Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook een schuin verloop van het lig. rotundum wordt verkregen, daar hij de hechting inden bovensten wondhoek begint, die niet recht tegenover den annulus ing. internus, maar schuin daar boven ligt. De mogelijkheid, dat de praedispositie voor hernia wordt verhoogd, wil hij evenwel niet ontkennen. Dr. Mendes de Leon doet hierop mededeeling vaneen schrijven van Pestalozza te Florence, behelzende de mededeeling dat van 15—21 Sept. 1902 te Rome het 4de Congres voor Verloskunde en Gynaecologie zal worden gehouden. De brief bevat een warme aanbeveling aan de leden der Gyn. Yereeniging om aan het Congres deel te nemen, welke door den heer Mendes de Leon endoorden Voorzitter krachtig wordt ondersteund. Hiermede wordt de Vergadering gesloten. Vergadering van Zondag 12 Januari 1902. Voorzitter: Prof. Kouwee. Secretaresse: Dr. Oatharine van Tussenbroek. Ra ’t openen der Vergadering doet de Voorzitter mededeeling van een uit Madrid ontvangen schrijven, behelzende de uitnoodiging aan de Gyn. Vereeniging om zich dooreen afgevaardigde te doen vertegenwoordigen op het 14de Internationale Medische Congres, te houden te Madrid van 23—30 April 1903. Ra een korte bespreking wordt besloten deze quaestie te verdagen, tot de termijn van uitvoering wat naderbij gekomen zal zijn. Hierop wordt overgegaan tot het stemmen over de voorgestelde nieuwe leden Dr. P. van Gordt en Dr. M. M. de Monchy, te Rotterdam, die beiden tot lid der Red. Gynaec. Vereeniging worden aangenomen. De heer van der Hoeven krijgt daarop het woord tot het doen zijner mededeelingen uit het laboratorium. Spreker begint met de mededeeling, dat hij inde laatste vier jaren 1000 praeparaten afkomstig van de Gyn. Afdeeliug van de Vrouwenkliniek mikroskopisch heeft onderzocht, en dat hij daarvan een integrale statistiek wenscht te geven. Heden wil hij een overzicht geven van de curettementen, ten getale van 381. Zij kunnen in 3 categorieën worden gesplitst. a. Curettementen na abortus (105). b. Proefcurettementen (135). Zij werden verricht bij vermoeden op carcinoom, deciduoom, tuberculose. c. Curettementen wegens vloeiingen, dysmenorrhoe, steriliteit (141

89

Sluiten