Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze betrekkelijke onafhankelijkheid van het nierlijden van de keukenzoutstofwisseling is in scherpe tegenstelling met den buitengewoon gunstigen invloed van de keukenzoutonthouding op den algemeenen toestand en op het voorkomen van eclampsie. Niettegenstaande de nieren ziek bleven, konden wijdoor NaCl-onthouding met grooter zekerheid dan door melk het uitbreken lan stuipen verhoeden. Dit bewijst de geringe afhankelijkheid der eclampsie van het nierlijden. Tot diezelfde gevolgtrekking kwam ik reeds in 1912 langs een anderen weg, toen ik een onderzoek heb ingesteld naar de prognose der zwangersehapsalbuminurie !). Ik heb toen n.l. 126 van de 201 vrouwen, met albuminurie, die van 190< 1910 behandeld waien, na-onderzocht, waarbij bleek, dat de nierfunctie der vroegere eclampticae, voor zoover het primiparae betreft, evengoed was als van de I-parae, die wel albuminurie maar geen eclampsie hadden gehad; d. w. z. dat de blijvende stoornissen inde nierfunctie onafhankelijk waren van het al of niet optreden van eclampsie. Ware het uitbreken van eclampsie afhankelijk van den aard en de uitgebreidheid der degeneratieve veranderingen der nieren, dan zouden wij mogen verwachten, dat de nieren der eclampticae langeren tijd zouden noodig hebben en zich minder volledig horstellen, dan die van vrouwen, waar het niet tot eclampsie was gekomen. Noch het een noch het ander bleek het geval te zijn. Bovendien bleek mij evenals anderen onderzoekers, dat de zwangerschapsalbuminurie na de haring bijna steeds weder verdwijnt; dat zij slechts in enkele gevallen blijft bestaan, en dan nog waarschijnlijk slechts in gevallen van chronisch nierlijden, zoodat ik de meening van Treub, dat de z.g.n. zwangerschapsnier hoogst zelden, zoo ooit, ineen chronisch nierlijden overgaat, geheel deel. Ten slotte zij herinnerd aan de gevallen van eclampsie zonder albuminurie en er op gewezen, dat er veel vaker bij viouwen zonder albuminurie eclampsie optreedt, dan men meent, omdat door de aanvallen zelf albuminurie ontstaat en de statistieken in hoofdzaak betrekking hebben op onderzoekingen na den eersten aanval. De albuminurie moeten wij dus beschouwen als een op zich zelf staand verschijnsel, dat optreedt onder den invloed der zwangerschapsproducten, tot zekere hoogte onafhankelijk is van de keukenzoutstofwisseling en tot het uitbreken der eclampsie slechts in verwijderd verband staat. l) de Snoo. Over de prognose der zwangerscliaps-albuminurie. Feestbundel Treub, 1912.

91

Sluiten