Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeldzame complicatie. In liet handboek van yo n Wine kel zegt y. Braun—F er n wal der alleen van, dat door .Neugebauer de mogelijkheid van zulk een omstulping is vastgesteld. Beschrijving van gevallen ontbreekt; ik heb ook geen andere kunnen vinden. Ook deze inversie is een spontane en wel eene, aan welke deze bijzonderheid eigen is, dat de buikpers bij haar ontstaan geen invloed gehad kan hebben. Toch kunnen wij ons gemakkelijk voorstellen, hoe een omstulping na een verscheuring kan tot stand komen, en wel op tweeërlei wijze. Inde eerste jilaats zou op het oogenblik, dat het kind met groote kracht getuige de diepe scheur uit den uterus wordt gedreven, een vacuum inde uterusholte kunnen ontstaan, waardoor de tegenoverliggende wand mee naar buiten wordt gezogen. Maar inde tweede plaats is het mogelijk, dat de insertieplaats der placenta op het oogenblik, dat het kind inde buikholte gleed, meer of minder verslapt was, met het gevolg, dat de nog vastzittende placenta voor een deel door de scheur inde baarmoeder naar buiten kwam. Door dezelfde samentrekking, die het kind uitdreef, of door de volgende, kon vervolgens de omstulping compleet geworden zijn. Waarschijnlijk is het, dat beide invloeden zich hebben doen gelden. De bedoelde werking der spiercontractie op het tot stand komen der inversie is natuurlijk niet te vergelijken met die bij het ontstaan vaneen gewone inversie, daar de continuiteit in het vezelverloop verbroken is en de anatomische verhoudingen dus geheel andere zijn.

16

Sluiten