Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de plaats van de linkerleverkwab. De wand van den zak bestaat uit amnion, soms met het omentum vergroeid. De lever is buitengewoon bloedrijk. 5. Vervolgens vertoont spreker twee tubae Falloppiae met zuiver tuberculeuse verandering, zonder verettering, afkomstig vaneen virgo van 19 jaar. Het zijn verkaasde, sterk geslingerde potlooddikke organen: de plooien zijn vergroeid. Bij de sectie werden bovendien overal tuberculeuse lymphomen gevonden. Ook de longen waren tuberculeus. Vermoedelijk bestond er ook tuberculose van den uterus. 6. Ten slotte deelt spreker het volgende geval mede vanuterusruptuur durante partu. De 34-jarige patiënte had 4 kinderen en was, in partu van haar vijfde. Nadat Dinsdag reeds vruchtwater was afgevloeid, begonnen de weeën pas Zaterdag avond half 8. Te half twaalf hielden plotseling de weeën op. De door de vroedvrouw in consult geroepen medicus vond de vrouw in syncope en liet haar vervoeren naar de Vroedvrouwenschool, alwaar ruptura uteri geconstateerd werd bij 3 a 4 c.M. ontsluiting. Links lag de uterus, rechts het uitgetreden kind. Daar de Vroedvrouwenschool geen geschikte gelegenheid bezit voor het verrichten van laparotomieën, werd pat. weder vervoerd naar het Ziekenhuis en daar geopereerd. Het bleek, dat het kind nagenoeg geheel inde buikholte lag; het hoofd zat nog half inden uterus en tamponneerde de scheur. De uterus werd geëxstirpeerd. De oorzaak van de uterusruptuur is niet duidelijk: het schijnt, dat het kind in dwarsligging lag; de uterus was sterk om het hoofd gecontraheerd. Het praeparaat wordt vertoond. Dr. Meur er vraagt naar de vorige haringen. De heer de Sn o o zegt dat deze heel snel en gemakkelijk waren verloopen. De heer Meurer heeft ook een geval van uterus-ruptuur bij een multipara beleefd: daar was evenwel bij een vorige haring een hydrocepbalus ter wereld gebracht; spreker meende toen dat de laesies, bij de geboorte van den hydrocepbalus inden uterus-wand ontstaan, praedisponeerend hadden gewerkt voor de ruptuur bij den volgenden partus. Dr. de Sn o o zegt, dat de patiënte waaromtrent Dr. deJo ss elin de Jong mededeeling heeft gedaan vroeger tweemaal is gecuretteerd. Het weefsel is niet microscopisch onderzocht en de mogelijkheid bestaat dus, dat er stukken van den spierwand mee weggekrabd zijn. Prof. van der Hoeven herinnert zich een geval dat hij inde Amsterdamsche kliniek heeft gezien, van uterus-ruptuur tijdens de

310

Sluiten