Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zeer ingrijpende operatie is. Ik meen dan ook stellig, dat in het algemeen de gevaren der schaambeensnede zeker niet grooter zijn dan die der keizersnede, ja zelfs belangrijk kleiner mits men zijn gevallen nauwkeurig uitzoekt. Bij het kiezen tusschen beide methoden, zal men rekening moeten houden met de meer of mindere rekbaarheid van den baringsweg, met de grootte der wanverhouding tusschen hoofd en bekken en met de mogelijkheid van ernstige bloedingen aan den eenen kant, en met den duur der haring, de mogelijkheid van infectie en den toestand van het kind aan den anderen kant. Yoor de sectio caesarea en de hebosteotomie tegenover elkander scherpe indicaties op te stellen, ik zou het niet durven wagen. Onder gelijke omstandigheden geef ik bij een 1 para zonder eenigen twijfel de voorkeur aan de keizersnede, maar ik denk er niet aan te beloven, nooit weer bij een I para den bekkenring te klieven. Evenmin durf ik verklaren, dat ik nooit meer een 8. C. zal doen bij een vrouw, die barende onder mijn behandeling komt en elders reeds een of meer malen is onderzocht; ieder geval moet volkomen op zich zelf en objectief beoordeeld worden. Vroeger hadden wij één weg, nu hebben wij er twee, dat maakt onze verantwoordelijkheid grooter, maar ook onze kunst hooger -en voor onze patiënten beteekent dit slechts gewin. De schaambeensnede is ongetwijfeld de concurrente der sectio caesarea, maar slechts op een beperkt terrein. Boven is gebleken, dat van de 30 gezamenlijke operaties er slechts 10 waren, waar, bij de omstandigheden, waaronder ik werk, beide methoden in aanmerking kwamen: in 5 daarvan is schaambeensnede gedaan. Bij die 30 vrouwen had ik dus hoogstens 23 maal 8. C. kunnen doen, tegen nu 18. De andere 7 kinderen had ik moeten opofferen, of het levender moeders aan zeer groote gevaren blootstellen. Dank zij de schaambeensnede heb ik dan ook willens en wetens nog geen levend kind behoeven te perforeeren. Wel heb ik in twee gevallen, waar ik geen hebosteotomie mocht doen, toen de hooge tang mij inden steek liet, keering gedaan en de kinderen dood geëxtraheerd, wat feitelijk, zooals trouwens meer met de prophylactische keering het geval is, op hetzelfde neerkomt als perforatie. Veel meer dan van de sectio caesarea, is de schaambeensnede de concurrente van de perforatie van het levende kind en van de prophylactische keering, terwijl zij het gebied voor de aanwending van de hooge tang belangrijk uitbreidt. De levensgeschiedenis van de schaambeensnede is als die van zoo velen, die in hun jeugd over het paard getild, later tegenvallen

189

Sluiten