Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diagnose gemaakt. Ik hield den tumor toen voor een gesteeld subsereus myoom. Het gezwel was dooreen bijna duimdikken korten steel met den uterus verbonden, onmiddellijk naast de rechter tuba. Tuba en ovarium en ook de adnexa van de andere zijde waren normaal. Door onderbinding van steel en lig. latum heb ik den tumor en de tuba verwijderd, het ovarium rechts achterlatende. Het operatieterrein was bloedrijken dan gewoonlijk bij dergelijke exstirpaties. Het „myoom” bleef enkele dagen in alcohol liggen en toen daarna de tumor werd doorgesneden, was Baraberg aan het werk geweest; er zaten plotseling twee vruchten in! Het was dus geen subserlus myoom, doch bijna zeker een tweelingzwangerschap ineen rudimentairen uterushoorn. Gij ziet den van buiten gladden, ronden tumor, den dikken wand,' de twee vruchten en de twee gescheiden placentae. Bij de operatie zag ik den korten steel van den tumor onmiddellijk tegen de rechter tuba aanliggen. Het meest waarschijnlijk lijkt mij, dat wij te doen hadden met een rudimentairen uterushoorn, die door de zwangerschap naar één zijde is uitgegroeid, zoodat het den schijn wekte, alsof de tumor naast en tegen de tuba aanlag, terwijl in werkelijkheid de tuba inden tumor uitmondde vlak bij den steel. Een open verbinding tussohen den tumor en den uterus was er niet. Amenorrhoe bestond sinds begin Januari: hiermede is de grootte van vruchtzak en vruchten niet in overeenstemming, ook niet, wanneer wij in aanmerking nemen, dat de ontwikkeling vaneen vrucht ineen rudimentairen hoorn altijd belemmerd is, en wanneer wij bedenken in dit geval met tweelingen te doen te hebben; de vruchten moeten dus reeds eenigen tijd afgestorven zijn geweest. Mogelijk is begin Juni, toen patiënte ging vloeien, het tijdstip geweest van den dood der vrucht. 2°. Een geval van Inversio uteri. Dit geval betreft een patiënte, die half April ’s nachts inde verloskundige kliniek werd binnengebracht, thuis verlost dooreen vroedvrouw. De partus was gemakkelijk gegaan; zij had echter moeilijkheden met de placenta. Door krachtige toepassing van den handgreep van Credé had zij ten slotte de placenta voor een groot gedeelte buiten de vulva gedrukt en verwijderd. Tevens zou een gezwel zichtbaar geweest zijn, dat door den ter hulp geroepen medicus in de vagina zou zijn teruggebracht. Met dit verhaal werd patiënte inde kliniek opgenomen. Mijn eerste gedachte was, dat de vroedvrouw inversio uteri teweeggebracht had. Patiënte werd in zeer slechten toestand opgenomen, anaemisch, met slechten pols, nog

186

Sluiten