Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

producten (albumosen) inde bloedbaan gebracht, dan ontstaat koorts. Dat is dus een aseptische resorptie-koorts. De heer van der Hoeven zegt, dat waar een dergelijk proces inde baarmoeder bestaat, er toch ongetwijfeld een grootere vatbaarheid van infectie bestaat, zoodat die schijnbaar onschuldige koorts toch ook liefst moet worden vermeden. De heer Menrer zegt, dat geen enkele der kraamvrouwen, die abnormaal hooge temperaturen vertoonden tengevolge van de sub 1 en 2 genoemde oorzaken (de overgroote meerderheid), bij hun vertrek eenige afwijking van beteekenis (behalve de retroflexie) vertoonden, en nagenoeg allen op den gewonen tijd (14du dag) de kliniek verlieten; wel een bewijs dus dat het proces, dat de temporatuursverhooging veroorzaakt, niet voor infectie praedisponeert. De heer Stratz stelt de vraag, wat men hier nu eigenlijk onder vroeg opstaan verstaat? Uit de discussies hier schijnt te volgen, dat er sprake is van korten tijd opstaan bijv. den sden dag. De heer Meur er zegt, dat in zijne kraaminrichting het eerste opstaan bestaat ineen verblijf van één uur buiten het bed. Den tweeden dag wordt met loopoefeningen begonnen Den derden dag beweegt de patiënt zich nog iets meer, en zoo gaat het verder. De heer van de Poll zegt dat alles dus neerkomt op het vervroegen van wat men vroeger den 9<ten dag begon te doen. De heer van der Hoeven bevestigt, dat wij hier niet doen wat Krönig doet, de kraamvrouwen reeds den eersten dag buiten het bed zetten. De heer de Josselin de Jong demonstreert een sectie-praeparaat afkomstig vaneen 12-jarigen lijder aan de ziekte van Hirschsprung. De voordracht kon wegens tijdsgebrek niet worden voleindigd en zal inde Februari-vergadering worden voortgezet. In het verslag dier Yergadering zal deze voordracht worden gerefereerd. De vergadering wordt door den Voorzitter gesloten. Vergadering van Zondag 16 Januari 1910. GEHOUDEN TE ÜTKECHT. Loco- Voorzitter: Prof. Tkeüb. Secretaresse: Dr. Catharine van Tussenbroek. Daar Prof. van der Hoeven telegraphisch bericht heeft gezonden, dat hij verhinderd is de vergadering bij te wonen, wordt de voorzitterszetel ingenomen door Prof. Treub.

45

Sluiten