Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

patie volgens Pé a n verricht, daar de kolpotomie onvoldoende bleek. Inde overige 4 gevallen werd direct vaginale totaal-exstirpatie verricht, tweemaal volgens Péan, tweemaal volgens Do yen. Twee patiënten zijn gesuccombeerd, een patiënt 2 dagen p. o. aan verbloeding bij Pean, een patiënt 16 dagen p. o. aan miliair tbc. De overigen werden min of meer verbeterd, of genezen ontslagen, 3 patiënten op eigen verzoek. Het genezingsproces duurde soms meerdere maanden. Ten slotte blijven 7 gevallen over van primaire genitaal-tuberculose, en wel: 6 maal endometritis tuberculosa, 1 „ tuberculosis portionis vaginalis. Yijfmaal werd de uterus met de adnexa geëxstirpeerd en wel viermaal vaginaal volgens I) oy en (Tre u b), eenmaal abdominaal (Dries se n). Allen ongecompliceerd genezen. In één geval, dat niet geopereerd werd, was de microscopische diagnose niet absoluut zeker en van het tweede ongeopereerde geval is de behandeling onbekend. In ’t algemeen verdient m.i. de abdominale operatieve therapie de voorkeur boven de vaginale, want: a. Lucht en licht komen inde buikholte; bij peritoneaal-tuberculose een voordeel, waardoor definitieve genezing kan volgen. h. A vue kan men adhaesies doorknippen of losmaken. c. Gremakkelijker kan men aldus eventueel ovaria sparen. d. Misschien heeft men na laparotomie minder kans op alg. miliair tbc. dan na vaginale operaties, waarbij tuberculeus materiaal gemakkelijker inde bloedbaan komt. Prof. Kouwet heeft bij het nazoeken van zijn materiaal alleen de uterustuberculose in ’t oog gevat, niet vermoedende dat Dr. Driessen van planwas de tuberculose van het geheele genitaalapparaat te bespreken. Hij merkt op, dat het hem verbaasd heeft, dat Dr. Driessen spreekt van 7 gevallen van primaire uterus-tuberculose. Het primaire is volstrekt niet bewezen, ook niet van het geval, dat inde vorige vergadering is medegedeeld; om primaire haarden op andere plaatsen uitte sluiten is een zeer gedetailleerd onderzoek, bijv. ook van de lymphklieren noodig. Er zijn ten slotte heel weinig gevallen, die stand houden tegenover de kritiek. Wat de therapie betreft, staat spreker nog altijd op het conservatieve standpunt, daar hj meer en meer overtuigd wordt van de geneesljkheid der tuberculose van de vrouweljke genitalia. Wan-Tijdsohr. v. Yerlosk. en Gryn. XX. 5

65

Sluiten