is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 31, 10-10-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSPELLINGEN...

Zeg lezer,,gaat 't U ook zoo als ons? Ergert U zich ook wel eens aan de voorspellingen, die speciaal in dezen bewogen tijd de ronde doen? Hebt ook U niet genoeg van al die toekomstkijkerijen, van die derdehandsche verhalen betreffende verwezenlijkte prognoses?

Hoe dan ook, het gilde der waarzeggers en aanverwante lieden doet thans goede zaken; die menschen zijn actueel, veel te actueel zelfs. Het is daarom, dat we besloten eens aandacht aan hun bedrijf te besteden.

Over waarzegsiers, helderzienden ol „dair-voyantes", pshyehometristen en koffiedikkijksters ...

Voorspellingen... verleden, heden en toekomst! Van het omgevallen zoutvaatje, dat ruzie voorspelt, tot het razend draaiende orakel op de kermissen, van den middeleeuwschen sterrenwichelaar tot den „modernen" psychometrist, van de oude en altijd nieuwe waarzegsters tot de nog altijd gewilde koffiedikkijksters, van de handlijnkundige zigeunerin tot den mysterieuzen kristalkijker, van somnabules tot „slaapster", het is alles voorspellingen, het is alles bevrediging van den onleschbaren dorst naar weten: verleden, heden en toekomst. De mensch is nieuwsgierig, in 't bijzonder naar dat wat hij niet weten kan, misschien zelfs niet weten mag! Wat ligt er in de toekomst verborgen? Wie zal 't zeggen? Tja, er zijn toch menschen, die dat zeggen kunnen... er zijn er toch, die de gave hebben... Inderdaad, het zou onjuist zijn te zeggen, dat er geen menschen zijn, die beschikken over bijzondere eigenschappen, die op supernormale wijze ontwikkelde zintuigen hebben, waardoor zij „in de toekomst kunnen zien". Er zijn bewijzen te over, die de waarheid daarvan staven, maar... die menschen zijn niet te vinden onder hen, die hun beroep van dat „helderzien" maken. Zoodra iemand, die misschien wel over bijizondere gaven beschikt, die gaven tracht om te zetten in geld, wanneer hij die eigenschappen op -het tooneel gaat verkoopen of een „salon" inricht, waar men hem of haar kan consulteeren, heeft het bedrog in vele gevallen reeds zijn intrede gedaan. Want 't is ten eenenmale onmogelijk om voortdurend laten we zeggen „helderziende prestaties" te leveren, om op gezette tijden of op volkomen willekeurige tijden zijn abnormale kunnen te toonen. Immers bij een consult en meer nog op 't tooneel willen de menschen sterke staaltjes hooren, moeten zij suggestieve dingen zien en wanner daarbij soms toch nog een kern overblijft, die onomstootelijk echt moet zijn, is dat verbluffend genoeg. Doch wanneer bij dit alles slechts één percent bedrog is, heeft de rest geen waarde meer, izeker niet voor de wetenschap. Want hoe zal men in dat geval bij

Links: „Trek maar 'ns de kaarten!" De lichtgeloovige, op wier ongezonde nieuwsgierigheid naar verleden, heden en toekomst de kaartlegster speculeert, moet al naar zij ongetrouwd of getrouwd is zeven of negen kaarten trekken.

Links: De faam van de waarzegster gaat dikwijls van mond tot mond, adressen worden op briefjes geschreven: „da 's een goeie, daar moet je 'ns naar toe gaan!" Een argelooze bezoekster voor de „particuliere salon" van de kaartlegster, briefje in de hand: ja, hier is 't juiste adres!

de controleerbare voorspellingen bedrog van waarheid onderscheiden?

Bedrog... „boerenbedrog", zooals men dat pleegt te noemen, dat vindt ge — we durven het onomwonden te verklaren — bij 999 per duizend waarzegsters, bij al die Madame's Sylvia, Cleo, X of Dubbel X, en ibedrog misschien nog geraffineerder bij de zoo genaamde fakirs, bij de kristalkijkers, bij Haso Hran, bij Achmed Bhora, noem en bedenk nog maar wat fantastische, mysterieus klinkende namen! Toch zijn er meer menschen ook in ons nuchtere Nederland, die geloof hechten aan die „clair-voyants", of dairvoyantes", dan men zoo oppervlakkig zou denken, getuige alleen al de advertenties, in de dagbladen, waarin de toekomstvoorspellers dagelijks hun bijzondere kwaliteiten aanprijzen. Wij hebben een bezoek gebracht aan verschillende van deze voorspellers om uit eigen ervaring daarvan iets te kunnen vertellen.

Ons eerste bezoek gold een waarzegster, een van die heel gewone, zonder fantastischen naam, zoomaar Mevrouw Die en Die, immers zij vin-

Mevrouw de kaartlegster. Merkt II de gewichtige, geheimzinnige gelaatsuitdrukking wel op? Die hoort bij het vak, weet U?

den verreweg den meesten aftrek. Hun faam gaat dikwijls van mond tot mond, hun adres wordt op een briefje geschreven: „da's een goeie, daar moet je eens naar toe gaan". U wordt ontvangen in 'n gewone kamer zonder huiveringwekkende ornamenten, zonder .zwarte kat, die ook tot de legende blijkt te behooren, en al naar gelang ge ongetrouwd of getrouwd zijt, trekt ge uit een spel zeven of negen kaarten. Wij willen 't niet eens hebben over die waarzegster bij wie men even in een andere kamer moet wachten. Waar dan iemand voor u is, die vertelt dat de kaartlegster toch zoo begaafd is, ervaringen van vroegere voorspellingen meedeelt en U zoo ongemerkt uithoort, hetgeen even later aan de clair-voyante overgebriefd wordt, die 't U dan eenvoudig terugvertelt. Wij waren ibij 'n waarzegster, die „eerlijk" werkt en inderdaad zei zij dingen, die een argeloozen bezoeker zouden kunnen overbluffen. Zelfs wij werden even aan het wankelen gebracht door enkele zoogenaamde „feiten", die echter bij nader inzien teruggebracht moesten worden tot de routine van de „uitkruister". Immers, zij kent de suggestieve knepen van 't vak, zij kent de zwakke zijden van de menschen zij speculeert op hun bijgeloovige nieuwsgierigheid en zij blijft, al lijkt 't soms anders, toch altijd vaag.

Vraag eens feiten uit 't verleden en ge krijgt vage antwoorden, vraag naar feiten uit het heden en de kaart ligt niet gunstig, vraag naar de toekomst en ge krijgt „brieven over 't water of van een langen weg", Uw „huis ligt gedraaid" ge ontmoet „een weduwnaar althans een onge-

Rechts: Het slachtoffer wordt „uitgekruist". Met haar routine en kennis van de menschelijke zwakheden weet de kaartlegster tusschen alle vaagheden door altijd wel een paar „feiten" op te noemen. Zij kent de knepen van 't vak!