Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anamnese: Bevallen 4 Nov, (huisarts). Kraambed eerste 9 dagen ongestoord; daarna koorts gekregen. Septische endocarditis, nephritis en pneumonie. Temperatuur gedaald. 22 Dec weer koorts gekregen. Diffuse reutels over beide longen. Pijn in linker lies gekregen. Laatste dagen herhaaldelijk gebraakt. Status praesens: Vrouw sornnolent: hallucineert soms. In beide longen vochtige reutels, verzwakt ademgeruisch, versterkte fremitus, demping. Linker been oedemateus, gevoelig. Inde achterste helft van beide parametria, van den bekkenwand tot ligg. sacrouterina, onpijnlijke infiltraten. 31 Dec. Diarrhoe. 4 Jan. Zwaar ziek. Koude rilling. 8 „ Aan beide zijden van den buik sterk uitgesproken ader-net. Toestand achteruit. 24 „ Plotselinge exitus. Obductie: Inde parametria enkele gethromboseerde venae; in de buurt der ligg. sacro-uterina spekachtig, geïnfiltreerd, stug weefsel rondom enkele gethromboseerde aderen (enkele thrombi verweekt). V. cava tot vv. renales geoblitereerd door verweekten thrombus, die zich inde rechter v. femoralis voortzet. De linker v. iliaca heeft geen lumen meer; ook hier loopt de thrombus door tot inde v. cruralis. Longabscesjes beiderzijds. Lever: troebele zwelling. Milt; bevat drie verweekte infarcten. Nieren: enkele kleine abscesjes. Merkwaardig is het optreden der infectie den tienden dag p.p. na tot dusverre ongestoord beloop; maar wij beschikken niet overeen nauwkeurige temperatuurlijst uit die eerste dagen en mogen dus daaraan geen bespiegelingen vastknoopen. De thrombi zullen wel veel eerder zijn ontstaan dan uit de ziektegeschiedenis zou kunnen blijken. Toe. 1916—244. XIII-p. 40 j. Opgenomen 12 April. Overleden 18 April. Anamnese: 23 Febr. thuis bevallen (huisarts). Placenta praevia. Keering en uithaling. Status praesens: Psoascontractuur links. Pararenaal absces, Omdat bij cystoscopie de linker ureter niet spuit, wordt een doorscheuring hiervan aangenomen. 13 April. Nephrectomie. Nier niet vergroot. Bij de operatie naar een absces aan de binnenzijde van het os ileum gezocht, doch niets gevonden dan spekachtige infiltratie van alle weefsels. 18 „ Exitus.

182

Sluiten