Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elk klassiek symptoom; do baring heeft niet lang geduurd, wel was 27 uren tevoren het vruchtwater afgeloopen, maar slechts de laatste 3 uren bestonden er merkbare weeën. De ruptuur is klaarblijkelijk tijdens de keering tot stand gekomen, zonder dat dit bemerkt werd. Dat de scheur bij de manueele verwijdering der placenta niet is herkend, is te betreuren, daar dan de vrouw misschien nog had kunnen gered worden. De eenige verontschuldiging voor de slechte interpretatie der gladwandige met bloed gevulde holte is het ongewone vaneen der gelijke vondst en het niet gedacht hebben aan de mogelijkheid vaneen uterusruptuur. Enkele analoge gevallen zijn inde litteratuur te vinden, v. Praag ontdekte na een versie en extractie de scheur bij het manueel losmaken der placenta. Gr as ze vond 2 dagen na een spontane bevalling bij de laparotomie wegens peritonitis een scheur in aansluiting aan een oude cervixscheur. Kaltenbach vond 2 uren na een partus met korte en zwakke weeën, Westermark 4 uren na een tangextractie van het geheel ingedaalde hoofd een ruptuur. Yerder nog gevallen van Bar her, Labhardt en Albeck. Uit deze gevallen moet men mijns inziens deze gevolgtrekking maken, dat men ook aan het bestaan eener uterusruptuur moet denken, al heeft de baring niet lang geduurd, al zijnde weeën niet sterk geweest. Men zal dan het ophouden der weeën niet dadelijk zonder meer aan weeënzwakte toesohrijven, maar, met de mogelijkheid van uterusruptuur voor oogen, meer aandacht schenken aan kleine bijzonderheden als braken, lichte bloeding uit de vagina, en eerder nog eens naar de kinderlijke harttonen luisteren. Blijft er na een nauwkeuriger onderzoek nog twijfel bestaan, dan kan men post partum de uterusholte onderzoeken. Een derde geval is het volgende: 38 j. X p. (± 2 abortus). Yorige partus verliepen spontaan. Patiënte voelde zich gedurende de zwangerschap goed. Den avond vóór haar opname, d.i. bijna 24 uur geleden, heeft ze weeën gekregen, maarde vroedvrouw werd niet gehaald, daar ze gewend was, dat het kind altijd zonder hulp geboren werd. Inden voornacht zijnde weeën hevig geworden, zoodat ze, toen het kind ongewoon lang op zich deed wachten, te 3 uur ’s nachts de vroedvrouw liet roepen. Deze trof de vrouw aan met zeer sterke weeën. Inden ochtend verloor ze wat bloed en kreeg ze hevige pijn inde linkerzijde, waarna de weeën zijn opgehouden. Inde kliniek gebracht wordt door Prof. K. het volgende gevonden;

328

Sluiten