEN.

Er was gepreekt over het weder herkennen van de Christenen onderling in den hemel. Thuis gekomen, maakte een eenvoudige kerkganger de opmerking: „Ikhoop, dat onze dominee de volgende week ook eens spreken zal over het herkennen van de Christenen op aarde. Sedert zes jaar ga ik hier ter kerk, maar buiten, na afloop van de godsdienstoefening, heeft niemand mij nog herkend."

Advertentie-orders voor „HET IPiF OOSTEN" gelieve men steeds te adressecren aan Neerbosch' Boekhandel te Neerbosch.

Advertentiën.

CHRIST. PENSION,

EISENACH - Barfiisserstr. 24.

Heerlijke, gezonde ligging, niet ver van de „Wartburg".

Vriendelijke kamers, goede Hollandsche tafel. Baden in huis.

Matige prijzen.

Ii. KEMPERS.

Ter overname aangeboden:

een Pianino voor f 275.—.

Desverkiezend wordt ingeruild

een Amerik. Orgel

Nadere inlichtingen bij A- SCHIPPER Wzn. te Zaandam, Westzijde 5.

Prima Natuurboter.

Negen Pond fr. p. post f G.075.

Zware versche EIEREN, 50 st. fr. / 2.50.

Geen betaling voor n het gezondene goedgekeurd liebt Hellendoorn. A. BOOM

Firma Wed. Joh. Rups & Zoon,

Confiseurs-Cuisiniers, Nijmegen,

BEVEELT ZICH BELEEFD AAN.

S5SS

I ons voldoende voor 2 Va liter warme melk.

ALOM VERKRIJGBAAR.

Importeurs W. VAN HELDEN & Co.,

ROTTERDAM.

Waarom zult n raden!

Zoo goedkoop, wel zeer duidelijk, rechtstreeks van de Winselmann Naaimachinefabriek, geen tusschenpersonen en een vreeselijke groote omzet, daarom 1000 gulden belooning, wie hiertegen concurreert.

Voor f /een hagel-splinternieuwe, hoogarm

Handnaaimachine,

met alle apparaten en 8 jaar schriftelijke garantie, bij

W. VERMEULEN, Hoogstraat 78, Rotterdam.

Amsterdam, 's-Gravenhage, Dordrecht, Culemborg, Tiel en Gouda.

I Heeren Rookers! 1

Wilt U een heerlijke pijp tabak |f< H rooken ? ®

►J Neemt dan eens de proef met de ||j

| P0RT0RIC0 TABAK, I

|| in de prijs van p

^ f 0.50, f 0.60. f 0.80. f I.—, f 1.50 jfj

per Va Kilo, 11

3§ in krul of grove snede, van pj

9 H. J. W. ROMENY, Enschedé. 1

Vereeniging tot uitbreiding van het Evangelie in Egypte.

Ia hartelijken dank ontvangen van 1—31 Augustus 1906.

Nijkerk, Ds. F. F. v. d. U., deel Pinkstercoll. en van do plaatselijke vereeniging f 9.15.

— Tiel, F. v. K., namons de plaatselijke Evangelisatie f5. — Hilversum, Mej. T. Jï. f 5. — Leiden, O. M. f 2.20. — Gouda, P. v. d. S., namens diversen f 9.02. — Eikerzee, Ds. W. R., deel eoll. op 29/7/'06 f L125. — 's Gravenhage,

A. P. O., onder La. Y. f5. — Uitdarn, J. P., coll. in de kerk f 4.25. — Enschede, H. J. v. 't K., namens afd. Zendingsvereeniging f 5.

— Woudenberg, Ds. B. K., voor 't llapport en voor de Egypte-Zending f 5.25. — Weldam, Evangelist G. O. f 0.25. — KL, een gift van C. & L. f 10. — Vrouwen-Parochie, Va coll. namens Kerkeraad f6. — Amsterdam, Kerkeraad Ned. Herv. Gem., deel Pinkstercoll. f 97.bO.— Tienhoven, G. A. B. F., uit 't busje f 5. — Dopok, van den Zendeling K. W. f5. — Amsterdam, J. 11. H., namens zendingsafd. Christ. Jongelmgsvereen. //Excelsior", van iemand die onbekend wil blijven f 111.70.

Door bemiddeling van den Oud-Zendeling 1. H. Spillenaar.

Dinxperloo, Ds. K., deel Pinkstercoll. f 11.18.

— Delft, van de Hulp-Zendingsvereen. f 10. — Amsterdam, uit bet busje van de familie W. f3.12. — Baambrugge, coll- i» de Herv. Kerk f 8.42 ; vergoeding reiskosten f 1 ; van Ds. C A. v. d. A. f 2,50. — Utrecht, door Zuster Spillenaar van de 1 lalve-Stuivers-vereen., van Sept,. 1905 tot Aug. 1906 f 28.60.

Voor den Bouw van een Kerk te Calioub.

Amsterdam, een jaar interest N. W. S. f25.

Tot instandhouding van het Weeshuis te Calioub:

Hilversum, Mej. T. E. f2. — Wamel, Mej. J. H. S, namens N. N. f !. — Waarlenburg, Mej. O. K., namens Meisjesvereen. f 3.50. — De Bilt, Mevr. v. E., door bemiddeling van Mej.

B. E. B. als nagekomen gift voor de sprei f 10.

H. J. DE JONG SCHOUWENBURG, Amsterdam, Keizersgracht 583.

Evangelisatie en Clr. Scholen te Hoorn.

In hartelijken dank ontvangen in de maand Augustus, van: Mej: L. G. te H. f 2.50. — Jkvr. A. v. E. te G. f 2.50. —

C. en L. te K. f 10. — G. J te M. f 2.50. _ Ds. E. B. C. te S. f 1. — Ds. D. te B. f 1. — Door br. Posthuma werden de onderstaande giften verzameld. Van Mej. de Wed. K. te B. f 2.50. — Mej. de Wed. N. te B. f 1. — Ds. V. te St P. f 5. — N. N. te B. bij B. f 25 — Uit de Zendingsbus te Nijland f8. — Uit de Zendingsbus te Hommerts f 10. — Collecte te Abbega in de Ned. Herv. Kerk f 13.315. — Collecte te Woudsend in de Ned. Herv. Kerk f 24 615. — Dames Z. te D. f 15.

Het zal ons tot groote dankbaarheid stemmen als wij deze maand vele gaven mogen ontvangen voor het werk des Heeren te Hoorn. Wij gebruiken geen collectant en onze advertentie wordt slechts éénmaal in de maand geplaatst.

J. DE LANGE, Penningm. Hoorn, Turfhaven.

Neerbosch. — Snelpersdruk der Weeainriohting.