Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhechting van den navelstreng aan de mediale pool en over eene kleine uitgestrektheid onder lateraal aan den tubawand bevestigd. Het geheele ei, de vlokken en het moederlijk deel der placenta, is sterk gedegenereerd. Dc losgelaten wand van de eiholte bestaat uit het amnion, aan de buitenzijde bedekt dooreen dikke laag bloed en fibrine, waarin gedegenereerde vlokken met syncytium rondom te vinden zijn. Inden omgevenden tubawand sterke infiltratie met bloeduitstortingen. Geen decidua. B°. Het 6 cM. lange abdominale tubagedeelte. Het lumen is naar het ostium abdominale toe trechtervormig verwijd , het ostium abdominale echter door den haematoeelewand gesloten. De wand is overeenkomstig de uitzetting van het lumen verdund. Juist vóór het begin van dit trechtervormig verwijde lumen lag het embryo (Ej. De inhoud bestaat uit bloed en leucocyten. Het epithelium is intact, maar afgeplat. De plooien zijn gerekt en liggen tegen den wand aan. Sterke infiltratie van plooien en tubawand, sterke vulling der bloedvaten, algemeen oedeem en zwelling in alle weefsellagen. Het rechter ovarium bevat het corpus luteum, in het linker ovarium bevindt zich een kleine cyste. Ongetwijfeld hebben wij hier eene dubbelzijdige tubairzwangerschap voor ons. De rechter tuba bevat een nagenoeg compleet, ofschoon gebarsten en sterk gedegenereerd ei, terwijl de ruptuur der linker tuba de haematocele deed ontstaan. Die ruptuur kan alleen het gevolg zijn van eene zwangerschap, waarvan nog spaarzame resten aanwezig waren. Yassmer heeft uit de litteratuur 132 gevallen van dubbelzijdige tubairzwangerschap verzameld; inde meeste van die gevallen werden de tubae na elkander zwanger. In ons geval meen ik echter, dat beide eieren hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van één en dezelfde ovulatie, dus uit het rechter ovarium , dat het corpus luteum bevat. Spoedig nadat de linker tuba gebarsten was, ging het ei in de rechter tuba te gronde door abortus; zijn grootte komt overeen met een leeftijd van 3 a 4 weken, wat natuurlijk niets bewijst omtrent den leeftijd der placenta. Eene gelijktijdige insertie in beide tubae is zeer zelden Toch komt zij zeker meer voor, dan men zou meenen. Zeer waarschijnlijk berusten in vele, zoo niet in alle gevallen, waar naast eene zwangere tuba eenerzijds, inde andere bloedingen worden gevonden, zooals Pheling die beschreven heeft, deze bloedingen eveneens op zwangerschap in die tuba. Daar beide eieren afkomstig zijn uit het ’t corpus luteum bevattende rechter ovarium, moet of eene migratio externa, of interna hebben

172

Sluiten