Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Stratz geeft hierop het volgend verslag van het vroeger door hem medegedeelde geval van ovariaalabsces, en demonstreert de mikroskopische praeparaten. Makrosk. Tumor 14 bij 8 c.M. op de doorsnede. Een groot corpus luteum met versch bloedcoagulum in het lumen, eene circumscripte, overal van ovariaalweefsel omgeven holte, die roomachtigen pus bevat! Overal talrijke adhaesies met darmlussen en omentum, zoodat er, behalve aan de onderste pool, nergens een glad oppervlak van het ovarium is te zien. Mikrosk. Ovarium toont sterk hyperplastisch stroma, op vele plaatsen kleincellige infiltratie, sterke hyaline degeneratie inde bloedvaten en kleinere follikels. Absceswand. Sterke infiltratie, vele bloedvaten, bindweefselstrengen, geen duidelijke luteïnecellen, geen duidelijke granulosa, overal echter duidelijk dooreen tunica propria van het overige ovariaalweefsel afgescheiden.

Tuba. De typische teekens van chronische interstitieele salpingitis. Cyste. Een laag plat epitheel , dunnen wand met weinig bloedvaten. De heerKouwer deelt het volgende geval mede van sectio Caesarea wegens bekken vernauwing en placenta praevia. Inde discussie over K ij hof f s keizersnede bij placenta praevia heb ik de vorige maal gezegd, dat, hoe belangrijk ook de mededeeling mocht zijn, men toch eigenlijk wel a priori

Cy. Cyste. kon verwachten, dat de semmi j 7 O volgde operatieweg door de abnormale zitplaats der placenta geen nadeeligen invloed behoefde te ondervinden. Ik ben, helaas, verplicht, die woorden nu te herroepen! Kort na de vergadering heb ik een droevige ervaring opgedaan, die mij tot dat herroepen noodzaakt. Een vierbarige vrouw van 30 jaar (Toe. 1908, n°. 29) had eerst een abortus, daarna, een kind in stuitligging ter wereld gebracht dat dadelijk na de geboorte overleed, en daarna nog een tevoren

264

Sluiten