Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geval Y ') wordt ons door R. Jardine beschreven. Het betrof eene 30-j. YH-para, die zeven maanden zwanger, na acht eclamptische aanvallen, bewusteloos inde kliniek werd gebracht. De urine stolde bij koking; nog 3 aanvallen werden waargenomen. Twee dagen daarna trad de baring in, stuitligging, het nakomend hoofd werd in narcose ontwikkeld. Het urine-onderzoek gaf 2°/00 (Esbach). Sedert den partus is de algemeene toestand veel verbeterd, het sensorium is vrij, nog slechts één aanval heeft zich voorgedaan , dadelijk post partum begon Pat. voedsel te nemen, alleen bleef er niettegenstaande alle therapeutische maatregelen eene bijna volslagen anurie bestaan; alleen op den 3en en 4eu dag post partum had men per catheter sporen van urine kunnen verzamelen, vaneen gering albumengehalte. De huid was licht icterisch gekleurd. Vier en een halve dag post partum werd nu in narcose de kapsel van de nier gespleten, welke operatie goed werd doorstaan. Op den volgenden dag werd echter plotseling de hartswerking zeer slecht. Pat. werd onrustig met klachten over buikpijn, het bewustzijn bleef helder. Een nieuwe aanval was niet te constateeren, doch 10 uren post operationem, alzoo 5*/2 dag na het optreden der anurie trad de exitus letalis in. Bij de sectie vond men een gering algemeen oedeem, geen ascites; beide nieren vergroot, met bloed overvuld, vooral de rechter. De binnenste zóne van cortex en medulla ongeveer normaal, de buitenste schorsranden voor !/s—2/3 van het geheel zijn naar binnen toe scherp begrensd door eene zóne, die eene sterke bloedvulling en geëxtravaseerd bloed vertoont. De bloedinfarcten reiken meest tot aan de oppervlakte, slechts hier en daar smalle, oppervlakkige lagen gezond weefsel vrij latend. Het nierbekken zoowel als de uretereu zijn normaal. De grootere vaten zijn verdikt doch zonder thrombose en endarteritis. Mikroskopisch vindt men de meest uitgebreide vorming van infarcten der nierschors, van vrij verschen datum; de genecrotiseerde tubuli en glomeruli zijn nog goed te herkennen, ofschoon ook zonder kernkleuring. Alleen de kleine vaten van de schors zijn met thrombi gevuld, de grootere aan de grens tusschen cortex en medulla zijn overal volkomen vrij. Alleen aan de kleinere en de middelsoort vaten valt eene geringe endarteritis waar te nemen. Mikroörganismen waren in het genecrotiseerde weefsel niet aan te toonen. De lever vertoonde afgescheiden van eene geringe vetinfiltratie niets abnormaals. l) Eclampsia during Pregnancy; Death from suppression of urine; extensive infarction of both kidney, Journ. of obst. and Gyn. of the British Empire June 1906. Vol. X n». 1.

232

Sluiten