Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het peritoneum is glad en glanzend, inde buikholte bevindt zich 100 om3, bloederig, sereus vocht, De uterus is vergroot en week en vertoont een bruin gekleurde binnenvlakte met duidelijk herkenbare insertieplaats der placenta. Nergens is een verwonding te vinden. Adnexa, parametria en vagina zijn normaal. Het weefsel van uterus, tubae en ligamenta bevat vele gasbellen. De hersenen en halsorganen zijn normaal. Aan den aohterzijkant van de linker dij is een klem infiltrant vaneen genezen furunkel te zien. In maag- en darminhoud worden geen abnormale bestanddeelen gevonden. Mikroskopisch worden inden uterus wand haar den van polynucleaire leukocyten gevonden in en onder de mucosa, de spierkernen zijn slecht of niet gekleurd, in tegenstelling met de gooigekleurde bindweefselkernen, de spiercelmassa ziet er vorm oos o-edegenereerd uit. In en om vele vaten ziet men vele plompe, dikke staafjes. Bij den foetus, die ongeveer 4 maanden oud is, worden eveneens in het hart, de bijnier en onder de huid gasbellen gevonden. Bij bacteriologisch onderzoek worden uit de milt door kweekmg en dierenting enkele staphylococca aurea en zéér vele bacilli phlegmones emphysematosae (Fraenkel) gevonden, welke bacillen identiek zpn met dein den uteruswand gevondene. Het is zeer waarschijnlijk, a de enkele staphylococoen afkomstig zijn van den genezen furun te °PWij hebben hier dus met sepsis, veroorzaakt door den bacillus phlegmones emphysematosae te doen, die in ruim 24 uur tot den dood gevoerd heeft. Het kenmerkende is gelegen in het foudroyaute beloop, de bruinroode huidkleur, het ontbreken van plaatselijke ontstekmgsverschijnselen en den veel gas ontwikkelenden foetus zonder sterken stank. Overeenkomstige gevallen zijn zeldzaam inde litteratuur eensdeels omdat de kennis der anaërobe bacteriën nog van betrekke ijk jongen datum is en het vroeger dus onmogelijk was den verwekker van het proces aan te toonen, anderdeels omdat, zooals ook later nog zal blijken, het menschelijke organisme zooveel weerstandsvermogen tegen dezen bacil heeft, dat hij het slechts onder bepaalde omstandigheden kan overweldigen. Ik kon de volgende overeenkomstige gevallen vinden; Lenhartz1). 28-jarige Yl-para had reeds 3 abortus gehad, laatste menses laatst November. Sinds 11 Jan. geen eetlust, oprispingen, vage klachten, vieze uitvloeiing uit de vagina* 17 Jan. verloor zij i) Lenhartz. Nothnagel Spezielle Pathologie u. Therapie. Bd. 111, deel 11, p. 320. 1899.

255

Sluiten