Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 andere gevallen, waar de kin naar voren gedraaid was, werden forcipaal getermineerd, I7os. 1458, 1495. In 3 gevallen bleef de kin naar achteren staan. Deze werd door middel van 2 vingers naar voren gedraaid (in J7°. 108 na eerst versie geprobeerd te hebben). H°. 285 verliep daarna spontaan, maar bij 27°. 108 en 628 was ten slotte nog een forceps noodig. Alleen het kind van NA 623 schoot er het leven bij in. Voorhoof Asligging. 3 gevallen, Nos. 87, 438, 676. N°. 87 verliep spontaan. 17°. 438 werd forcipaal getermineerd, hoofd voor den uitgang. 17°. 676 werd doordruk met twee vingers tegen het voorhoofd in Aa. veranderd en verliep als zoodanig verder spontaan. Zooals de heeren zien, heb ik in enkele der voorgaande gevallen slechts en dan nog in zeer bescheiden mate gebruik gemaakt van eene methode, die inde laatste jaren meer naar voren gebracht is, en waaraan een veel ruimer indicatie toebedeeld is, n.1.: manueele correctie van den stand van het hoofd; eene methode, inde eerste plaats aanbevolen bij onvoldoenden spildraai van het hoofd, als de kleine fontanel te veel naar achter blijft staan, om deze dan met twee vingers, of de halve hand, desnoods tijdens een wee, naar voren te brengen, maar in hoofdzaak ook bij Aa -ligging of Y .-ligging om deze daardoor in achterhoofdsligging te veranderen, als indicatie tot termineeren bestaat, vooral in gevallen waar de kin naar achteren blijft staan, en versie zeer moeielijk zal zijn of niet gelukt. Men volbrengt deze correctie: of door uitwendige handgrepen alleen óf door uitwendige en inwendige handgrepen gecombineerd óf desnoods met de geheele hand tusschen schedel en sacrum, om het achterhoofd heen, den nek omgrijpend, dezen naar beneden brengend, tegelijk met den duim het voorhoofd opduwend. Met het oog op het gevaar van prolapsus funiculi of teruggaan in ongewenschten stand, is deze methode alleen geoorloofd in gevallen, waar men desnoods de forceps direct kan aanleggen. De ruimere toepassing dezer methode is mij nog niet zoo lang bekend. Na lezing der verslagen van Prof. Kouwer heb ik ineen paar gevallen daarmede ook succes gehad. Misschien verkeeren meerdere heeren in onbekendheid hiermede. Dien kan ik zeer aanraden deze duidelijke en interessante verslagen na te zien.

210

Sluiten