is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 41, 19-12-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

! Ut owwloed!

Hoe onze pasmunt wordt vervaardigd

:em:n per week en even zooveel tot ïoor eenigen tijd zoo'n beetje Dduétie"; thans: is dit weer geleze» aanmaak zijn 150 menschen in electrische hoogfrequentoven, die rdig" temperatuurt je zorgt, kreeg maaiden niets dan oude Indische ckell Deze munten waren verjikt en uit de circulatie genomen, jder. vervaardigde de Munt ook ubbkltjes en rijksdaalders voor Indlï.

en net hun jaartallen van 1800 neb'jen die allemaal niet beleefd!, voeging van tin en zink uit den een vloeistof, die op rood water vloeibaar, gloeiend brons, dat eld tot groote staven, zijn reis : pletterij. Het metaal wordt daar n j 'roote gladde platen van een

:ndt stappen leidt naar de pons: d: munt reeds in haar primimtsaat. De weg naar de eigenin nog moeilijk en ver! De plaat - n rlaar het gloeihuis, waar ze in troomel (die bloedrood en zelfs woidt), van alle kanten 'n goede Aan den anderen kant vallen de limg in het zoogenaamde blanstiiat een bad op het program, tillude bijtende zuren een rol

ooien bak te izijn „afgedroogd", ilvlten, respectieve koperen cir#|tteerband, waarbij de onvol1 Wrden verwijderd.

machine verzorgt het „randje"... ie Mntoovering van de „leege" es tot de ons zoo bekende en itelof kwartjes beginnen. In een an jroote zwarte machines, die

den stroom der cirkeltjes verslinden en uitspuwen ais: 1 cent... 1 cent ...1 cent.., 'De muntpersen zijn geweldige machines met êen „nietig" hart bestaande uit twee stempels, die het nog onbedrukte plaatje in hun midden nemen... kruis- en muntnegatief dalen gelijktijdig neer, houden even vast en... weg ermee; de nieuwe cent is geboren!

Het spreekt overigens vanzelf, dat controle in dit bijzondere bedrijf, niet vergeten wordt. In de hoek van de munthal ziet men b.v. een groote weegschaal, waarop bet gewicht van het binnenkomende metaal met den afgewerkten voorraad munten, wordt vergeleken, fieelemaal nauwkeurig kan dit natuurlijk niet zijn, want „waar gehakt wordt, vallen spaanders". Het vuil van den vloer in de Munt wordt niet weggegooid, en het afgevallen zilver wordt eruit teruggewonnen. Alles moet in orde izijn! De kwartjes doorloopen denzelfden wordingsweg als de centen, al zijn er natuurlijk wel variaties, omdat het materiaal anders is. Zilver! denkt u, doch dit is een algemeene dwaling, want het zilvergehalte is daarin heusch maar gering. Verder zijn ze gemaakt van gewoon koper... Het is verkeerd te veronderstellen, dat de zilvermunten precies hun metaalwaarde aan zilver presenteeren, want dit „waarde-verband" bestaat in geen enkel opzicht.

Een staf van scheikundigen is gedurig op de Munt in de weer om metalen te onderzoeken en legeéringen samen te stellen. In de transportafdeeling wacht een lager van kleine verzegelde izakjes op verzending.

Geld is zwaar! Qm een klein, met zakjes beladen wagentje voort te duwen, moeten vier mannen aantreden en deze hebben het nog niet eens gemakkelijk!

Gouden tientjes en vijfjes worden sedert jaren niet meer vervaardigd. In 1933 werd voor het laatst 24 millioen gulden aan gouden tientjes in circulatie gebracht. De vijfjes zijn slechts eenmaal vervaardigd. J. S.

Controle aan den loopenden band. Dit is het „sorteerhoekje", waar alle halve slechte exemplaren, alvorens naar de munt zaal te gaan, achter gehouden "'orden. Deze gaan retour naar den smeltoven.

Wegen en nog eens wegen hier werkt de controle den heelen dag door. Een kijkje in de expeditieafdeeling, waar het geld voor verzending —- nauwkeurig in linnen zakjes afgepast — gereed gemaakt wordt om zijn „circulatiereis" te beginnen. Het kleine wagentje op den voorgrond bevat voor f 50.000 aan kwartjes.

In de Munt raakt geen cent zoek, want het systeem der interne controle werkt zeer secuur. Elke muntpers krijgt een bepaald kwantum „plaatjes" toegewogen — zij moet dezelfde hoeveelheid bedrukte munten ook weer terug leveren.

Dit is ook een apart werkje: hier wordt het nog „leege" muntplaatje van het bekende geribbelde randje voorzien.

Foto'i De Keyur