Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het ontwikkelen en het groot brengen van die rijpe eicel, gesteld al dat zij bevrucht werd. Maar waarom dan op 14-jarigen en niet, in den regel, op 20-jarigen leeftijd ? Blijkbaar omdat op z’n vroegst op 14- jarigen leeftijd het lichaam daartoe wel geschikt is. Iloe weten dan de ovaria, als ik mij zoo mag uitdrukken, dat het lichaam 14 jaren oud is en dat zij nu kunnen beginnen? Blijkbaar omdat zij op dien leeftijd van het lichaam een prikkel tot ontwikkeling ontvangen. Is het dan niet volkomen in overeenstemming met wat ik in het begin betoogde, n.l. dat de follikelnjping steeds afhangt van den toestand van het lichaam, wanneer ik beweer: het primaire inde puberteitsontwikkeling is een toestandsverandering van het lichaam en niet een sterkere activiteit van het ovarium. Op + 14-jarigen leeftijd begint het lichaam anders te functionneeren ; deze functieverandering is de prikkel voor het ovarium tot follikel- en einjping; deze verhoogde activiteit van het ovarium werkt weder terug op het lichaam en doet de geslachtskenmerken betrekkelijk snel tot den volwassen toestand komen. Wanneer ik zeg „het lichaam gaat op 14- jarigen leeftijd anders functionneeren”, zijn hiermede bedoeld de organen, die de geheele ontwikkeling en de stofwisseling van het lichaam regelen’ en hierbij spelen wel de klieren met interne secretie een belangrijke rol ; de klieren met interne secretie, die van den aanleg af van het mannelijk of vrouwelijk type zijn en waarvan de invloed op de functie der geslachtsklier en ook op de geslachtsspecificiteit,zooals we zagen, buiten twijfel is. Ei bestaat een welbekend feit, dat een krachtig argument is voor deze meening. Eunuchen, de op kinderlijken leeftijd gecastreerden, worden lang. Maar die lengtegroei, dat opschieten inde hoogte, heeft plaats m de puberteitsjaren, nu dus zonder geslachtsklieren. Dit bewijst, dat er, ook zonder testikels, op den puberteitsleeftijd iets bijzonders gebeurt, er een functieverandering plaats heeft van de organen, die den lengtegroei regelen. Zoo ook treedt er, bij op jeugdigjen leeftijd gecastreerde ratten en caviae, op den gewonen leeftijd geslachtsdrift op, hoewel zwakker dan normaal, en vertoonen gecastreerde kikvorschen in het voorjaar nog lichte bronstverschijnselen. De uitwendige levensomstandigheden van het voorjaar bewerken een functiewijziging van het lichaam van den kikvorsch, terwijl er nu geen geslachtsklier is om gestimuleerd te worden; bijgevolg blijft een terugwerking van afscheidingsproducten van de geslachtsklier op het lichaam uit: de bronstverschijnselen zijn dan ook slechts zwak. Dat ik voor het ophouden van de follikelnjping inde menopauze een dergelijke redeneering laat gelden, spreekt vanzelf. Met het ophouden van de functie van het ovarium (waarin nog tal van

124

Sluiten