Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de beproeving van nog kleinere dosis, n.l. V4 cm3, vaneen oplossing 1 : 10000 van beide stoffen blijkt in kromme 4 de bovenste hoorn op hydrastis sterker te reageeren dan de onderste op secacornine, de uitwerking van grootere dosis is bij beide (dezelfde uterus als in kromme 4) volgens kromme 5 weder gelijk. Eveneens vertoonen kromme 6 en 7 een wat sterkere werking van het extract, hydrastis. Vervolgens werden twee verschillende hydrastispraeparaten onderling vergeleken, n.l. het extract.hydrastis uit de pharmacopoe en het door Stheeman inden handel gebrachte hydrastis-extraot. In kromme 8 is de bovenste hoorn onder den invloed van het extract uit de pharmacopoe, de onderste onder dien van het extract van Stheeman. Bij beide ziet men den tonus geleidelijk stijgen, bij den bovensten gaat dit gepaard met een tetanisch karakter der samentrekkingen, hetwelk vooral na de laatste toevoeging zeer duidelijk is. In kromme 9 is inden bovensten hoorn de invloed van het extract Stheeman, inden ondersten die van het extract der pharmacopoe te zien. Hier is na de tweede toediening van Stheeman’s extract een neiging tot tetanische samentrekking te zien. Uit den hydrastiswortel zijnde werkzame bestanddeelen hydrastine en hydrastinine afgezonderd, waarvan het eerste door zijn weinige oplosbaarheid minder bruikbaar is. Door de groote verdunning der oplossing, waarmede ik werkte, heb ik van de slechte oplosbaarheid geen hinder ondervonden. Ik gebruikte de praeparaten van Merck en vergeleek deze met extract, hydrastis der pharmacopoe en met dat van Stheeman. De bovenste hoorn in kromme 10 en 11 geeft de reaktie na bijvoegen van hydrastine, de onderste na toevoeging van ext. hydrastis. Zij vertoonen een geheel overeenkomstig verloop. Ook kromme 12 en 13 doen geen verschil in uitwerking aan het licht komen. Kromme 14 en 15 vertoonen een vrijwel overeenkomstig verloop na toediening van hydrastinine bij den bovensten, van hydrastis Stheeman bij den ondersten hoorn. In kromme 15 komt van den bovensten hoorn een krachtiger reaktie op toevoeging van Vs. cm3, hydrastinine 1; 10000 voor den dag. Kromme 16 en 17 geven een vergelijking tusschen hydrastinine bij den bovensten en extract, hydrastis der pharmacopoe bij den ondersten hoorn te zien. Ook hier is de uitwerking vrijwel gelijk, alleen komt die der hydrastinine vlugger tot stand en duurt langer. Deze uitkomsten komen, wat de grootte der werkzame hoeveelheid van hydrastinine Merck betreft, ongeveer overeen met de resultaten

25

Sluiten