Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Muller zegt, dat men bij myxosarcoom celwoekeringen heeft gevonden, welke hier ontbreken. Hier is geen ingroeien maar oplossen van het weefsel, dat wel maligne is natuurlijk, maar toch een ander beeld geeft dan bij het myxosarcoom. De Oro o t vraagt, of de kiem van het myxoom niet afkomstig kan zijn van een vroegere graviditeit. Muller antwoordt, dat men den oorsprong van de myxomen niet kent, evenmin als van andere gezwellen. Wel komen er allerlei afstammelingen van bindweefsels in voor, in den vorm van vet, elastisch weefsel, enz. Prof. Kouwet zegt, dat de eerste indruk die van een oedemateuse poliep was. Beter ware het geweest na het curetteeren de uterusholte te betasten. Bij gebrek aan steun van den kant van den patholoog-anatoom heeft hij afgewacht en pas den uterus geëstirpeerd, nadat de hernieuwde groei van het weefsel in enkele maanden gebleken was. Wat het tweede geval betreft, deelt hij mede, dat het afkrabben van weefsel twijfelachtig was, niet twijfelachtig echter was de broosheid van het weefsel bij insnijden. De Sn o o heeft een geval van adenoma malignum gezien, dat een diepe krater had gevormd. Kouwer ziet ervan af, nu zijn opstel over haring zonder pijn reeds verschenen is, hierover een volledige voordracht te houden. Hij vraagt alleen, gezien de reclame in Engeland en Amerika, of hier ook reeds dergelijke reclame wordt gemaakt en of de medici reeds in die richting worden gedrongen. Stratz heeft met velen in Preiburg een ongunstigen indruk gekregen en vele vrouwen ontmoet, die zonder narkose wenschten te bevallen na eenmaal den „schemerslaap” ondergaan te hebben. Enkele vrouwen deelden hem mede, dat zij niet hetzelfde gevoel voor hare in schemerslaap geboren kinderen hadden als voor de andere. Hij heeft den indruk, dat bij het beschaafde publiek reeds een kentering optreedt. Bouwdijk Bastiaanse heeft bij Schauta 10 gevallen gezien. Het personeel was er sterk tegen, wegens de lastigheid der patiënten. Sommigen moesten met drie man in bed gehouden worden. Een geval duurde zeer lang, alle kinderen waren asphyctisch, Lamers heeft bij Y e i t 60 gevallen gezien. Er was sterke onrust der patiënten en veel asphyxie bij de kinderen. Ook hij heeft even als Stratz een slechteren indruk gekregen dan men uit de publicaties zou opmaken. Wesse 1 i n k heeft de pudendus-anaesthesie 2 maal beproefd ; waarvan 1 maal gelukt, 1 maal éénzijdig. Het doorsnijden van het hoofd was onpijnlijk.

211

Sluiten