is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1907, no 1890, 20-03-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Culenborg moest uitvallen. Verschillende omstandigheden werkten samen om dit besluit te nemen. De vrienden daar zijn bereid te helpen, maar als ziekte, zwakte, teleurstelling en zorg spreken, waarschuwend spreken, is het goed daar ernstig naar te luisteren. Wij roepen dus aan de

vrienden daar, toe: tot later! En aan de vrienden in en om de plaatsen, waar wij komen zullen, vragen wij beleefd ons hun

steun te verleenen. Door samenwerking kan

er veei 101 stana Komen, zelts-in korten tijd. Daar dachten wij ook aan bij het zien van de groote en mooi afgewerkte verzameling goederen uit Bodegraven die

verleden week reeds m Het Oosten vermeld stond. Deze krans, pas opgericht, toont groote levensvatbaarheid te hebben en dat nu weêr gevraagd werd, waar mijne vrouw een volgend jaar hel meest meê geholpen zou zijn, was bijzonder welkom. IJselstein, dit kunt u ook in het nummer van verleden week lezen, zond ons een groote partij hoofddeksels. En wat kwam er deze week weêr in ! Voor alles zeggen wij de milde geefsters hartelijk dank. Voor alles, dus ook voor de giften en gaven, waarmeê wij tegen het emde van het boekjaar zeer content zijn. Wij hopen hartelijk weêr zonder tekort te sluiten, gelijk de vorige jaren, want na een jaar van zorgen tot de ontdekking te komen, dat er toch nog te weinig inkwam, dat is allertreurigst. Wij gelooven niet, dat dit gebeuren zal, maar het is mogelijk. In ieder geval hebben de rijke gaven uit de stad der verrassingen ons al weêr een aardig schopje vooruit gegeven.

De zieken bezorgen ons op het oogenblik geen vrees. Wel ging een onzer jongens, Jacobus Huisman, ons Vrijdagmorgen verlaten, maar dat was om als tuinman in het vervolg zijn eigen kost te verdienen. ■God zegene hem. Eén ding hoop ik hartelijk, heb ik tegen Koop gezegd, dat het je goed gaat in de wereld en dat je mij nog eens zult melden een oprechte belijdenis des geloofs gedaan te hebben. Daar was hij hier niet aan toe gekomen. Waarom niet ? Ik weet het niet. Koop was stil maar waar. Was hij misschien een kind der onverschilligheid? Neen. Wat dan? Och, hij weet het beter dan wij waarom het zoover niet kwam. Maar dit staat vast dat de gedragslijst van dezen jonkman er best uitzag, en zijn baas hier hem prees als ■een ijverigen jongen, die zich niet geoefend had in het niets-doen oftewel dagdieven. Maar al kwam hij er hier niet toe, daarmee is nog volstrekt niet gezegd dat hij er daar ook niet toe komen zal. Ik ontving pas nog een brief van een onzer kinderen, die eveneens was heengegaan, maar die mij even meedeelde dat hij reeds aangenomen was en zeer spoedig bevestigd werd. Dat schrijven was mij aangenaam. Ik begreep het en zeg dien jongen man dat hij er mijn ziel meê verkwikt heeft. Het was een dood eenvoudig briefje, zonder de strikken en linten van mnoi nf vrnnm

doenerij, maar er sprak hartelijkheid uit: de hartelijkheid om mij dat eens even te vertellen. Neen, wij kunnen onze kinderen het hart niet veranderen, maar daarom trekken wij het ons wel aan als wij hooren van een jongen, een fatsoenlijken jongen, dat hij nooit ter kerke gaat en geen catechisatie bezoekt. Dat valt ons bitter tegen want die jongen is eigenlijk te flink om straks heelemaal mee te doen met de ongodisten en zich heelemaal voor te laten lichten door degenen, die de hemellampen uitblazen. Ik heb diep medelijden met dezulken, want het zich losmaken van God heeft verschrikkelijke gevolgen, vooral voor onze kinderen, want

Geen armer wees op aarde zwerft,

Dan die der weezen Vader derft.

Maar laat ons hier een punt bij zetten. Hel gemeenschappelijk gebed in onzen dankstond, op Zaterdagavond, voor de oud-weezen, zal blijven ook al gaan er willens en wetens den weg ten verderve uit. Doch wij hadden het zoo even over onze zieken. Die maken het tamelijk wel. Er zijn geen ernstige patienten ; ik zag pas een kleermakertje, die pijn in het hoofd had van inspanning. De kleine Krijna wordt er niet dikker op en Isaac was de laatste dagen niet zoo goed als een tijd lang. De oude Maartje gaat langzaam achteruit, en zal naar onze berekening wel niet meer op haar zetel in den kelder komen. Zij weet echter dat er in het Vaderhuis op haar gerekend wordt, en dat doet haar geduldig wachten en vertrouwend zeggen: Vader maakt het goed met mij!

En wat zal het nu deze dagen zijn? Waarvan zullen we a.s. week hebben te kronieken ? Ziet geachte vrienden wij be¬

velen ons in uw voorbede aan, want de

schuilplaats des Allerhoogsten is toch maar

ae oesie.

Juist hadden wij dit geschreven of daar

bereikt ons de treurige tijding dat een onzer

uuuweezen en een oude weezenvriend zijn heengegaan naar het land der ruste. Lubbert List, geboren te Steenwiik 22 Aumistns

1883, en die na een veertienjarig verblijf

auner, uen toeten Augustus 1'J04 naar

Havelte vertrok als schoenmaker, is den 11 den Maart aldaar in de hope des eeuwigen levens ontslapen. Jezus was zijn Zaligmaker. En tegelijk kwam het bericht dat te btrecht de Heer H. J. Hoogeveen naar het Vaderhuis is opgeroepen. Dat deze broeder als bestuurder veel heeft gedaan voor Neerbosch zullen de oudere weezenvrienden zich nog best herinneren en wij zien het nog iederen dag, want het Nieuwe Plan, één onzer weeshuizen, p-p-

bouwd in 1879 draagt in marmer gebeiteld, meê den naam van dezen trouwen vriend der weezen en veriatenen. De Heer geve troost en kracht aan de weduwe van dezen ouden broeder en aan de familie van onzen jeugdigen vriend.

S.

rtiiiiiHiJaiiri

— De Bond van Ckr. Zangvereenigingen in Nederland zal op 1 en 2 April te Zwolle zijn algemeene vergadering houden. Na afloop van den gemeenschappelijken maaltijd zullen de vereenigde koren //Hallelujah" en nlmmanuel" onder leiding van hunne directeuren de heeren J. U v. Apeldoorn en Ph. Zalsman eene uil¬

voering geven. (Jok wordt aan deze vergadering verbonden een kooroefenin^ ten dienste van

directeuren en onder leiding van den heer J. H.

Spaanderman te Gouda.

— We ontvingen Het Geïllustreerd Zendingsblad van Jan., Febr., Maart 1907, het bekende orgaan van het Java-Comilé. Het is ons niet mogelijk iets over te nemen van de uitvoerige mededeelingon der broeders zendelingen over hun arbeid, hoe belangrijk die ook zijn

Br. Damimrboer verbaalt van het gezegende >»erk onder de Battaks. voorts k riiovn rlfi lp7.prQ

van het, Zendingsblad iets te hooren over en van de gebroeders Van Hasselt, br. Kggink en hr. Hendriks. De laatste was in de g legeni.eid br. en zr. Schut, die als opvolger van wijlen zendeling Storm op reis was naar Bo.roe, allerlei inlichtingen te verschaffen over het arbeidsveld waar hij zelf vroeger werkzaam was. Behalve een lijst van giften en gaven bevat dit nummer een .Opwekking' om deel te nem- n aan den arbeid van lint comité. He' vorige jaar bedroegen de ontvangsten ^ f 5000 minder dan de uitgaven, terwijl de overname van vijf zendiugsposten, tellende meer dan *0 Ja»-«arisch- Chrisi nen, de aanstelling en het onderhoud vereischt van eenige helpers. Ook moeten de Inlandsche Christenen gesteund worde bii den bouw van kt-rk«n «n

scholen, terwijl het vooruitgaande werk onder de Baitaks en Madoert ezen wel blijde hoop geelt voor de toekomst maar ook steeds meer en steeds grootere uitgaven vraagt.

Het Bestuur van het Java-comité bestaat, uit de Heeren: Ds P. E. Bxrbas te Haarlem, Voor

zitter. E. Kené v. Ouwenalh r, Prinsengracht 303 te Amsterdam. Pentiii gmeesier. J. A.. Wor'i>ser te Hilversum. H. C. Ploos v. Amstel te Amsterdam. Ds. S Ulfers te Rotterdam. L. Kupe'rus te Amsterdam, Secretaris.

— We ontvingen dezer dagen: „De beloof Ie Brochure", handelend over de Bijbelteut voor de Straatevangelisatie in No^rd—llolland. Overerva-

riugen, blijde en droevige, in Amsterdam, Purmerend, Zaandam, Haarlem, Hilversum worden hier treffende dingen verhaald, waaruit bliikt hoe gezegend deze eigenaardige arbeid w. i k t. Behalve op genoemde plaatsen weul met lichtbeelden geëvangeliseerd te Buiksloot, Landsmeer, Kansdorp, Zunderdorp, Monnikendam, Zuiderwoude en Uitdam. Ook op de kermis te Weesp had de Bijbeltent ten plaats.

Er rust echter op dezen arbeid een scnuld vau f 250, en er is bovendien noodig voor de exploitatie f 750. Ongetwijfeld zal dat geld er wel komen Daar zal, we twijfelen er niet aan, de Heer voor zorgen. Misschien gebruikt Hij er ook enkele van otue lezers voor. S cretarisFenningmeester is de heer J O. Klopping. Chr. Onderwijzer te Amsterdam, Bank straat 40, die gaarne bij Iragen zal ontvan -en, terwijl van de inderdaad belangrijke »,Beloofde Brochure", a l 0 ets exemplaren zijn te bekomen bij den Evangelist J. Timmerman, Celebesstraat 19 te Amsterdam.

— Wegens het bedanken door ouderdom en wegens vertrek, verloor hei Hoofdbestuur var. het Noordelijk Evangelisch Zendingsfeest onderscheidene leden. Er kwamen daardoor functies vacant. Tot voorzitter van het Hoofdbestuur is benoemd ds. T. Bos te Dokkum, tot vice-president ds. T. Noordewier te Meppel, tot secundus ds. J Groeneweg te Groningen. Als nieuw lid van het Hoofdbestuur is benoemd dr. L. H. K. Bleeker te Uithuizen, in de vacature van zijn vader, thans emeritus predikant, die in 187' medeoprichter van het Noordelijk Zendingsfeest geweest is.

— Het aantal Gemeenten bij de Ned. Herv. Kerk is gedurende het afsreloonen ianr mei 9

toegenomen en bedraagt thans 1355, terwijl het aantal predikanten 1623 bedraagt, d.i. 6 meer

.1 i j • •

aan nee vorige jaar.

— De jaarvergadering van het Christelijk

JjetterKundig Verbond, zal 1). V. worden g^e-

I 1 Tir -. ^

uouaen op woensdag d April a. s., aanvang

1U-/4 s morgens in liet Militair Tehuis, Wed,

Utrecht.

Behalve huishoudelijke zaken vermeldt de agenda:

Lezing over „De Bijbelcritiek en ons Verbond",

aoor cien neer A. Jjukkieu.

Voorstel van den kring Amsterdam - Het Ver.

bond bevordere het gebruik van zuiver Neder-

landsch in de pers en in de snreektaal.

Introductie door den secretaris des mnro-anc

aan üet lokaal, en door de leden.

— In „Onze Kinderen". maanrlhlarl vnn rlo

iviartna-otichtincr te AlDhen a/d Tiiin. nlnntsto

directeur, de heer C. Geel, het volgende bericht,

uat we gaarne opnemen:

„In -verschillende dag- en weekbladen is opgenomen de balans der Marthn-Stielitinn-

ons vorig blaadje medegedeeld, maar daarbij is

niet vermeld, dat het voordeelig saldo moest dienen om nog heel wat rekeningen t.e betalen

en dat onder die groote ontvangsten was f60.000,

aoor ons opgenomen om do koopsom van de

uoeiuenj ie trunnen voldoen, waarvoor wij nu nog f ^2.000 (zegge t wen en t.wint.io* rluwonrl.

gulden) aan den bankier schuldig zijn, wat wij gaarne zouden willen afdoen vóór ons Sn-inrio-

jubilé.

Mogen wij daarom verzoeken dat. ook ,Kf

bericht in die couranten mag opgenomen worden, opdat niet gedacht wordt, dat WÜ OVfirvlnPfl vnn

geld hebben."

— Deze week werd ons toeo-ezonden hot mr.

slag van de jaarvergadering der Vernenio-ino- tnt

Uolportage_ en Evangelisatie in de drie Noordelijke provinciën, gehouden 9 Nov. 1.1. In het verslag, van den Secretaris wordt gesproken over den arbeid van br. Van Veenen te Oldelioltnade en Havelte die na zijn benoeming tot Evangelist te Drachten werd vervangen door br. Gaastra. Voor den post te Fox hol werd aangewezen br. Haisma. In plaats van br Vnn Vonnon

een nieuwen colporteur aangesteld, die na eenigen tijd den arbeid beproefd te hebben zich er niet tegen opgewassen gevoelde en daarom ontslag vroeg en verkreeg.

De rekening van den Penningmeester sloot met een ontvangst van f3347.505 en in uitgaaf' "•et f3329.296, een voordeelig saldo van f I 5.21. Met het oog op do vele uitgaven is dringend steun noodig, daar het te bejammeren zou zijn, indien uit gebrek aan middelen de arbeid ingekrompen zou moeten worden.

Het Bestuur bestaat; uit do Heeren: Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Nijmegen, Voorzitter. Ds. L. J. Blanson Henkemans, Zaandam, Secretaris. Ds. Ij. M. van Nonnen. Sehevenino-on

Penningmeester. G. Jakobs, Meppel. E. Labou-

cnere, uoorn.

— In de jaarvergadering van de Voroonimntr

tot uitbreiding van het Evangelie in Egypte.

woensdag te iNijmegen gehouden, werd in de plaats van het overleden bestuurslid mr. P. J. Hooft Graafland gekozen fis. H (!. van T,indrink

em. pred. te \rnhem. Besloten werd tot uitgave

van prenturierKaarten om daardoor meer bekendheid aan het werk te geven: tftrwiil aan hel

bestuur werd opgedragen de mogelijkheid te onderzoeken van de aanstelling eener inlnnd.

sche Biibelvrouw. De avond verp*a.derino* wprd <rp_

- n ri be¬

houden in de Groote Kerk, waar een zangkoor eenige liederen uitvoerde en als sprekers optraden ds. A. A. Schouten van Wamel, schoonval der van den zendeling Pennings in Egypte, dr. ' J R. Slotemnker de Bruïue vau Nijmegen on j ds. J. J. van Noort.

buitenland.

AMERIKA.

Ofschoon President Roosevelt al het mogelijko heelt gedaan om de kwestie met Japan, over de toelating van Japansche kinderen op de scholen in Californië en het gebruik van Japansche koelies, uit den weg te ruimen blijft de verhouding toch steeds gespannen.

ENGELSCH INDIË.

Een bankiershuis, dat reeds meer dan 100 jaar bestaat eti algemeen vertrouwen genoot, heeft zijn betalingen gestaakt. Kr is een tekort, in kas van niet minder dan 25 millioen gulden. Natuurlijk is de verslagenheid groot. Jammer dat ook verschillende zeudingsvereenigingen daardoor groote schud? lijden. Het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap 1 ij 11 o. a. een aanzienlijk verlies eu tal van zendelingen verloren l-leine bedragen, die ze aan de firma hadden toevertrouwd.

FRANKRIJK.

Zaterdag zijn te Toulon, in tegenwoordigheid van president Eallières en verscheidene ministers, de slachtoffers begraven die omkwamen bij de ramp met het pantserschip Jena. 17 artilleriewagens droegen elk 5 of 6 doodkisten, omkleed met een dr pene van rood fluweel en vlaggedoek. Ofschoon tiet, ongeluk algemeen wordt toegeschreven aan zelfontbranding van het kruit, dient het nader onderzoek eerst afgewacht en 't is de vraag of ook dan met zekerheid de oorzaak kan worden vastgesteld.

BULGARIJE.

Do moord op den minister Petkoff schijnt een uiting te zijn van ernstige binnenlandsche verwikkelingen, waarin de Regeering van Bulgarije en Vorst Ferdinand zijn geraakt. Het einde van den verwarden toestand is niet te overzien.

jVfededeelingen.

ONZE LAATSTE TOCHT.

In de kroniek staat dat nniemhnrn

uitaevailen is en nu mnp.tp.n wp ii morin_

deelen dat Jutfaas er voor in de plaats

Kwam. uernaive:

Te L0PIK, Woensrian 9fi Maart

's avonds te half zeven uren in ris Np.rt

Herv. Kerk.

Te JUTFAAS, Donderdan. 21 Maart

savonus ie i uren in ae Herv. Kerk.

Te 's GRAVELAND, Vriidan. 22

Maart, 's avonds te 71/t uren in de

Wed. Herv. Kerk.

Een enkel woordje nog hierbij. Wij hopen zeer dat de vrienden van Vreeswijk ditmaal in even groot getal naar Jutfaas zullen komen, als die van Jutfaas verleden jaar te Vreeswijk kwamen.

En voer 's Graveland, roepen wij de vrienden te Ankeveen, Loosdrecht, Kortenhoef. Bussum en Hilversum nn nm

met ons samen te komen.

Michiel Adriaanszoon,

die naam is ons bekend van de schoolbanken. Levendig herinner ik mij dat meester Boeser ons vertelde van den tocht naar Ghattam en dat ik meê de ketting in stukken voer. Later zijn • wij de beteekenis en den zegen van het bezit van De Ruijter beter gaan

begrijpen en is onze waardeering er niet minder, wel anders, op geworden.

Onze kinderen

moeten met zulke mannen bekend zijn. Daarom geven wij een paar goedkoópe geschriftjes uit, maar van bekwame

handen. Dr. Wagenaar is een historicus, dat beloof ik u en hij zegt de dingen zoo netjes. Dat doet hij ook in dit geschriftje:

Michiel De Ruijter

Van de hand des heeren A. L. Gerritsen zag tegelijk bij ons een ander geschriftje het licht. Even groot als dat van Dr. Wagenaar. Beide zijn geïllustreerd met 5 platen. Een riike

illustratie dus. A. L. Gerritsen kan voor kinderen vertellen. Ze hangen aan zijn lippen op de Zondagsschool te Hees en in de kinderkerk op het Weezendorp.

En hoe gaat het met de geschriftjes?

Best. De eerste oplaag is al uitverkocht.

Men kan echter gerust bestellen, want de bestellingen worden dadelijk uitgevoerd. Het verblijdt ons dat deze geschriftjes zoo gewild zijn. Voor een

uitdeeling zijn ze dan ook uiterst geschikt Per stuk 21/'2 cent, en per 200 .... doch leest u de advertentie eens.

En wat zeggen anderen er van?

Luistert even.

Ook bijzonder geschikt ter verspreiding zijn

de beide uitgaven van Neer >osch' Boekhandel.

Michiel Adriaansz. de Ruyter.'en Uit het leven

van Miohiel Adriaa-isz. de ltuyter,'het eerste

van de hand vau den bekenden historieus dr.

L. H. Wagenaar, het tweede van den o der¬

houdenden schrijver A. L. Gerritsen. Beide boekjes zijn geïllustreerd en 8 blz. groot.

De Nederlander.

Die van plan zijn voor de schoolkin¬

deren, vereenigingen en Zondagsschool

te bestellen, worden vriendelijk verzocht

het zoo spoedig mogelijk te doen.

De Neerbosch-Cent.

is een kind onzer tochten, en het zou mij bevreemden als er ditmaal geen nieuwe afdeelingen bijkwamen. Wij heb¬

ben dezer dagen ook het derde jaarverslag verzonden aan de oudere en jeugdige weezenvrienden, die dit werkje verrichten Met grooten dank en zeer verrast hebben we dit verslag opgemaakt. Stelt u toch eens even voor, dat De Neerboschcent het eerste jaar opbracht f 1946.106, het tweede jaar f 3500, en in het derde jaar f 6520.48. Wat 'n kostelijk en kostbaar bezit hebben wij dus in deze vereeniging van kleine menschen, geleid door groote weezenvrienden. In het afgeloopen iaar zijn

er 41 nieuwe afdeelingen bijgekomen en waren er hier en daar die in trouw verslapten, allerwegen schier is warme svmpathie bij onze weezenvrienden

om deze kleine collectanten voort te hel-

nen. Wii vreezen nu niet meer, maar

zijn blij en dankbaar dat wij het doel,

ons met de oprichting van De IN eerboschcent voor oogen gesteld, zullen en mogen bereiken. Aan God, den Vader der Weezen, de eer en aan allen die ons hierin steunden onze erkentelijkheid.