Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergroote nier meer konden palpeeren, terwijl op den 4en dag het oedeem der onderste extremiteiten geheel was verdwenen. Met opzet heb ik het urine-onderzoek nog niet vermeld, om reden het onderstaand lijstje een vollediger beeld daarvan geeft.

Dag. Kleur. S. G. Albumen. Mikroskopisch. led, massa roode bloedlichaampjes, 10 u, 150 gr. lichtrood, gO, hyaline en korrelige cylinders, ’s m. p. cath. troebel. 'OO uierepitheliën. led. volgens Es- als boven, verder bloedcylin-10 u. 60 gr. donkerrood, bach niet ders en tal van uierepitheav. p. cath. troebel. te bepalen, liën. 2e d. ■1"; SSIT SS!i“S'1001 »•«*• *“bl”A I 3e d. lichtgeel. 1006 0,5°100 « 4e d. 2000 , . 0,6°/oo 5e d. n . ±0,50/00

Zooals ge hieruit ziet, bestond er een nauw verband tusschen het gehalte der urine en den algemeenen toestand. Immers de eerste dag post' partum, na den hevigen aanval dus, gaat gepaard met eene bijna volkomen anurie, • ± 200 gr. de die terwijl de troebele, donkere urine geheel het aspect heeft eener urine, zooals men die bij acute, haemorrhagische nephritis aantreft. Yolgens het mikroskopisch onderzoek moest de nier hoogst ernstig in hare functies zijn gestoord, wat samengaat met eene duidelijk tastbare vergrooting van het orgaan. Yerder wil ik nog op eene tweede eigenaardigheid uwe aandacht vestigen, nml. hierop , dat even spoedig als het ziektebeeld eclampsie verdween, de urine meer normale verhoudingen vertoonde, wat bijna even snel samenviel met het verdwijnen van den nier-tumor en de oedemen. Reeds op den 3en dag herstelde zich krachtig de diurese tot 8750 gr., waarop zij nog enkele dagen bleef staan, om daarna te dalen tot 2500 gr., wat de constante hoeveelheid bleek te zijn. Daarbij daalde het albumengehalte van 6 tot 0.5 per mille. Zooals ik reeds boven zeide, is de pat. volkomen genezen. Ziehier in ’t kort de ziektegeschiedenis van ons geval van eclampsie

225

Sluiten