Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergadering van Zondag 2 7 November 1921. GEHOUDEN IN DE VROUWENKLINIEK TE ÜTRECHT. Voorzitter: K. de Snoo. * Secretaris: Engelhardt. Aanwezig de Heeren Kouwer, de Snoo, Lam er s, de Groot, Driessen, van den Hom v. d. Bosch, Wpsenbeek, Bol, v. Bouwdijk Bastiaanse, Muller, Bij voet, Engelhard en Mej. v. Tussenbroek en eenige gasten. Er wordt besloten de notulen in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde voort te zetten. Een brief van de Redactie van dit Tijdschrift over een mogelijke verhooging van den prijs dezer notulen zal beantwoord worden met de mededeeling, dat de financiën der Gynaecologische vereeniging geen grooter uitgaven voor de notulen toelaten. Een voorstel uit Weenen om de Wiener Klin. Wochenschrift te ruilen met ons Tijdschrift wordt aangenomen. De Lint stelt een aedocephaal voor met vergroeide oorschelpen en een blaas, als neus, boven de samengegroeide oogbollen. Merkwaardig en nog onverklaard is de plaatsing der twee irissen boven elkaar. Prof. Kouwer vertoont: ♦ a. Een voldragen kind, in stuitligging zonder moeite geboren, dat een zeer duidelijk doliohocephalen schedel bezit. Er is geen sprake van abnormale verbeening der naden. , h. Ben gezwel, ter grootte van een manshoofd, myxo-fibroom, vermoedelijk, dat verwijderd werd van het labium majus eener voor de eerste maal zwangere vrouw. Bovendien bestond hier een ankylose van het rechter heupgewricht, in flexie en sterke adductie, waardoor de toegang tot de vulva in nog hooger mate werd versperd. Deze ankylose was het gevolg van een trauma, voor vele jaren ondergaan, waarna caries van het heupgewricht en van de symphysis pubis optrad, met vorming van vele fistels, die nog heden veel etter leveren. Onder deze omstandigheden is er geen sprake van baren langs den natuurlijken weg. Sectio caesarea is stellig aangewezen. (Deze is naderhand met goeden afloop verricht.)

319

Sluiten