Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat ’t hem tweemaal is voorgekomen, dat langen tijd na dp operatie zijden draadjes zich een weg naar buiten baanden. Sublimaat catgut, in alcohol met glycerine bewaard, heeft nog in geen enkel geval tot infectie aanleiding gegeven. De voorbereiding van catgut is de volgende: koken in sublimaat, overbrengen in alcohol en glycerine, die den volgenden dag ververscht wordt en nu vóór ’t gebruik gedurende 6 weken laten staan, om de sublimaat goed uit de draden te verwijderen. Wordt in dien tijd de vloeistof troebel dan wordt het fleschje als onbetrouwbaar afgekeurd. Prof. Nijhoff heeft opgemerkt, dat in die gevallen, waar niet met de hand in den uterus behoefde te worden gegaan, steeds normale temperatuur in het verdere verloop waste constateeren. Moesten de placenta of de vliezen echter manueel verwijderd, dan trad meestal echter temperatuursverheffing op. Veilig zijn dus de incisie inden buikwond en den uterus en het hechten van deze wonden, onveilig echter het manipuleeren inde uterusholte ter verwijdering van placenta en vliezen. Inde Groningsche kliniek komt veel bekkenvernauwing voor. Bij bekkens met Conj. diagon. van9'/,9334/4 c.M. wordt prophylactische versie gedaan bij volkomen ontsluiting en staande vliezen. De extractie geschiedt dan in Walchersche ligging. Dr. Sel horst demonstreert een tumor, die aanleiding gegeven heeft tot het verrichten van Sectio Caesarea bij eene 28-jarige primigravida. Patiënte was a tenue toen spreker bij haar in consult geroepen werd. Hij vond een hoogstaande portio en in het cavum Dougl. een vrij harde, weinig beweeglijke tumor, die niet boven het promontorium te brengen was. De conjugata gemeten van den onderrand van de symphysis tot den tumor was niet meer dan 6 c.M. ’t Planwas nu den tumor per laparotomiam weg te nemen en den partus aan de natuur over te laten. Dit bleek nu echter onmogelijk, de tumor kon niet verwijderd worden, vóórdat het kind langs operatieven weg (door Sect. Caes.) verwijderd was. De tumor in het cavum Douglasii bleek intraligamentair te zijn gegroeid. Linker tuba en ovarium waren niet terug te vinden. Dr. Selhorst houdt den tumor voor een extraüterinen vruchtzak. Het bed waaruit de tumor gepeld was, werd met eenige hechtingen gesloten en de wond niet gedraineerd. Behalve een darmkatarrh maakt patiënte het goed. Dr. Stratz vraagt of rachitis endemisch voorkomt in Groningen, hij vermoedt dit, omdat door Prof. Nijhoff binnen weinige jaren, een zoo groote collectie van rachitische dwergen werd waargenomen. Prof. Nijhoff antwoordt, dat de zwaarste vormen van rachitis uit afgelegen zandgronden, omgeven door moerassen, afkomstig

229

Sluiten