Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want als verloskundige, kan men van de beschouwing, als zou zij geoorloofd zijn tijdens de zwangerschap niet anders dan onder protest nota nemen. Immers de zwangere moet men niet opereeren, maar verlossen, wijl juist hierdoor de stuwing inde nier kan opgeheven worden; daarbij komt nog, dat niemand ons de verzekering kan geven of post operationem niet een nieuwe stuwing kan optreden en dan opnieuw eclampsie geven. Haar „durante partu” te willen toepassen „in labor” alzoo, lijkt mij al te Amerikaansch toe en wel zoo veilig komt het mij voor, dat men den partus alsdan zoodra mogelijk beëindigt, Voorloopig zal men dus goed doen zich te bepalen tot enkele gevallen van eclampsie in puerperio, waar zij èn volgens Pinard èn volgens Sippel in staat zal zijn een anders zeker verloren mensohenleven te redden. Een andere moeilijkheid is, dat de indicatie niet zoo gemakkelijk is te stellen evenmin als het moment te bepalen, waarop men moet ingrijpen. Polano1) meent, „dass die Nierendekapsulation bei puerperaler Eklampsie, wenn man sie überhaupt ausführt. nicht zulange verschoben werden darf”, terwijl hij iets verder zegt: „Bei schweren Pallen von puerperaler Eklampsie einen nicht zu spat einsetzenden Versuch der Heilung durch doppelseitige Nierendekapsulation für durcbaus berechtigt achtet”, doch een bepaald houvast geven deze beschouwingen niet. Yan meer positieven aard is hetgeen Proust en Chain brei ent ons bieden. Op den voorgrond stellende, dat zij deze operatieve behandeling geenszins inde plaats willen stellen van de gebruikelijke medische, maar haar veeleer willen beschouwd zien als een nieuw hulpmiddel om de gevolgen der zwangerschapstoxemie te bezwoeren, meenen zij, dat b.v. „dans les intoxications graves, ayant resisté aux moyens précèdemment énumerés, particulièrement dans les cas qui s’accompagnent d’oligurie, avec abaissement du taux de I’urée et des au tres matières extractives et présence de I’albumine en forte proportion, I’intervention est justifiée et qu’elle s’impose lorsque I’examen histologique des dépots urinaires y fait constater I’existenco des élements caractéristiques des néphrites aigus”. Pinard, die de operatie als eene schitterende overwinning beschouwt, „qui vient s’ajouter au bilan chaque jour plus riche de la chirurgie contemporaine” en het betreurt ze niet eerder te hebben gekend, wil echter van dit wapen slechts uitsluitend in geval van anurie, gebruik maken. i) 1. c.

242

Sluiten