Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lieer Stratz acht het waarschijnlijk, dat in verband met het loozen van groote quantiteiten urine, inde gevallen van Dr. van Stockum uraemische verschijnselen ontbraken, en vraagt of dat inderdaad zoo geweest is? De heer v. Stockum antwoordt, dat er in geen zijner gevallen uraemische verschijnselen zijn geweest. De heer Yermey begrijpt niet, waarom de heer van Stockum inde medegedeelde gevallen van pyelonephritis spreekt, daar toch eigenlijk van ontsteking van het nierbekken geen sprake was. Voorts meent hij dat het verschijnsel van polyurie zeer verklaarbaar is, wanneer gezond nierweefsel door ontstekingsprocessen in de onmiddellijke nabijheid wordt geprikkeld. De heer van Stockum antwoordt, dat het inderdaad juister zou zijn, in gevallen als deze van pyonephritis te spreken. Hij heeft echter in dezen het gewone spraakgebruik gevolgd. Hij is het ook met Dr. Vermey eens, dat men bij prikkeling inde omgeving van de nier polyurie zou verwachten. Toch schijnt dit niet het geval te zijn. Gruyon heeft indertijd gezegd, dat polyurie een symptoom van nierprikkeling was, doch tot nog toe ontbrak daarvoor het anatomisch bewijs. Daarom heeft Spreker het der moeite waard geacht zijn gevallen mede te deelen, en op dit symptoom nog eens de aandacht te vestigen. De heer Meur er heeft dezen zomer een geval waargenomen van pyelitis durante graviditate. Pat. kwam in Juni onder zijn behandeling. Het geval had een ernstig beloop; de temperatuur was hoog, eenmaal zelfs tot 40.4. 3 Aug. heeft spreker vroeggeboorte opgewekt. De temperatuur was voor den partus 89.3; daarna absoluut normaal. De urine, waarin aanvankelijk veel etter was, werd spoedig gezond Hieruit blijkt, dat de ontsteking zich wel in hoofdzaak tot het nierbekken heeft bepaald en de nier zelf vrijwel gezond is gebleven. In overeenstemming met de zooeven door Dr. v. Stockum ontwikkelde meening, zou dus hier de hoeveelheid urine niet verhoogd geweest moeten zijn. Dit strookt inderdaad met de ziektegeschiedenis. Op een dag dat pat. Liter melk had gebruikt, bedroeg de hoeveelheid urine slechts 1225 gr. bij een temp. van 40.4. Een andermaal 1125 gr. bij een temp. van 89.9 , eveneens bij gebruik van L. melk. Ook na de bevalling was de hoeveelheid urine niet vermeerderd. Dit geval kan dus als bijdrage strekken dat polyurie niet optreedt bij aandoeningen van het nierbekken, zoolang de nier zelf niet of nauwelijks is aangedaan. De oorzaak der infectie was in dit geval de coli-bacil. Na den partus daalde de temperatuur.

66

Sluiten