Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewegingen met de rugvlakte van de inwendige hand noodig, om den uterus weer den bolvorm te doen aannemen. Daarna trok hij zich krachtig samen. Er werd nu een tampon ingebracht, die den derden dag werd verwijderd. Er was toen een temperatuursverheffing van 88,2°. De patiënte is hersteld. Spreker ziet de oorzaak der inversie in onjuiste toepassing van de methode van Credé. Blijkbaar is er te snel georedeerd, op een oogenblik dat de uterus niet in contractie was. Yermoedelijk is de uterus niet zóo omvat dat de duim voor en de andere vingers achter kwamen te liggen, maar andersom. Merkwaardig is de neiging van den uterus om weer te inverteeren terwijl de vrouw in diepe narkose was. Dit wijst er op, dat de inversie gevolg was van spiercontractie van den uterus. Er bestaat over het onderwerp een uitgebreide litteratuur. Sommigen beschouwen de inversie als teweeggebracht door de buikpers, anderen denken aan actieve contractie van de baarmoeder. Spreker ziet in zijn geval een bijdrage tot laatstgenoemde aetiologie. Daar de tijd verstreken is , wordt de discussie over deze mededeeling tot de volgende vergadering verdaagd, en de bijeenkomst door den Voorzitter gesloten.

77

Sluiten