Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rinen vruchtzak met een nagenoeg voldragen kind er in. Ofschoon het kind reeds maanden doodwas, was het niet gemacereerd. De geheele vruchtzak vormde een zeer bewegelijken tumor, door de tuba met den normalen uterus verbonden; spreker meent, dat hij te doen heeft met een tubaire zwangerschap, waarbij de tuba ondanks de sterke rekking intact is gebleven. De Sn o o vraagt, of dit laatste wel zeker is, en of de ontwikkeling wellicht niet grootendeels intraligamentair heeft plaats gehad. Dr. Beker houdt dit niet voor mogelijk wegens de groote bewegelijkheid der massa; mikroskopisch onderzoek is echter nog niet verricht. Beker houdt vervolgens een voordracht over de kreatine-afsoheiding inde zwangerschap en tijdens het kraambed. Uit de mededeelingen van van Hoogenhuyze, ten Doesschate en Roos van den Berg is gebleken, dat gedurende de zwangerschap en vooral in het kraambed kreatine inde urine wordt afgescheiden. Geen overeenstemming bereikten zij ten opzichte van de vraag, of bij zwangerschapsintoxicatie en spéciaal bij eclampsie de afscheiding verhoogd is te noemen. Raast het gehalte aan kreatine van de urine, is nu het gehalte

van het bloed bepaald volgens de methode van Folin. Deze had gevonden voor normale personen in 100 com. bloed 0,9 1,3 mgr. kreatinine en'6—lo mgr. kreatine, terwijl Gettler iets lagere waarden vond, nl. 0,1—0,5 mgr. kreatinine en 3 6,5 mgr. kreatine. Volgens bijgaande tabel werd het bloed onderzocht van 25 normale personen, 4 gravidae; 25 maal werd het bloed na de haring opgevangen, 4 maal bij ernstig nierlijden, terwijl bij 12 eclampticae bloed werd onderzocht, zoowel door venaesectie verkregen als na de haring opgevangen.

244

Minimum. Maximum. Gemiddelde.

Sluiten