Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die tot aan hot laquear doorliepen, bloedde één (het geval van dood 2|- d. p.p.), de twee andere niet. In alle andere gevallen geen bloeding p.p. bij samengetrokken uterus, physiologische scheuren tot den rand van het ostiurn beperkt. Wanneer nu ontstonden deze scheuren? Geen dezer drie tijdens liet verwijden tot nagenoeg volkomen ontsluiting; allen ontstonden ten gevolge der extractie. Dit feit dient te worden gememoreerd, daar m.i. het ontstaan van gevaarlijke scheuren door het verwijden zelf wel voorkomt doch tot de zeldzaamheden behoort. Alle andere gevallen van spoeddilatatie door mij of mijn assistent verricht bevestigen deze uitspraak. Van groot gewicht voor de prognose van het kind is de duur der operatie. Hoe langer men noodig heeft om te dilateeren en het kind uitte halen des te minder goed moet de prognose worden tengevolge van den zooveel langeren tijd dat de bloeding aanhoudt, Bij plac. praevia nu gelukt het inden regel gemakkehjk aan den eisch „snel te opereeren ter wille van het kind” zonder daarbij de moeder in grooter levensgevaar te brengen, te voldoen. Van verreweg de meeste spoedverlossingen bjj plac. praevia heb ik laten opteekenen den duur der operatie begin dilatatie tot geboorte kind —; ziehier de resultaten. 5 maal stond niet meer vermeld dan gemakkelijk, bij 8 duurde de operatie van 10—20 min. (3 van 10, 1 van 12 min. waarvan 10 min. voor de extractie 3 van 15,1 van 20 min.), 5 van 6—B min., bij 21 van — 5 min. en bij 2 stond geen tijd vermeld, doch weet ik daarvan zeker dat de geheele operatie kort geduurd heeft. Zooals ik reeds zeide heeft de snelheid van dilateeren geen invloed op het ontstaan van scheuren gehad. Dat ook bij volkomen gesloten halskanaal dus ante partum de dilatatie en daarop volgende uithaling snel tot stand kan komen blijkt uit geval n". 29, waar alles samen 3 min. duurde en een levend kind van 2400 gr. geboren werd. Geen scheur. In geval u°. 10 duurde alles samen 4 minuten, 1. kind 2700 gr., in n°. 125 min., levend kind 3450 gr., in nu. 18 5 min., levend kind 3400 gr. Van alle gevallen samen is de gemiddelde duur 6 min. Atonie werd 11 X na spoedverlossing waargenomen. Aangezien deze complicatie na snelle ontlediging van den uterus betrekkelijk veel wordt waargenomen, werd sedert n°. 20 na elke spoedverlossiug steeds uterus en vagina getamponneerd. Resultaten kinderen. Ten einde de resultaten voor het kind met de spoedverlossing verkregen naar juistheid te kunnen beoordeelen, moesten afgetrokken worden die kinderen welke reeds vóór den partus dood waren. Dat waren er drie. Van de 41 vóór het accou-

300

Sluiten