is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 31, 10-10-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den „kristalkijker" is dc suggestie geraffineerder. Men moet wel zeer veel ontzag voor de „oostersche kennis" van een dergelijken charlatan hebben om onder den indruk van deze humbug te komen.

trouwd persoon", en... nu ja, in de toekomst kunt ge 200 veel krijgen als de kaartlegster izelf maar wil. Hierboven spraken we reeds van 999 per duizend bedrog, de menschen — wij mogen zeggen de tallóóze menschen — die nog altijd in kaartlegsters vast gelooven, treffen natuurlijk steeds die overblijvende één per duizend, waarbij geen bedrog is en waarvan al zóóveel uitgekomen is.

Als tweede kwamen we bij een „fakir", een kristalkijker, U zoudt denken, die zijn toch zeldzaam. De helderziende mededeelingen, de voorspellingen wijken weinig af van die der waarzegsters-kaartlegster, slechts de entourage is fantastischer en moet de suggestie in de hand werken. Een „Ooster,sch" heer, tulband, jacquet, izoo'n vreemde mengeling van Europeesche beschaving en Oostersche mysterie. En dan de „kristallen" bol, waarin uitsluitend voor den beroepskijker! — beelden uit verleden, heden en toekomst zich vertoonen.

Sta ons toe U een schoon verhaal te vertellen. Niet lang geleden vertelde ons een goede kennis, die nimmer fantaseert en aan wiens woorden wij dus .geloof mogen hechten, het volgende. Er was iemand bij een Oosterschen helderziende geweest en hij had den fakir gevraagd naar den duur van den oorlog. De fakir had geantwoord dat de oorlog afgeloopen zou zijn een maand na zijn dood (te weten den dood van den kennis van onzen kennis). Het verhaal was op zich zelf langer, wij hebben het hier zeer kort navertelt, maar 't eind luidde: „Nu is die man veertien dagen geleden gestorven en nu zullen we toch werkelijk eens izien..."

Tjonge, dachten wij, ja, men kan toch niet weten...? Totdat wij dat zelfde verhaal hoorden van een anderen kennis over de zuster van een schoolvriend, die bij een bekenden Oosterschen „magiër" geweest was. Ook twee weken geleden gestorven. Totdat wij het verhaal nog eens hoorden van een jongedame, die een vriendinnetje had en daar een nichtje van... Lezer: wij

Rechts: „Fakirs", „kristalkijkers", „Oostersche magiërs" zouden in ons nuchtere Nederland niet voorkomen? Vergis U niet, zij zijn er maar al te veel, al of niet van zuiver Nederlandschen oorsprong!

spelden U niets op de mouw, dit is historisch en mogelijk hebt ge dit verhaal ook zelf inmiddels gehoord. Wij vernamen het daarna nog twee maal in weer anderen vorm. En bij den vijfden keer dachten wij... hetzelfde, dat U denkt, lezer!

Wij hebben onzen tocht voortgezet langs somnabules, slaapsters, zigeunerinnen, koffiedikkijksters, doch wat zullen wij U na het voorgaande daarvan nog voor nieuws vertellen? De slaapster, die na betaling in trance schiet, in haar droom voorspellingen orakelt... onsmakelijk! De koffiedikkijkster in de volksbuurten van de groote stad, izij zijn er nog! Zij blazen in een kommetje gevuld met koffiedik — surrogaat blijkt ook zeer .geschikt te zijn! — en uit de figuurtjes, die ontstaan, ontvouwt zij U met onfeilbare zekerheid de| toekomst. Belieft U nog een kommetje? De zigeunerin-, die ons uit de hand de toekomst voorspelde, heeft voor ons

Hieronder: De koffiedikkijkster komt nog veel voor in de volkswijken van de groote stad. In het koffiedik (surrogaat?) wordt geblazen en in de- gevormde figuurtjes ligt Uw toekomst open

nog de meeste charme. Daarbij spreekt de fantasie nog 't meest, daarin zit zoo gezegd avontuur, daarbij beleeft men nog romantiek. De handlijnkunde heeft trouwens overtuigde aanhangers.

Vobrspellingen... verleden, heden en toekomst! Boerenbedrog! U niet, lezer, en wij niet, maar andere onder onze lezers zullen • naar de voorspellers blijven gaan, naar de kaartlegsters, waarzeggers en kristalkijkers. Wij weten dat wij de getrouwe schare toekomstnieuwsgierigen niet genezen hebben van hun waan. Zij zullen de speculatie op hun lichtgeloovigheid' blijven zoeken. Dan moeten ze 't zelf maar weten!

C. D.

Hieronder: Een der meest traditioneele verschijningen, de uit de lijnen van de hand toekomst voorspellende zigeunerin.

Foto's Cor Dokter