Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De jongsten waren drie meisjes van 17 jaar, de oudste was eene gehuwde vrouw van 45 jaar die 8 kinderen had gehad en geen abortus. Naarden burgerlijken staat waren er onder; 100 ongehuwden, 97 gehuwden en 5 weduwen. Aangezien, voor zoover ik weet, het aantal gehuwde vrouwen grooter is dan dat der ongehuwden in den geslachtsrijpen leeftijd, is procentarisch de verhouding voor de ongehuwden nog grooter. Daartegenover staat dat de gehuwde vrouw allicht schuwer is met de bekentenis van de provocatie abortus. Maar, hoe dit ook zij, het groote aantal der gehuwde vrouwen is zeker niet zonder sociale beteekenis. Redenen, waarom de abortus is opgewekt, geven de gehuwde vrouwen inden regel niet op. Wat daarvan opgeteekend is, is het volgende. Bene nullipara gaf op dat zij veel last bad van braken; bij eene andere had de medicus de zwangerschap afgebroken, omdat hij haar „te zwak voor eene haring” vond. Eene tweebarige vond dat de kinderzegen te snel ging; zij had in haar 21 /2-jarig huwelijk reeds 2 kinderen. Eene andere, die bovendien twee spontane abortus had gehad, had den abortus laten opwekken op verzoek van haar man. Eene driebarige was altijd erg ziek na den partus en weer een andere had een „slecht huwelijk”. Eindelijk gaf een vierbarige als reden op dat haar man aan den drank was en zij niet voor meer kinderen den kost kon verdienen. Bij de ongehuwden behoeft naar de reden voor den abortus niet gezocht te worden. Misschien dat, wanneer te eeniger tijd het onderzoek naar het vaderschap niet geheel buitengesloten zal zijn, deze categorie zal dalen. Evenwel zoolang oorlogsbegrootingen, kiesrecht, partij gekibbel over het gezag en meer dergelijk moois staan boven voor de hand liggende volksbelangen, zoolang zal de abortus criminalis noch op deze, noch op eenigerlei andere manier bestreden worden. Omtrent het al of niet voorafgegaan zijn van haringen of abortus geeft de volgende tabel licht. Yooral de gegevens omtrent de nulliparae lijken mij daarin belangrijk, omdat zij eenig idee geven omtrent de recidive van het misdrijf. Het aantal nulliparae bedroeg 77. Daarvan hadden nooit abortus gehad 54 „ één „ „ 15, waarv. 11 crimineel. ” „ twee „ „ 4, „3 „ beide keeren. „ drie „ „ 2, telkens crimineel. „ „ meer dan drie „ „ 2, „ „

233

Sluiten