Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richt. Bovendien zijn er toe gerekend 18 gevallen van tweelingen, waarin slechts één der kinderen aldus ter wereld is gebracht. De extracties aan stuit of voet nemen dus ruim 1,9 % van alle partus (8847) in. Liggingen. Yan de 180 kinderen verkeerden 149 in stuitligging, t.w. 35 in onvolkomen en 114 in volkomen stuitligging. Onvolkomen voetligging is 2 maal, volkomen voetligging 21 maal, knieligging 3 maal en heupligging 1 maal vermeld. Genoemde liggingen kwamen samen 509 maal voor hij het totaal aantal van 8847 haringen, d.i. in 5,75 % der gevallen. In ongeveer ’/s der stuit-, voet-, knie- en heupliggingen is dus de haring kunstmatig beëindigd. Dit cijfer komt ons vrij hoog voor en doet ons vermoeden, dat dikwijls niet voldoende geduld is geoefend om den spontanen afloop der haring in stuitligging, etc., af te wachten. Aantal eerst- en meerbarenden. Hoewel bekend is, dat genoemde liggingen hij primiparae betrekkelijk zelden voorkomen, vonden wij toch, dat 61 der 170 vrouwen, d.i. ruim 1/3, voor de eerste maal zwanger waren Wij zouden dit aldus kunnen verklaren, dat wanneer er eenmaal een stuit- of voetligging bestaat, de geboorte van het kind bij een primipara een kleinere kans op natuurlijken afloop geeft dan bij een multipara. Bekken. Daar de aard van het bekken in slechts 56 gevallen bekend was (27 normale en 29 vernauwde bekkens) en in 114 gevallen ons onbekend bleef, kunnen wij ons geen oordeel vormen over het verband van de bekkeumaten en de noodzakelijkheid van genoemde operatie. Indicaties. 25 gevallen, waarin de indicatie niet vermeld was (ongeduld van den operateur??) ter zijde latend, vinden wij als voornaamste reden der operatie genoemd het slecht worden der harttonen (42 gevallen; in 14 daarvan bleek het kind aan het einde der kunstbewerking toch reeds gestorven te zijn). Prolapsus funiculi als indicatie der extractie is 26 maal opgegeven; ongetwijfeld zijn daarbij wel gevallen, waarin de navelstreng niet zoozeer uitgezakt als wel voelbaar was, doordat het kind eiop reed. [ln het hoofdstuk over prolapsus funiculi zullen wij zien, dat 22 maal om die reden de extractie verricht is.] In 3 dier gevallen

50

Sluiten